งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 136
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิกานต์    ทรงผู้จิต
2. นายธรณ์เทพ    ทิทพ์โสภณ
3. นายทวีพร    ขุนอินทร์
4. นางสาวประภัสสร    แรงสุข
5. เด็กชายเรวัตร    โสดา
6. นายศักรินทร์    บัวกลาง
7. เด็กชายรัชชานนท์    ซึมรัมย์
8. นายปรเมษฐ    เหลาดี
9. นายสุทธิชัย    สมุทรโคดม
10. นายเอกราช    รุมฉิมพลี
11. นายชานนท์    ผลกลาง
12. นายจักรรัตน์    ยิ้มกระโทก
13. นายภัทรนิษฐ์    เจนตะคุ
14. นางสาวศิรินันท์    หลอดโคกสูง
15. นายธนดล    หารกิ่ง
16. นายนราธิภัทร    แก่นสูงเนิน
17. นางสาวนันทราวดี    เฉลานอก
18. นายอวิรุทธิ์    สีคาม
19. นายวัชรินทร์    อาจสูงเนิน
20. นางสาวเบญจมาภรณ์    พรประไพ
21. นายนราวิทญ์    แจ่มทองหลาง
22. นางสาววราภรณ์    ปั้นศิริ
23. เด็กชายพีรภาส    นาคตรัยมณีรัตน์
24. เด็กหญิงสราสิณี    สินพลกรัง
25. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สุขกล้า
26. เด็กหญิงอมรรัตน์    ใจชอบสันเทียะ
27. เด็กหญิงอภิษฎา    กวดสันเทียะ
28. เด็กหญิงพฤกษา    สามารถ
29. เด็กหญิงสรัญญา    แซ่จึง
30. เด็กหญิงสุพัชรา    จันทร์หมืนไวย
31. เด็กหญิงสุนันทา    อรรถเนตร์
32. เด็กหญิงปาริฉัตร    ใจใหญ่
33. เด็กหญิงอาริสา    เทียนสะอาด
34. นายอภิสิทธิ์    ไทยประสงค์
35. นายธีรวุฒิ    ขะแมสันเทียะ
36. นางสาวนันทิกา    แววโคกสูง
37. นางสาววรารมย์    จรูณพันธ์ุ
38. นางสาวหนึ่งเดียว    พยัฆโส
39. นางสาวณัฐณิชา    แดงนา
40. นางสาวปาริชาต    เนียมกลาง
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ทศพรแอบเพร็ช
2. นายปิยะพงษ์    พึ่งชัยภูมิ
3. นางสาววาสนา    แข็งรัมย์
4. นายศตพล    จิรกฤตกุลธน
2 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวรวุฒิ    ฉันงูเหลือม
2. เด็กชายเขตสยาม    สรรพกรรัมย์
3. เด็กชายจักรพงศ์    โกสม
4. เด็กชายอัครพล    รุ่งพิมาย
5. เด็กชายสุรัตน์    จริยวัฒนสุข
6. นางสาวจันจิรา    วงศ์บำราบ
7. นางสาวปนัสยา    เลียนอย่าง
8. นางสาวณัฐสินี    บุญฉิม
9. นางสาววิลาสลักษณ์    รุ่งพิมาย
10. นางสาวสุธิมนต์    พันธ์วิลัย
11. นายพีรภัทร    ุถั่วกระโทก
12. นางสาวณัฐวดี    สุ่มอินทร์
13. นายพีรวัส    เข็มทิศ
14. เด็กชายศตพรรษ    ใจเคย
15. นางสาวกมลจิตร์    เกศคำขวา
16. นางสาวอนุตตรีย์    วิไธสง
17. นางสาวศศิธร    เศรฐศักดิ์อำพล
