งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกฤษฏา    สมชมพู
2. นางสาวจิราภรณ์    ถ้ำกลาง
1. นางสาวนิติยาภรณ์    ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์    ฟุ้งพิมาย
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธิตารีย์    คำเพ็ง
2. นางสาวสุฑามาศ    มีเกาะ
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์    พันธ์กิ่ง
2. นายศิรวัฒน์    รัศมิ์ขาวพราย
3 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายเกษมสันต์    ขาวค้างพลู
2. นายอนันต์    อินทร์กลาง
1. ส.ต.ท.ญาดา    รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา    หล่ำจันทึก
4 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนชิต    สงวนศรี
2. นายธรรมรัฐ    จันทร์โพธิ์
1. นางสาวนัฐภรณ์    ภักดีศิริ
2. นายพงศ์ศักดิ์    ฝอดสูงเนิน
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายนันทกร    สีวัง
2. นายพัชรพล    ศุภรัตนพงศ์
1. นายอลงกต    หาญชนะ
2. นางอัจฉรา    อมะรักษ์
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพชรพล    พงษ์รัตน์
2. นายธรรมทัศน์    สุขประสบโชค
1. นายปฏิยุทธุ์    ไทยนันทน์
2. นายอนุสรณ์    พัดไธสง
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธรวดี    พังหมื่นไวย
2. นายณัฐวัฒน์    สาเกตุ
1. นางสาวพรนิภา    โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย    ธิติพิศุทธิ์กุล
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกรินทร์    ชวนขุนทด
2. นางสาวณัชชารีย์    ศุภวัตรชินพงษ์
1. นายนิคม    หอมสมบัติ
2. นางสาวน้อมจิตร    เฉลยไกร
9 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธณายุทธ    พันธ์ผักแว่น
2. นายวรากร    ด้วงอ่อน
1. นายปริญญา    ลาภจิตร
2. นางสาวสกาวเดือน    ไกรมณี
10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายเนติธร    แสงสุข
2. นายกิตติพงษ์    บัวงามดี
1. นางสาวกัญญาณี    หมายนามกลาง
2. นายอนุวัฒน์    ทำไถ
11 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายเมกวิน    เมธีวรรณกุล
2. นายสรวิศ    อง
1. นายสมเกียรติ    ภู่เกิดชายทะเล
12 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายจิรวัฒน์    วงษ์ดี
2. นายปุณยวีร์    จิรกุลประเสริฐ
1. นางสาวทิวาพร    พวนกิ่ง
2. นางเกศสุดา    บุญฤทธิ์
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายทองประสิทธิ์    จอมเกาะ
2. นางสาวอาทิตยา    แตงกระโทก
1. นายวินัย    หนุนกระโทก
2. นายเทอดศักดิ์    โพธิ์ขาว
14 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอภิรักษ์    ตรีวิเศษ
2. นางสาวนัยนา    สิมพล
1. นางมิรันตรี    โพธิ์นอก
2. นายสมพงษ์    โพธิ์นอก
15 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    แทนกลาง
2. นางสาววชิราภรณ์    คืนสันเทียะ
1. นายสมปอง    เชื้อจีน
2. นางไสว    ชุ่มใจ
16 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวมัณฑนา    มณีไสย
2. นายอัครเดช    โคตรศักดิ์ดี
1. ว่าที่ร้อยตรีมหิดล    มณีเนตร
2. นายอภิชาติ    แสงกุรัง
17 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายรัตนพงษ์    ม่วงพะเนา
2. นายพรเทพ    ขาวมะเริง
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ    ตากกระโทก
18 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภูมิปกรณ์    ด้วงช้าง
2. นายวัชรศักดิ์    หาญทองหลาง
1. นายพงษ์ศักดิ์    ขวัญมา
2. นายวีระพงษ์    ธูปบูชา
19 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายเกียรตินำชัย    อินทร์นอก
2. นายวรวุฒิ    คำสิงห์นอก
1. นายณรงค์เดช    มะลังศรี
2. นายภรต    อินทร์นอก
20 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายเทพรัต    เพิ่มคำ
2. นางสาวจิราวรรณ    ยาทองทิพย์
1. นางพิศมัย    บุญซำ
2. นายพีรชัย    ชินพร
21 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายธัญพิสิษฐ์    ดื้อกระโทก
2. นางสาวรุ่งทิวา    ดวดกระโทก
1. นายพีรพล    สิริชัย
2. นางสาวรินทร์ลัดดา    เกินแก้ว
22 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายชานน    ลาดบัติ
