งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 138
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพสุธร    ปรุงเกียรติ
1. นางสาวภูษณิศา    ตั้งสกุล
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธรรมนูญ    ทดสันเทียะ
1. นายวีระศักดิ์    สุภาพ
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาณุเดช    อินทร์สด
1. นายจักรกฤษณ์    เก่านาน
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    วงค์คูณ
1. นางสาวชัญญานุช    วรรณวิจิตร
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพลพล    นาคา
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอาทิตย์    หานุวงศ์
1. นายศักดิ์ชัย    จริตธรรม
7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธวธร    หมอยา
1. นายฉัตรชัย    พลธร
8 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
9 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยวัฒนา    จำปาบุญ
1. นายชโยดม    ประภาสโนบล
10 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนนทพัทธ์    จันขุน
1. นายวชิระ    จำปาหอม
11 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูริวุฒิ    เลิศแตง
1. นางสาววิไลจิตร    ศรีพาณิชย์
12 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรพิพัฒน์    พระจงพันธ์
1. นายเจษฎา    หมั่นพยายาม
13 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธิติวุฒิ    เวียนนอก
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ดวงมาลา
14 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอนุชิต    สนิทนา
1. นายสิทธิพงศ์    สุพรรณกลาง
15 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายคงภัทร์    ห่วงไธสง
1. นายจตุพร    เผ่าทรงพล
16 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายอรรคเดช    นกแก้ว
1. นายสุพจน์    ศรีจันทร์
17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายฉัตรฏรินทร์    ถ้ำสูงเนิน
1. นางสาววรัสยาพร    ธนศักดิ์ธีรโชติ
18 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายสราวุฒิ    จันทร์เนตร
1. นางรัตติกานต์    อนาตเนตร
19 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    ทองโพธิ์
1. นางสาวทัศวรรณ    นุสีอัน
20 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายสุขสวัสดิ์    สุหร่าย
1. นายวัชร    มากแสงสิริ
21 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐกฤษ    จงมีเลิศ
1. นางนิตยา    หงษ์ขุนทด
22 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายพงศธร    จันทร์ทรัพย์
1. นายเขมมังกร    ศรีสุระ
23 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายณัฐภูมิ    ขอนบกลาง
1. นางสาวเกศรา    บุษราคำ
24 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายยศพัฒน์    สุมงคล
1. นายกฤษฎิ์    ศรีพูน
25 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายพีรพัฒน์    กกกลาง
1. นายปิยะวัฒน์    มงคลพงษ์
26 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายวรายุทธ    เหมือนกลาง
1. นายประภาส    โสภณ
27 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายอำนาจ    บุญสอน
1. นายวันชัย    คชเรนทร์
28 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายดนุพล    ขุนศรี
1. นางสุภาวดี    หันตุลา
29 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายวรกร    สุขสุทธิ์
1. นางวิไลพร    จงกล
30 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธีรภัทธ์    หลอมทองหล่อ
1. นางสาวรัชนี    ปาปะเก
31 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธีรภัทร    ปัดทำ
1. นายนายธนัชนันทธ์    ทะวงษ์
32 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพัชรพล    สรสิทธิ์
1. นางสาววริฎฐา    อ่อนลมูล
33 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์    สายทอง
1. นางรื่นนิรา    ศรีขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................