งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 156
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพสุธร    ปรุงเกียรติ
1. นางสาวภูษณิศา    ตั้งสกุล
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    เตชะนอก
1. นายจักรกฤษณ์    เก่านาน
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    วงค์คูณ
1. นางสาวชัญญานุช    วรรณวิจิตร
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายศราวุฒิ    สุขสด
1. นางสาวจุรีพร    แสนหอม
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายทินภัทร    ชื่นชม
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายคุณาธิป    ขันทอง
1. นายนริศพันธุ์    วงศ์แก้ว
7 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤศ    มีโพธิ์
1. นายภุมรินทร์    รอสูงเนิน
8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายภัทรายุส    วิชัย
1. นายนภัศกร    ชัยสุรชำนาญกุล
9 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรพิพัฒน์    พระจงพันธ์
1. นายณัชพล    ชัยมีแรง
10 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอิศรพงศ์    ผันสำโรง
1. นายสิทธิพงศ์    สุพรรณกลาง
11 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภมรเทพ    สุดเต้
1. นายจตุพร    เผ่าทรงพล
12 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายพชรพล    เจียกกระโทก
1. นายสุพจน์    ศรีจันทร์
13 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายบรรยงค์    พุดสระน้อย
1. นางสาววรัสยาพร    ธนศักดิ์ธีรโชติ
14 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายนิธิวัฒน์    โข่ค้างพลู
1. นายสวัสดิ์    ธรรมวงศ์
15 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูษิต    มงคลเพชร
1. นายธนากร    ธรรมเที่ยง
16 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธรรมธัช    พาขุนทด
1. นางนิตยา    หงษ์ขุนทด
17 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐนนท์    อ่ำอินทร์
1. นางสาวรังสุรางค์    ทองเงิน
18 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    สวนสายหยุด
1. นางสาวเกศรา    บุษราคำ
19 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายยศพัฒน์    สุมงคล
1. นางสาวสุวิมล    ซื่อสัตย์
20 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายอำนาจ    บุญสอน
1. นายสิขรินทร์    ผินกลาง
21 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายวีรากร    สุขสุทธิ์
1. นางวิไลพร    จงกล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................