งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 135
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิติศักดิ์    แก้วพิชัย
2. เด็กชายอนุมาส    อ่อนมะลัง
3. เด็กชายศุภณัฐ    สงกูล
4. เด็กชายสิทธิกร    กวดพุทรา
5. เด็กหญิงกัญญานัฐ    จันสูงเนิน
6. นางสาวสุดธิดา    สานคล่อง
7. เด็กชายศุภวิชญ์    มิตรสันเทียะ
8. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    ขันอาษา
9. นางสาวศุภารมย์    ธนรรถพงษ์
10. เด็กหญิงเนตรนภา    อภินนพงษ์
11. เด็กหญิงปรารถนา    ตี้เจริญ
12. เด็กชายชลชาติ    นรรัตนทวีสุข
13. เด็กหญิงอรัญญา    ไชยแสนทา
14. เด็กหญิงณัฐธิมาภรณ์    ม่วงมิตร
15. เด็กหญิงวรนุช    ขอหมั้นกลาง
16. เด็กชายยศพนธ์    อุปฮาด
17. เด็กชายวัฒนบดินทร์    ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
18. เด็กชายเตชิต    เชิดชูประสิทธิ์
19. เด็กชายปิยนันท์    บุนนาค
20. เด็กชายพีรพัฒน์    เจียมเกาะ
21. เด็กชายธงศักดิ์    เพ็งมะเริง
22. เด็กชายศุภณัฐ    ภูเต้าทอง
23. เด็กชายรัฐชนน    สุขวัชรกุล
24. เด็กหญิงนริกาญ    เวรนอก
25. เด็กชายเจมส์แก้ว    เดวิส
26. เด็กชายณฐพงศ์    กันกระโทก
27. นางสาวกฤติยาภรณ์    เพ็ญจันทร์
28. เด็กหญิงลลิตา    พระนคร
29. นางสาวภัทรสุดา    มารศรี
30. นางสาวภัทราภรณ์    ศิริสวัสดิ์
31. นางสาวลภัส    เบ้าอินทร์จันทร์
32. นางสาวนิโลบล    กิตติปกรณ์
33. นางสาวพีรดา    คำพูล
34. นายศุภวิชย์    ต่อทรัพย์
35. นายภูริภัทร    ทองเงิน
36. นายฉัตรมงคล    ปิ๊บกลาง
37. นายจาตุรนต์    ราวิชัย
38. นายธนารัตน์    เถาพุทรา
1. นายกฤตนันท์    ศักดิ์ศิริ
2. นายกัมปนาท    โพธิ์ชูชัชวาล
3. นายชลิต    สุริยะสกุลวงษ์
4. นางนงลักษณ์    สุมาลี
5. นายวีระศักดิ์    สุภาพ
6. นายสมพร    สุหัตถาพร
7. นายอนันต์    เพียรเกาะ
2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพิทักษ์    ละอองแก้ว
2. นายภานุเดช    พัฒนะแสง
3. เด็กชายพชรดนย์    แสงแก้ว
4. เด็กหญิงนลินนิภา    สมตุล
5. นางสาวพิมพ์ชนก    อินทะสอน
6. นางสาวกันฐยา    กลิ่นขจร
7. นางสาวโพธิดา    มาเทศ
8. นายธนพล    เกียนโคกกรวด
9. นางสาวบุญญรัตน์    ศิริพงศ์
10. นางสาวชวิตาภรณ์    ก้านขุนทด
11. เด็กหญิงธนพร    ชาญสูงเนิน
12. นางสาวมาริสา    สงค์โพธิ์กลาง
13. นางสาวจิติมา    วรรณศรี
14. นางสาวศุภิสรา    ฟุ้งทศธรรม
15. เด็กหญิงเกวลิน    บุญรัชนิกร
16. นายปกรณ์    นัยวิกูล
17. เด็กหญิงนิศารัตน์    ชุบขุนทด
18. เด็กหญิงภัทราภา    เจิมขุนทด
19. นางสาวสรชา    บุญนิธิ
