งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสโรชา    ขุนศรี
1. นางสุภาพิชญ์    ยุทธอาสา
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชญาภา    น้อยเขียว
1. นายชยุต    ธิมาชัย
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชนาภา    มั่นยืน
1. นายโชคชัย    สินใหม่
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธภรณ์    บานเย็น
1. นายวีระศักดิ์    สุภาพ
5 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปีย์รดา    สนเอี่ยม
1. นายธีรศักดิ์    เกาะกลาง
6 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีรัตน์    ถนอมพุดซา
1. นางนวพร    อมรวิภา
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววิรชา    เรศจะโปะ
1. นางสาวจุรีพร    แสนหอม
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณศิริ    ชัยชิตาทร
1. นางพรทิพย์    โดมขุนทด
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตติยา    พึ่งย้อย
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวมาริสา    สงค์โพธิ์กลาง
1. นายศักดิ์ชัย    จริตธรรม
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพัทธ์ธีรา    ค่อมกลาง
1. นายกันฑพิชญ์    ปานใหม่
12 โรงเรียนมะค่าวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริวิมล    พวงศรี
1. นายออมทรัพย์    ภู่หมื่นไวย์
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติยากร    นัยวิกุล
1. นายสมประสงค์    เลิศธัญญลักษณ์
14 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์    ปั้นศิริ
1. นายศตพล    จิรกฤตกุลธน
15 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลจิตร์    เกศคำขวา
1. นายวันเฉลิม    สุวรรณวงค์
16 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวลลิตา    มาตรทะเล
1. นางสาวปรีภัสสร    รักษาล้ำ
17 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    เบอร์ขุนทด
1. นายวชิระ    จำปาหอม
18 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริกานต์    แก้วเพชร
1. นายธัญนิรันดร์    บำรุงนา
19 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรี    อุ่นดีมะดัน
1. นายคมกริช    แยบดี
20 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกิจติญา    ฉาไพวัน
1. นายเจษฎา    หมั่นพยายาม
21 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสันศนีย์    ศรีบุญเรือง
1. นางสาววิจิตรา    จัดจอหอ
22 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวฐิดายุ    กาบสันเทียะ
1. นายณัฐกฤษ    มณีเนตร
23 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุนิษา    ว่องไว
1. นางสาวสุทธาทิพย์    กรมกระโทก
24 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤษณา    เดชพร
1. นางนภัทร์ณัชชา    ศิริศรีบริรักษ์
25 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอารยา    ทองมณี
1. นายจิตรษดา    ศรีสะอาด
26 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชรินดา    กล่ำพรมราช
1. นางศรีไพล    ชเรพเลอร์
27 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวภิชชาพร    หอมขุนทด
1. นายกฤษฎา    กองสวรรค์
28 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวมานิตา    ตีบน้อยดี
1. นายจำรูญ    ล้อมกระโทก
29 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจินตนา    ใหญ่กระโทก
1. นายอัครเดช    แดนงูเหลือม
30 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวลักษณาลี    เทพรักษา
1. นายจตุพร    เผ่าทรงพล
31 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจิรัฐติกาล    ร้อยจันทึก
1. นายศักดิ์สิทธิ์    โนรินทอน
32 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวอริศรา    ธรรมเกาะ
1. นางเพ็ญแข    กิจเจริญปัญญา
33 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสายธารา    คล้ายละมัย
1. นางพูนทรัพย์    สงคราม
34 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวชลิตา    ภักดีนอก
1. นางรสสุคนธ์    จันทน์หอม
35 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวเจนจิรา    วงศ์ชาญศรี
1. นางรัตติกานต์    อนาตเนตร
36 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริภัสสร    จรรยาศิริ
1. นางเกตนิกา    อมร
37 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุมิตรา    เดินสันเทียะ
1. นางเพชรัตน์    กล่อมสุนทร
38 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนุชนภา    ปิลไล
1. นายพีรวัส    ธนาตย์ทวีปัญญา
39 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนิติภรณ์    นรินนอก
1. นางสาวรจนา    รชตะภูวินทร์
40 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชลธิชา    พินจันทึก
1. นางจีรพร    คงชุ่มชื่น
41 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกัณฐิกา    สวัสดี
1. นายพุฒิพงษ์    ทุมนาหาด
42 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชลลดา    ใจเที่ยง
1. นายกฤษณ์    เชิดพุดซา
43 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพรรณภัสษา    พับขุนทด
1. นายเกรียงศักดิ์    เลือดขุนทด
44 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววิภาดา    ดีหมื่นไวย
1. นายภูวดิษฐ์    เกิดทรง
45 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววรพร    เจิงสูงเนิน
1. นางสาวจิดาภา    ศรีสังข์
46 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอรดา    ฉิมพาลี
1. นายยุรนันท์    จรสายออ
47 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปนัดดา    ตอนสันเทียะ
1. นายสิปปกร    ศรีลมุล
48 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชัชฎาภรณ์    กาดกอง
1. นายเฉลิมพล    เถียรสายออ
49 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฐชยา    สัมฤทธิ์นอก
1. นางสาวสุวิมล    ซื่อสัตย์
50 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกัณญามาศ    ธรณี
1. นายพิชัย    ประเสริฐสุข
51 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพิมพ์ชนก    ด่านเสลา
1. นางสาวสุนันทา    ปิติทโน
52 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุวิมล    สุระทศ
1. นายวรวุฒิ    พันธุ์ธรรม
53 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกรรณิกา    บัวทอง
1. นางสาวจรินทร    ศรีวรสาร
54 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุนิสา    พิมพ์วัฒน์
1. นายธนาวัฒน์    โสภา
55 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจุฑาพัชร    เก่งนอก
1. นายวันชัย    คชเรนทร์
56 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววารินทร์    โพธิ์เข็ม
1. นายประสงค์    แหวนพิมาย
57 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอนัญญา    บุญใหญ่
1. นางวิไลพร    จงกล
58 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปนัดดา    ปาปะเน
1. นางไพรวรรณ์    ชัยมงคล
59 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพรพิมล    เทียมทัน
1. นางสาวจันทร์ทิวา    เผือกมูล
60 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชุติกาญน์    เขื่อนหมั่น
1. นางสุพรรณี    ซื่อสัตย์
61 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกัญญาลักษ์    พั่วลี
1. นางสาวสิทธิวรรณ    บุญยะมาลิก
62 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศิริกัญญา    สอนศรี
1. นางสาวแก้วกานต์    กรองเห็น
63 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุดารัตน์    สุนทรบูรณ์
1. นางพัชรินทร์    บุญเรือน
64 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชนากานต์    ชาญนอก
1. นายพิเดช    ลาวัลย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................