18. นางสาวขวัญลดา    ธงกระโทก
19. นางสาวกุลวดี    ศรีสุข
20. นางสาวณัฐณิชา    แจงกลาง
21. นางสาวสุรีรัตน์    ทิศกระโทก
22. นางสาวกัญญารัตน์    วัชรพงษ์
23. นางสาวชลธิชา    เนื่องทองหลาง
24. นางสาวปัจมาพร    เต็มส้ม
25. นางสาวสุทธิดา    สมศรี
26. นางสาวปิยะดา    หมายเครือกลาง
27. นางสาวภัทรวดี    ยารังษี
28. เด็กหญิงภัทธิรา    สีชุม
29. เด็กหญิงอรุชา    อุปวันดี
30. เด็กหญิงศิรินภา    ทองนอก
31. นายสหรัฐ    เรียมริมมะดัน
32. นายชาติชาย    ทนพุดซา
33. นางสาวปริฉัตร    แดนสีแก้ว
34. นางสาวสุภาพร    หิ้วพิมาย
35. นางสาวศุภลักษณ์    ทิศกระโทก
36. เด็กหญิงกษมา    จอกชัยภูมิ
37. เด็กหญิงกรรณิการ์    กมเมืองปัก
38. เด็กหญิงอริศญา    คุ้มไพทูลย์
39. เด็กหญิงภัทรสุดา    ทองมาก
40. เด็กหญิงจินดารัตน์    ถอยกระโทก
1. นางกัลยวรรธ์    ย่ามกลาง
2. นายชโยดม    ประภาสโนบล
3. นายณัฐดนัย    เงาเกาะ
4. นายนภัศกร    ชัยสุรชำนาญกุล
5. นางสาวปางคณา    ชำนิประโคน
6. นายวันเฉลิม    สุวรรณวงค์
7. นายสุรัตน์    ประคำ
3 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอมร    ใจมนต์
2. เด็กชายธราเทพ    กะนันตัง
3. เด็กชายอาทิตย์    ขุนภิรมย์
4. เด็กชายนัฐพงษ์    ดิษฐ์ผักแว่น
5. เด็กชายชัยนาจ    เรืองจันเสน
6. เด็กชายกิตติพงษ์    พึ่งเทียน
7. เด็กหญิงพลอยชมภู    ลมสูงเนิน
8. เด็กชายจตุรภัทร    มากกลาง
9. เด็กชายปัญญารัตน์    จวนกลาง
10. เด็กชายนวพล    ทาตาสุข
11. เด็กชายปิยะพงษ์    โยธิคาร์
12. เด็กหญิงแพรวนภา    ท้าวคำหลง
13. นางสาวอาริษษา    แม่นยำ
14. นางสาวศิริกันตา    มันบุรี
15. นางสาวจิราวรรณ    ขันแก้ว
16. นายอรรถชัย    คลองกระทา
17. นายอรรฆพร    ราชตราชู
18. นายวรัญญู    หลงสุข
19. นายสมพล    บุญช่วย
20. นางสาวมะลิวัลย์    พันธุ์ทอง
21. นางสาววิชญาพร    มุ่งแฝงกลาง
22. นางสาวธัญสุดา    พิมพ์อินทร์
23. เด็กหญิงนิศาชล    มรกฏ
24. เด็กหญิงจิรัชญา    สิงห์ขร
25. เด็กหญิงนุชวรา    เฉลานอก
26. เด็กหญิงดวงกมล    มาลัยแก้ว
27. เด็กหญิงเบญจมาศ    เจียสำราญ
28. นายธนพงศ์    ทองเข็ม
29. เด็กหญิงสายฝน    ตรีวงศ์
1. นายณัฐพล    อุ่นดีมะดัน
2. นางสาวปพิชญา    จาตุรมหาเทวากุล
3. นายอภิรุจชวัลกร    บุตรศรี
4 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิยะกร    พรครัง
2. นายแทนคุณ    พะนิรัมย์
3. นายจักรพงษ์    ไปนี้
4. เด็กชายอนุชิต    สนิทนา
5. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ควรรักษ์เจริญ
6. เด็กหญิงธนพร    เรียบกระโทก
7. เด็กหญิงแพรวา    ชัยสิทธิ์
8. เด็กหญิงชรินรัตน์    วงษ์แก้ว
9. เด็กหญิงจันทมาศ    จันทาเทศ
10. เด็กหญิงวัลลิภา    ศิริสุวรรณ
11. นางสาวสุจิตรา    คำแพง
12. เด็กชายยุทธสิทธิ์    คัดชาญ
13. นางสาววิภาดา    เข็มทอง
14. เด็กชายนพัฒน์    ปิตตังละพา
15. เด็กหญิงอริสา    พรรณรงค์
16. เด็กชายยศพล    วงษ์สิทธิ์
17. เด็กชายฆนาพงศ์    พืชพันธ์
18. นายอนุชิต    กลิ่นจันทร์
19. นางสาวจีรนันท์    บรรเทิงใจ
20. นางสาววิลัยพร    บุญทูล
21. เด็กหญิงชลลดา    เชื่อมกลาง
22. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง    ตุ่นขาวมะดัน
23. เด็กหญิงสุชาดา    สุดสวาด
24. เด็กหญิงต้นข้าว    วงจันทร์
25. เด็กหญิงชาลิสา    พิมพ์กระโทก
26. เด็กหญิงสุจิรา    มีคำ
27. เด็กหญิงรวงข้าวฟ่าง    ทิพย์สันเทียะ
28. เด็กหญิงสุจิตรา    ไกยวรรณ์
29. เด็กหญิงภัทรนิชา    บุญประจง
30. นางสาวณัฐพร    จิวอติวัณณ์
31. นางสาวสุภัทรา    เบ้าคำ
32. เด็กหญิงภัทรวดี    ขอนขวา
33. เด็กหญิงวรัชญา    เทียบโพธิ์
34. เด็กหญิงจิดาภา    เปรมปรี
35. เด็กหญิงศิรินภา    อินอาจ
36. เด็กหญิงพรชนก    นาบำรุง
37. เด็กหญิงรดา    พลีขันธ์
38. เด็กหญิงศิริวรรณ    คู่กระสัง
39. เด็กหญิงอลิษา    แสนกุล
40. นางสาวอลิตา    จันทร์นวล
1. นายจำรูญ    ล้อมกระโทก
2. นางสาวพรทิพย์    วิชัด
3. นายรังสิโรจน์    ปาลวัฒน์
4. นายสิทธิพงศ์    สุพรรณกลาง
5 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกานติมา    หมากกลาง
2. เด็กหญิงแก้วกมล    ผันสำโรง
3. เด็กหญิงทิฆัมพร    พิมพ์ทอง
4. เด็กหญิงนลินนิภา    มินพิมาย
5. เด็กหญิงนันทิชา    ฮอกระโทก
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    โชนกระโทก
7. นายบูรพา    ชาวบุตดี
8. เด็กหญิงสุภาวิตา    ชุนครบุรี
9. เด็กหญิงสุวพัชร    กาสินครบุรี
10. เด็กหญิงสุกัญญา    ยันสำโรง
11. เด็กหญิงชนวีร์    ฉิ่งสระน้อย
12. เด็กหญิงพิยดา    ช่วงโชติ
13. เด็กหญิงพรพรรณ    มูลสิน
14. เด็กหญิงวิสสุตา    เดชครบุรี
15. เด็กหญิงสายรุ้ง    พิพิทรอด
16. เด็กหญิงภคพร    ภูมิชนะจิต
17. นางสาวจุฑารัตน์    ผังฉิมพลี
18. นางสาวณัฐกานต์    คมสระน้อย
19. เด็กชายวิริยะ    โฉมนก
20. เด็กชายชินวัตร์    โรดดอน
21. เด็กชายสิทธิศักดิ์    อาบครุบรี
22. นายธารีย์    ยอดครบุรี