20. นางสาวเบญจมาพร    ยานเจริญ
21. นางสาวบุษยารัตน์    ถาวรกาย
22. เด็กหญิงจารุวรรณ    เลือดขุนทด
23. เด็กหญิงปรมาภรณ์    สุขจิตต์
24. เด็กหญิงดุสิตา    ชาญนอก
25. เด็กหญิงปาริสา    เชื้อชาติ
26. นางสาวนริศรา    สำนักโนน
27. นางสาวพัชชา    วิไดสูงเนิน
28. เด็กหญิงภัทรวดี    สินทะรมย์
29. เด็กหญิงจารุวรรณ    เทียนชัยมงคล
30. เด็กหญิงชลนิกา    ประทุมวงศ์
31. เด็กหญิงสุณัฎฐา    เสาวพันธ์
32. นางสาวสุธาทิพย์    กรีชาลี
33. นางสาวเก็จมณี    อวนศรี
34. เด็กชายสืบสกุล    เพ็ชรจะบก
35. เด็กชายอาโย    ชูหมื่นไวย์
36. เด็กหญิงปัญทิตา    สินทะรมย์
37. เด็กหญิงพรหมพร    แฟสันเทียะ
38. นายธนโชติ    อินทมาตย์
39. นางสาวกีรติกาญจน์    ภูจันทึก
1. นายฐิติภัทร    ชมกลาง
2. นายณัฐวุฒิ    อินจะบก
3. นางสาวปัญญาพร    เทศสูงเนิน
4. นายศักดิ์ชัย    จริตธรรม
5. นายสุรัช    พจน์ฉิมพลี
6. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาตื    แห้งขุนทด
7. นายเจนณรงค์    บัตรสูงเนิน
3 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวภิชชาพร    หอมขุนทด
2. เด็กหญิงนพวรรณ    พึ่งโคกสูง
3. เด็กชายทินภัทร    กลิ่นสูงเนิน
4. เด็กชายปิยวัฒน์    สะเดิงดอน
5. นางสาวชลธิชา    นรินทร์
6. เด็กหญิงกัญญาวัฒนา    ปะนะตุพา
7. เด็กชายธนธัช    ซุยโพธิ์น้อย
8. เด็กหญิงปริศนา    แผลงจันทึก
9. นายรุ่งชัย    รมยาคม
10. เด็กหญิงฉัตรรวี    ปราบภัย
11. เด็กหญิงธนัญญา    วาวิทย์
12. นายธนากร    สินธุวงษานนท์
13. นายชาญวิทย์    ริมสำโรง
14. นายวายุ    กายเมืองปัก
15. นายทรงศักดิ์    สุขตะคุ
16. เด็กหญิงธีระธิดา    ดุลไธสง
17. นายตะวัน    เลิศสระน้อย
18. นายอภิชัย    ชูทอง
19. นางสาวจีรนันท์    ชอบพรมราช
20. นางสาวเอื้อมพร    มาอยู่
21. เด็กหญิงธัญชนก    มีกุดเวียน
22. นางสาวนรกมล    แสนฉิมพลี
23. นางสาวจันทิมา    สุดกระโทก
24. เด็กหญิงอธิชารัตน์    ช่องกิ่ง
25. นางสาวกนกวรรณ    ณะศิริ
26. เด็กหญิงเจนจิรา    เอี่ยมจิตร
27. นางสาวณัฐกานต์    สุเมธานนท์
28. นางสาวกุลสินี    บุญประสาน
29. เด็กหญิงชลธิชา    สมศิริ
30. เด็กหญิงอาริสา    จัดพรมราช
31. นายอาทิตย์    โชสระน้อย
32. นายธีรภัทร์    สายเพชรแสง
33. นายอดิสร    แดงดอน
34. เด็กชายสิทธิพร    กันตะบุตร
35. เด็กชายปฏิภาณ    มินดอน
36. เด็กชายมาริช    ยุพดี
37. เด็กชายธนภัทร    ฝอยทอง
38. เด็กชายภาวิต    เชยสระน้อย
39. เด็กชายอัครเดช    ดีสูงเนิน
40. เด็กหญิงจันทิมา    มนัสพรหม
1. นายกฤษฎา    กองสวรรค์
2. นางสาวจุฑาพร    วัชรวิทยานนท์
