งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 139
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอัมรินทร์    อานพงษ์
1. นายโชคชัย    สินใหม่
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายคมกริช    ทองสุข
1. นางนวพร    อมรวิภา
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายนพคุณ    บุญสูงเนิน
1. นางสาวชัญญานุช    วรรณวิจิตร
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสาธิน    ชาญพินิจ
1. นายศักดิ์ชัย    จริตธรรม
6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสรรเสริญ    ประยงหอม
1. นายกันฑพิชญ์    ปานใหม่
7 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายฐิติวุฒิ    เชยโพธิ์
1. นายวชิระ    จำปาหอม
8 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายนันทวัฒน์    รัตนรักษ์
1. นายธีรศักดิ์    รักษาสร้อย
9 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายนรบดี    พืชทองหลาง
1. นายธัญนิรันดร์    บำรุงนา
10 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภานุพงศ์    ลีสม
1. นายศุภชัย    แคลนกระโทก
11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายธวัชชัย    เมินกระโทก
1. นางสาววิจิตรา    จัดจอหอ
12 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายจักรพงษ์    พนาโพธิ์
1. นางสาวสุทธาทิพย์    กรมกระโทก
13 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอนุชิต    กลิ่นจันทร์
1. นายจำรูญ    ล้อมกระโทก
14 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอภิรักษ์    สันเทียะ
1. นายจตุพร    เผ่าทรงพล
15 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนันทภูมิ    หาโพธิ์ทัน
1. นายธวัชชัย    ศิริการ
16 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายเมธาวี    ตากิ่มนอก
1. นางสาวอารยา    ชนสูงเนิน
17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายเกรียงไกร    ทุ่งไธสง
1. นางพูนทรัพย์    สงคราม
18 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายณัฏฐกิตติ์    ศรีจันทึก
1. นางเกตนิกา    อมร
19 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนคร    ทองมูล
1. นายพงศกร    ขุนสูงเนิน
20 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายสรศักดิ์    เขตต์สูงเนิน
1. นางเพชรัตน์    กล่อมสุนทร
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสรฉัตร    ชาญธัญการ
1. นางจีรพร    คงชุ่มชื่น
22 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายนัฐชัย    วิไลหอม
1. นางสาวพรรณนิภา    ศาสตร์สูงเนิน
23 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายณัฐกานต์    แจ้งไพร
1. นายยุรนันท์    จรสายออ
24 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวีรวัฒน์    เทียนขุนทด
1. นายสิปปกร    ศรีลมุล
25 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายภัทรพล    โรมโคกสูง
1. นางศุภวารี    วีระนันท์
26 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายวุฒิพงษ์    บุษราคัม
1. นายกฤษฎิ์    ศรีพูน
27 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายธนวัฒน์    ตากิ่มนอก
1. นายประภาส    โสภณ
28 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายภูวนัย    หาญนอก
1. นายรัชชานนท์    บุญกลาง
29 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายวรุฒ    แพนไธสงค์
1. นายนฤเบศ    ขันชา
30 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวครองศักดิ์    คงวงศ์
1. นายประสงค์    แหวนพิมาย
31 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐพล    ลือนา
1. นางวิไลพร    จงกล
32 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายปฏิภาณ    ทวยหา
1. นางทัศนีย์    อุปมายันต์
33 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายพรชัย    ธุระสุข
1. นางสาววริฎฐา    อ่อนลมูล
34 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายศรัญญู    ปะการะถัง
1. นายประยงค์    วงษ์สา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................