23. นายธีรภัทร    จักษุมาตร
24. นายชนะเลิศ    อยู่กระโทก
25. นายธนวุฒิ    ศิริพัชราวงศ์
26. นายศิขรินทร์    พรประดับพงษ์
27. นายปารเมศ    ฉิมครบุรี
28. นายฐิติพงศ์    พงษ์ไทย
29. นายชาลิสา    กลิ่นดอนวนากูล
30. นายกฤษณะ    กรีเกษม
31. นายกฤษณะ    ไส้กระโทก
32. นายพงศกร    ไต่ครบุรี
33. นายกฤษณะ    จีนสำโรง
34. นายฆีฎพันธ์    โหวดครบุรี
35. นายเลิศฤทธิ์    หลาแก้ว
36. นางสาวจัตุราภรณ์    ฝ่ายครบุรี
1. นายธรรม์นรินทร    พร่องครบุรี
2. นายวายุ    มาระสูตร
3. นายเอกภพ    แป้นขำ
6 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายพันแสน    รักษากูล
2. นายธนกฤต    ประเสริฐสอน
3. นายธนกฤต    พิมพ์ปรุ
4. นางสาวชุติกาญจ์    สนิทกลาง
5. นางสาวศศิธร    ขอยิ้มกลาง
6. นางสาวสมฤทัย    ดวงจันทร์
7. นางสาวรัฐยา    กำมาแสน
8. นายพีรัชชัย    แดงสูงเนิน
9. นายธีระภัทร    มานะกุล
10. เด็กหญิงสุรัญชนา    โกเมนมนตรี
11. นายดนุพงษ์    แรมจะบก
12. นายสิทธิศักดิ์    เผยกลาง
13. นางสาวจุฑารัตน์    ศรีศิริ
14. นางสาวเพ็ญธิดา    เริงจิตร
15. นางสาวณัฐพร    ปากหวาน
16. นางสาวจนิสตา    สินจันทึก
17. นายราชัณย์    พละโสม
18. นางสาวสุรัสสา    พงษ์สว่าง
19. นางสาวกมลตา    ทองแก้ว
20. นางสาวธิยดา    ภมรพล
21. เด็กชายสุนทรียภาพ    มณีรัตน์
22. เด็กชายกัลยกร    พลอยครบุรี
23. เด็กชายพุทธินันท์    สุปิติ
24. เด็กชายจิรายุ    ศรีสมุทร์
25. เด็กชายคิว    นามหลง
26. เด็กชายชญานนท์    อินทชัย
27. เด็กชายภูวนาท    ยอดปืน
28. เด็กชายสิรดนัย    รัตนนิสสัย
29. เด็กชายภควัต    ยอดจันทร์
30. เด็กชายครรชิตพล    ดุมกลาง
31. เด็กชายอรรคเดช    นกแก้ว
32. เด็กชายศุภกานต์    บุญประเสริฐ
33. เด็กหญิงอรุโณทัย    โพสาวัง
34. เด็กชายกิตติพิชญ์    เคระนัน
35. เด็กชายณัฐภัทร์    อาจหาญ
36. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์    ใจเสือ
37. เด็กชายวีรชาติ    จันบัวลา
38. เด็กหญิงณัฐกุล    แค่มจันทึก
39. เด็กหญิงดาลีวอน    จันทาลีไซ
1. นายนิรันดร์    ทองภักดี
2. นางสาวพัชรินทร์    สพฤกษ์
3. นายวิวรรธน์    เสารยะวิเศษณ์
4. นายสนิท    มณีรัตน์
5. นายสมพงษ์    สิงแก้ว
6. นายไสว    ดลพิมาย
7 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายวรดล    เชือนรัมย์
2. เด็กชายประณัย    บานไม่รู้โรย
3. นายวิชชากร    มณีปรุ
4. นายจิรวัฒน์    จันทสุข
5. นางสาววิราวรรณ    สังศรีอินทร์