3. นายฐนปพัฒน์    เครื่องกลาง
4. นายนิรมิตร    ดวดกระโทก
5. นางสาวพรธิวา    วงษ์สอาด
6. นายมานะ    พิณจะโปะ
7. นายเกียรติศักดิ์    นะธี
8. นายไพฑูรย์    โนนสูงเนิน
4 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธนภัทร    ดีพิมาย
2. นายกีรติ    ใจกันธิยะ
3. นายพลวัฒน์    ชาจันทึก
4. นางสาวจรรยพร    โต๊ะสูงเนิน
5. นางสาวปนัดดา    ตอนสันเทียะ
6. นายศุภโชค    พันธ์สูงเนิน
7. นายไตรรัตน์    ไพจิตร
8. นางสาวนิยดา    ฝึกดอนวัง
9. นางสาวสมหทัย    ไทยใหญ่
10. นางสาวภัณทิรา    จันทร์รอด
11. นายนัฐพล    ดีสันเทียะ
12. นายดัสกร    ขิขุนทด
13. นายตรีภพ    ขุนวิเศษ
14. นางสาวธิดารัตน์    สีคำ
15. นางสาวอรวรรณ    ซ้อนจันทึก
16. นายโชคทวี    อาจสันเทียะ
17. เด็กชายปิยะศักดิ์    สายทอง
18. เด็กชายชาคริต    กองสูงเนิน
19. นางสาวอภิญญา    รอบรู้สวัสดิกุล
20. เด็กชายรุ่งโรจน์    ภากล้า
21. นายสุรศักดิ์    พรมขุนทด
22. นายวุฒิการณ์    บางขุนทด
23. นางสาวรัชฎาพร    ชอบเย็น
24. นางสาวมินยดา    แมดขุนทด
25. นางสาวพิมพิลา    หมื่นขุนทด
26. นางสาวปิยะลักษณ์    กินขุนทด
27. นางสาวอรทัย    โต๊ะรัมย์
28. นางสาวอริศรา    จิตรสงัด
29. นางสาววิลาสินี    ปอสูงเนิน
30. นางสาวสุธาสินี    ปอสูงเนิน
31. นางสาววรรณวิภา    มืมขุนทด
32. นางสาวภาสินี    เมฆขุนทด
33. นายก้องภพ    แก้วกาหนัน
34. นายอัครชัย    เหิมขุนทด
35. นายสุรสิทธิ์    ขีดกลาง
36. นายทินกร    เมียกขุนทด
37. นายธนวัฒน์    จิ๋วขุนทด
38. นายจิรวัฒน์    จันทะดี
39. นายปิยวัฒน์    สายจันทร์
1. นางสาวขนิษฐา    แพบขุนทด
2. นางสาวชลธิชา    เจริญรัมย์
3. นายธนัทถ์    สมบัติสิน
4. นางสาวรัตติกร    เสมสูงเนิน
5. นายวีระพล    กุลกลางดอน
5 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอรอนงค์    ประจง
2. นางสาวครีมา    นาราษฎร์
3. นางสาววิลาวัณย์    ชาญนอก
4. นายชยพล    ไชยมาตร์
5. นายอนุชา    ทองดีนอก
6. นายรัฐพงษ์    เพชรวงษ์
7. นายพีรภัทร์    ลาภสมบูรณ์
8. นายวรุฒ    แพนไธสงค์
9. นายนนท์ปวิช    ปานนอก
10. นายจิรวัฒน์    คงมิ่ง
11. เด็กชายรัฐภูมิ    คงมิ่ง
12. นางสาวพิมพ์วิภา    ป้องสนาม
13. นางสาววิไลลักษณ์    ผินกลาง
14. นางสาวพรรณิษา    ศรีสัตยานุกูล
15. นางสาวกนกวรรณ    ฉิมกลาง
16. เด็กหญิงเบญจพร    ไชยมงคล
17. เด็กหญิงนริศศา    เขียวอ่อน
18. นางสาววารีรัตน์    ผินกลาง
19. เด็กหญิงอุษนีย์    ชูเกาะ
20. เด็กชายวงศกร    ชาญนอก
21. นางสาวพิมพ์รภัทร    พงศ์สุวรรณ
22. นางสาวกฤติยานี    ศรีนอก
