งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 140
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก    ขอผลกลาง
1. นางสุภาพิชญ์    ยุทธอาสา
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริณญา    กัมปนาวราวรรณ
1. นายชยุต    ธิมาชัย
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกษรา    อาศัยนา
1. นายโชคชัย    สินใหม่
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์    ซอพิมาย
1. นายวีระศักดิ์    สุภาพ
5 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิษา    อิ่มทะเล
1. นายธีรศักดิ์    เกาะกลาง
6 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวพร    พั่วทา
1. นางนวพร    อมรวิภา
7 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวาสนา    จันทราษี
1. นายดนุชศาสตร์    ศรีพล
8 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    ก้องเสียง
1. นางสาวจุรีพร    แสนหอม
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฟ้าธิมา    พรหมวงษ์ซ้าย
1. นางพรทิพย์    โดมขุนทด
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    นามเนียม
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
11 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิยดา    ไข่กระโทก
1. นายศักดิ์ชัย    จริตธรรม
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเอ็มมี่    ดอนกระสินธุ์
1. นายนริศพันธุ์    วงศ์แก้ว
13 โรงเรียนมะค่าวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันธิกาญจน์    สุหร่ายเพ็ด
1. นายออมทรัพย์    ภู่หมื่นไวย์
14 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
15 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนาภา    มะลิทอง
1. นางกัลยวรรธ์    ย่ามกลาง
16 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    สอนทอง
1. นายอนันต์    ดามะดัน
17 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    ทัดกลาง
1. นางสาวปรีภัสสร    รักษาล้ำ
18 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัณณ์ญาดา    ปภัสร์ภาณุวงศ์
1. นายวชิระ    จำปาหอม
19 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิยดา    พรมภักดี
1. นายธีรศักดิ์    รักษาสร้อย
20 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรดา    พรมจุ้ยพะเนา
1. นางสาววิไลจิตร    ศรีพาณิชย์
21 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมัณฑนาภรณ์    ดุลย์ไธสง
1. นายณัชพล    ชัยมีแรง
22 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤมล    เหือดไธสง
1. สิบเอกวรพงศ์    จันทร์สนิทศรี
23 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชกร    ปีบกระโทก
1. นางสาววิจิตรา    จัดจอหอ
24 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปริศนา    ศรีโยธา
1. นายณัฐกฤษ    มณีเนตร
25 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมณฑิตา    รูไธสง
1. นางสาวสุทธาทิพย์    กรมกระโทก
26 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพิชชา    เสือครบุรี
1. นางนภัทร์ณัชชา    ศิริศรีบริรักษ์
27 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัชฌากรณ์    อิ่มเลิศสกุลชัย
1. นายสิทธิพงศ์    สุพรรณกลาง
28 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัชดา    ฝอยกระโทก
1. นายสุวิทย์    บุญบำเรอ
29 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุษบา    จั่วจันทึก
1. นายศักดิ์สิทธิ์    โนรินทอน
30 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ปิ่นเย็น
1. นางเพ็ญแข    กิจเจริญปัญญา
31 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมณฑิตา    สวนสุวรรณ์
1. นางสาววรัสยาพร    ธนศักดิ์ธีรโชติ
32 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ปินะสา
1. นางรสสุคนธ์    จันทน์หอม
33 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงยุวดี    ศรีพล
1. นางรัตติกานต์    อนาตเนตร
34 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศศิวิมล    อ่อนนอก
1. นางเกตนิกา    อมร
35 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา    พุทธา
1. นายขัตติยะ    สมบัติสิน
36 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกรพินธุ์    ฉิมพาลี
1. นางเพชรัตน์    กล่อมสุนทร
37 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรรณษา    ผมงาม
1. นายพีรวัส    ธนาตย์ทวีปัญญา
38 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิตตนาถ    เมิมขุนทด
1. นางอรัญ    ปิยปริญญา
39 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสลิสา    สังข์ทอง
1. นางสาวปรัชญาพร    ชู้กระโทก
40 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิราพร    ทุบะ
1. นายจีรศักดิ์    แชงขุนทด
41 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ    ปองสันเทียะ
1. นางสาวรจนา    รชตะภูวินทร์
42 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอินทิรา    สีเขียว
1. นายวัชร    มากแสงสิริ
43 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศตพร    พรหมสิทธิ์
1. นายพุฒิพงษ์    ทุมนาหาด
44 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงลดาวัลย์    จินดานิล
1. นางสาวพรรณนิภา    ศาสตร์สูงเนิน
45 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    เดิมขุนทด
1. นายภูวดิษฐ์    เกิดทรง
46 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกมลรส    มาสิงห์
1. นายเขมมังกร    ศรีสุระ
47 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์    ขุนเทพ
1. นายยุรนันท์    จรสายออ
48 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกันย์ทิมา    พันธุ
1. นายอำนาจ    แสนศิริ
49 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอภิรดี    เหมือดขุนทด
1. นายสิปปกร    ศรีลมุล
50 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงโสภิตนภา    ศรีกุดคุ้ม
1. นางศุภวารี    วีระนันท์
51 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอัชราภา    ปักโกติโย
1. นางสาวเกศรา    บุษราคำ
52 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    กำกระโทก
1. นางระวิวรรณ    มหาชัย
53 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา    โพธิ์สาวัง
1. นางสาวสุวิมล    ซื่อสัตย์
54 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงแก้วกมล    แสนกลาง
1. นายปิยะวัฒน์    มงคลพงษ์
55 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงเบ็ญญา    พระนาจารย์
1. นายพิชัย    ประเสริฐสุข
56 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวีรญา    ชัยเชียงพิณ
1. นายทักษ์ดนัย    ถิตย์ถนอม
57 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจารุภา    พวงสันเทียะ
1. นางสาวจรินทร    ศรีวรสาร
58 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ม่วงกลาง
1. นายวันชัย    คชเรนทร์
59 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวีรนุช    ทบซิน
1. นายสุรศักดิ์    ทัพธมาตร
60 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงนริศรา    ชัยเสริม
1. นางสุภาวดี    หันตุลา
61 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวฐิติมา    ปักกาโล
1. นายอนุรักษ์    บัวนาค
62 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงแพรวพิชา    มะโนรา
1. นายนที    ทองหล่อ
63 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ธุระสุข
1. นางวิไลพร    จงกล
64 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวิศรุตา    ทองเล็ก
1. นางไพรวรรณ์    ชัยมงคล
65 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    วรรณชาติ
1. นางสาวรัชนี    ปาปะเก
66 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจีราวรรณ    อนุอินทร์
1. นางสุรดา    พรทิพย์
67 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงศรัณญา    ทองยอด
1. นางทัศนีย์    อุปมายันต์
68 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุพิชชา    ทัศน์เอี่ยม
1. นางสาววริฎฐา    อ่อนลมูล
69 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงลลิตา    น้อยชาคำ
1. นางสาวชัชวรรณ์    แฝงจันดา
70 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุชาวดี    อัตรฤทธิ์
1. นางสาวสิทธิวรรณ    บุญยะมาลิก
71 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอัมพร    สุลัยมาน
1. นายเธียรกฤษณ์    บูรณ์เจริญดำรง
72 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพัชราภรณ์    แย้มศรี
1. นางสาววริษฐา    อดีตรัมย์
73 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจิรัชยา    อุตรัตน์
1. นางพัชรินทร์    บุญเรือน
74 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนัยนา    นิลกลาง
1. นายณัฐพล    แสงภารา
75 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจันทิมา    แตนหนองฮี
1. นายธนพนธ์    เล็กสิงโต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................