6. นายศรรัก    โสดานิล
7. นางสาวปภัสสร    นกกลาง
8. นายอัครเดช    คำหยุด
9. นายณัฐติพล    ฤทธิ์จำปา
10. เด็กชายนนทนันท์    ฤทธิ์จำปา
11. นายอภิวัฒน์    กินกิ่ง
12. นางสาวจิราภรณ์    พงษ์ปลัด
13. นายธัญวรรษ    ขอแช่มกลาง
14. เด็กหญิงปิยธิดา    พูลธนะ
15. นายนราวิชญ์    สมบัติ
16. นางสาวสุทธิดา    เฉียบแหลม
17. นางสาวศิริภรณ์    พงษ์พานิช
18. นางสาวพภัทรสร    เอี่ยมศรี
19. นางสาวรุจิดา    จั่นพงษ์
20. นางสาวณัชชา    ธรรมชาติ
21. นางสาวกานต์ธิดา    โมรานอก
22. นางสาวนัฐทริกา    อ่อนละมูล
23. นายรักษ์ชานนท์    แรกไธสง
24. นายบุญญฤทธิ์    แก้วสำราญ
25. เด็กหญิงสุทธิดา    ชินขุนทด
26. เด็กหญิงณัฐธิดา    ขอเชื่อมกลาง
27. เด็กหญิงณัฐณิชา    ขอเชื่อมกลาง
28. นางสาวภิราพรรณ์    กระโจม
29. นางสาวจรรยา    วงศ์สีดา
30. นางสาวพรกนก    แก้วปริมประ
31. เด็กหญิงกาญดามณี    บำรุงศรี
32. เด็กหญิงศุภมาศ    จงห่อกลาง
33. เด็กหญิงสุนิษา    กมุทมาศ
34. เด็กหญิงอภิชญา    พูนเกษม
35. นายปฏิมา    บุตรธนู
36. เด็กชายอภิรักษ์    บัลลังพรมราช
37. เด็กชายอภิราม    บัลลังพรมราช
38. เด็กหญิงวีรดา    ชำนาญฤทธิ์
39. นางสาวกัทรวดี    ประจิตต์
40. นายศิริชัย    มโนเลิศ
1. นายชำนาญ    วิจิตร
2. นายธวัชชัย    ศิริการ
3. นางประมวล    บัวทอง
4. นายภัควลัญชญ์    ทองจันทร์
5. นายภานุวัฒน์    เพ็ชรเลิศ
6. นางสาวอังคณา    ปะเมโท
7. นายเจลกา    เฉกแสงทอง
8 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายปวริศ    หืดสันเทียะ
2. เด็กชายสุภวิชญ์    ทุมกลาง
3. เด็กชายรหัสดี    คิรีนาคา
4. เด็กชายพงศธร    สีนวนนา
5. เด็กหญิงชนัญญา    ปูนกลาง
6. เด็กชายโชติพงศ์    คลื่นกระโทก
7. เด็กชายรัชชานนท์    พิมพ์กลาง
8. เด็กชายกิตติธัช    โคตรอินทร์
9. เด็กหญิงณัฐธันยา    ขันสาลี
10. เด็กหญิงปวีณา    เล่าฮะ
11. เด็กหญิงวรากร    ประสานวงศ์
12. เด็กชายพีรพัฒน์    มุ่งแฝงกลาง
13. เด็กหญิงลลิตวดี    วงศ์สูงเนิน
14. เด็กชายรพีวิทย์    บินสุขฤทธิ์
15. เด็กชายพีรนัฐ    มุ่งแฝงกลาง
16. เด็กชายภูริภัทร    ชอบขยัน
17. นายณัฐพันธ์    ธูปกลาง
18. นายโอม่าร์    ยศกลาง
19. นางสาวธาวิณี    เรียบสันเทียะ
20. นายรชต    เศษโคกสูง
21. นายธนบดี    ดังกลาง
22. นางสาวศุภรดา    มณีเนตร
23. นายธราเทพ    ดังกลาง
24. นางสาวปุญณิศา    ศรีโพธิ์
25. นางสาวเจสสิก้าร์    ฝ่ายกลาง
26. นายศราวุฒิ    เชื้องวิสัย