23. นางสาวสุนิศา    รอดวินิจ
24. นางสาวนภาพร    สมศรี
25. นายนัฐวุฒิ    บุญทา
26. นางสาวไพลิน    นาดี
27. เด็กหญิงทัตราพร    ชินวงค์
28. นางสาวธิญาดา    ไชยจันลา
29. เด็กหญิงพลอยอำไพ    เรืองเรื่อ
30. นายชัยวัฒน์    บรรดาศักดิ์
31. นางสาวชมพูนุช    ศรีผา
32. เด็กหญิงเขมิกา    จอมศรี
33. นางสาวเกวรินทร์    เบ้ามะโน
34. นายชนะพงศ์    อินทร์เอี่ยม
35. นายฉัตรดนัย    บัวสำราญ
36. นางสาวนวลอนงค์    ชาญนอก
37. เด็กชายรติกร    เพชรตะกั่ว
38. นายบรรลุ    จันทร์สา
39. นายวชิรวิทย์    ทองสิทธิ์
40. นายธีรศักดิ์    ชัชวาลย์วงศ์
1. นายณกุล    เนาว์ช้าง
2. นายนฤเบศ    ขันชา
3. นายปิยาภรณ์    ทักษิณ
4. นายพิชิต    บุ้งกระโทก
5. นางภัทรกุล    จิตติพัทธ์
6. นายวันชัย    คชเรนทร์
7. นายสาธิต    ขอแต้มกลาง
8. นายสิขรินทร์    ผินกลาง
6 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายสุรยุทธ    ประสาทนอก
2. นางสาวรมิดา    จิตสม
3. เด็กหญิงอุษณีย์    ทับวิเศษ
4. นายมงคล    ศิริสุนทร
5. นายณัฐพร    อาจอาษา
6. นางสาวเนตรนภา    กังขรนอก
7. นางสาวธัญพร    โสภาไฮ
8. นางสาววิภาวนี    จิตรนอก
9. เด็กหญิงนิรมล    จันทะนนท์
10. เด็กหญิงสิริยากร    ผลบูรณ์
11. เด็กหญิงธนิตา    โพยนอก
12. เด็กหญิงพัชรินทร์    สารภี
13. นางสาวรัตนาภรณ์    มีโพธิ์กลาง
14. เด็กชายปัญจพล    สุทธิสน
15. นายวุฒิพงษ์    กล้าหาญ
16. นายสิทธิเดช    ดวงจิตร
17. นายสุขุมพันธ์    พรมวงษา
18. เด็กชายนิิติพงษ์    เรืองจันทร์
19. นางสาวกิตติกา    สมเพชร
20. เด็กชายศิริสุข    จันทมนตรี
21. นายกิตติศักดิ์    จั่นเพชร
22. นางสาวมาตา    พันธุมาศ
23. เด็กหญิงสิริยากร    กสิผล
24. นายปิยวัฒน์    โคตรสมบัติ
25. นางสาวสุภาวรรณ    ทุ่งไธสง
26. นางสาวณัฐนันท์    สมพานนอก
27. นายวันชาติ    ศรีพลรส
28. นายกิตอัมรินทร์    รอดวินิจ
29. นางสาวกัญญาลักษ์    พัวลี
30. นางสาวชวิศา    ปาทะนะ
31. เด็กหญิงนันทิกานต์    เหล็กค้าน
32. นายธวัชชัย    ทองพูน
33. เด็กชายศรานุวัติ    ศรีอุดม
34. เด็กชายพิชัย    ทุมนานอก
35. นางสาวอักษรสวรรค์    นนตานอก
36. นายอนันดา    พันธุ์ควณิชย์
37. เด็กชายจุลจักร    ศรีศุภรัตน์
1. นายกฤษณ์    กาคำผุย
2. นางสาวขนิษฐา    จันทมนตรี
3. นายณัฐพรรณ์    สุดาชาติ
4. นายธีรภัทร์    ศิริกุล
5. นางสาวพรทิพา    แหวนเงิน
6. นายวรายุทธ    ห่วงประโคน
7. นางสาวศุภมาส    ภูมูล
8. นางสาวสิทธิวรรณ    บุญยะมาลิก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................