27. นายทวีชัย    นะรานอก
28. นายไกรศร    รอดกลาง
29. นายวาทิตย์    มุ่งรายกลาง
30. นายมนตรี    มุ่งต่อกลาง
31. นางสาววรรณภร    รอนใหม่
32. นายพิฆเนศวร์    โถสันเทียะ
33. นางสาวอรดา    ฉิมพาลี
34. นายณัฐกานต์    แจ้งไพร
35. นายปฏิพัทธ์    โหขุนทด
36. นางสาวปานเรขา    เพ่งพิศ
37. เด็กชายบรรหาร    ทะวรรณกูล
38. นางสาวอลิษา    ทองมูลชัย
1. นายทรงยศ    คุณทะวงษ์
2. นายประสิทธิ์    ขอผลกลาง
3. นางปวีณา    จรสายออ
4. นายยุรนันท์    จรสายออ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ    โพธิ์นอก
6. นายสมัย    คงนันทะ
7. นางอรพิน    คงนันทะ
8. นายอิทธิพล    ตรีรัตนกุลพร
9 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศรัณยพร    แขมพิมาย
2. เด็กหญิงนิธิวดี    กองสูงเนิน
3. นายสหรัฐ    บุญนอก
4. นางสาววลัยพร    อุดมบุญ
5. นางสาวสุภาวดี    มนตรีปฐม
6. นางสาววิลาสินี    แหลมหลาว
7. นางสาวสมฤทัย    แคสันเทียะ
8. นางสาวอาทิตญา    นาเท
9. นายพัฒนพงษ์    พิทักษ์
10. เด็กหญิงสิรพร    จงกล
11. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชัยสิทธิ์
12. เด็กชายภาคิน    คำภู
13. เด็กชายนันทวัฒน์    นาแพง
14. นางสาวกัญญารัตน์    พุ่มสบาย
15. เด็กชายสรวิช    แจ้งไพร
16. นายณัฐพล    ลือนา
17. นางสาวกัณภิรมย์    ร่มเย็น
18. นางสาวจุฑามณี    อุ่นจิตร
19. นางสาวณัฐพร    ศรีระบุตร
20. นางสาวทิพเกษร    อรุณศักดิ์
21. นางสาวสุดารัตน์    อาจปรุ
22. เด็กหญิงกุลรดา    ศรีเพ็ชร
23. เด็กหญิงพรพิรุณ    สินค้า
24. นางสาวพิมพ์เมธาวี    ดวงจิต
25. เด็กชายธนากร    สุดแสง
26. นายพีร์นิธิ    ลำเลียง
27. นางสาวจิรวรรณ    แก้วจอหอ
28. นายอภิวัฒน์    สมัครค้า
29. เด็กหญิงอาภัสรา    พิลาคำ
30. เด็กหญิงพรพิมล    เข็มค้า
31. เด็กหญิงปนัดดา    เข้าพิมาย
32. นายณัฐพล    สุกแก้ว
33. นายจักรกฤษณ์    กุลกลาง
34. นายพิพัฒน์    ทองนำ
35. นายภัณฑบดี    แซ่แต้
36. นางสาวลักษมีกานต์    มองพิมาย
37. นางสาวธีมาพร    ชุมปักษ์
38. นางสาวสุภาภรณ์    ตามจนา
39. เด็กหญิงภัทรธิดา    ผลประทีปสุริยา
1. นายทรงพล    สายแวว
2. จ.ส.อ.ทวี    ทนาวร
3. นางสาวพิชญ์สินี    พวงจันทร์
4. นางวิไลพร    จงกล
5. นางสมบูรณ์    หอยมุกข์
6. นายสรชัย    จงกล
7. นางสาวสิรินดา    สีสันท์
8. นางสาวอลิษา    อุตรดิษฐ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................