2. นางสาวสุพรรณประภา    กัลยา
1. นางพัทธ์ธีรา    เอ็ดเวิร์ดส์
23 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสาวิตรี    โฉมกิ่ง
2. นางสาวศิริณา    กุฎสำโรง
1. นางสุจิตรา    อนันตนมณี
2. นางสุธินี    คะเลรัมย์
24 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธนวัฒน์    รามมานี
2. นายเทพประทาน    กาญจนขุนดี
1. นายปราการ    ดงกลาง
2. นางวรรณภา    ณ ระนอง
25 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอัศนี    ลาภกระโทก
2. นายเจษฎาภรณ์    แซ่ตัง
1. นายนันทวุฒิ    อุทโท
2. นายสันติ    เพื่อนสงคราม
26 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิวรรณ    ชุ่มพรมราช
2. นางสาวนรีรัตน์    เป็นจันทึก
1. นายวิษณุ    สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุพรรษา    สิงห์ซอม
27 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอนพัช    ผานกลาง
2. นายรุ้งตะวัน    สิงห์ขร
1. นายวุฒิพงษ์    ศิริโชคตระกูลชัย
28 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายปรเมศร์    เปรื่องการ
2. นายวีรชัย    สุวรรณประเสริฐ
1. นางสิริกมล    พุทธรักษา
2. นายอภิชัย    พุทธรักษา
29 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายชลชาติ    เบญจวัฒนะศิริ
2. นางสาวอรณี    ฉิมพลี
1. นางสาวนาจตะยา    นามวงค์
2. นางพิสชา    ยังกระโทก
30 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวเกตติกา    แก่นกระโทก
2. นางสาวสุภาวดี    แคนคง
1. นางสาวนงนุช    อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์    ซาสำโรง
31 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวปาณิสรา    เวชกิจ
2. นางสาวพิชชาพร    โพธิ์แสง
1. นางสาวนนทยา    เพิ่มยศ
2. นางอาทิตยา    แสนใหม่
32 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายอาณกร    ศิลปสูงเนิน
2. นายนรุตม์    รักไท้้
1. นายชำนาญ    วิจิตร
33 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายพรชัย    เกี้ยวสันเทียะ
2. นางสาวสลิลทิพย์    ไทยลาว
1. นางสาวคนารัตน์    กงขุนทด
2. นางจันทร์จิรา    วงศ์สมศรี
34 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายสุริยา    ปันดอน
2. นางสาวพรชิตา    อยู่ชุมพล
1. นางสาวณัฐกฤตา    ภาระเวศ
2. นางสาวเบญจมาศ    รอดเลี้ยง
35 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายภูวกฤษ    มินจันทึก
2. นายคฑาหัตถ์    ปล้องพุทซา
1. นางตรึงใจ    สีหะมงคล
2. พันจ่าเอกศิริศักดิ์    วงษ์รักษา
36 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายสิทธิศักดิ์    เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. นายวิษณุพงษ์    ธาตุจันทึก
1. นายศราวุฒน์    สกนธวัฒน์
2. นางสาวสมควร    ฝายสระน้อย
37 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายภานุพงศ์    มหาโยธี
2. นางสาวกมลทิพย์    เนตรเจริญรัตน์
1. นายถวิล    อินทร์นิมิตร
2. นางสาวบำเพ็ญ    แช่มสูงเนิน
38 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสิปปกร    วึบชัยภูมิ
2. นางสาวทานตะวัน    พอขุนทด
1. นายพุทธิพงษ์    ดอกสันเทียะ
39 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายณัฐพงษ์    สีละคร
2. นายอานนท์    สิมจันทึก
1. นายสราวุธ    ไชยนิล
40 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายทัศนัย    แจ้งสันเทียะ
2. นางสาวอรวี    เชิดสูงเนิน
1. นายสุเมธี    เกษร
41 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเกียรติภูมิ    พิสุทธิ์
2. นายอนุกูล    ทวยไธสง
1. นางสาวปริศรา    โกลนโคกกรวด
42 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายศิริชัย    โชมขุนทด
2. นางสาวบุษราคัม    มณีขัติย์
1. นางสาววราพร    เมียบขุนทด
43 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายณัฐพงศ์    สุกใส
2. นายชัยวัฒน์    ไวยขุนทด
1. นางสาวทวีวรรณ์    ฉลาดเอื้อ
2. นางสาวอวิกา    ปุสุรินทร์คำ
44 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนารีรัตน์    หวนสันเทียะ
2. นางสาวรัชฎา    มณพรมมา
1. นายชานน    จันทรา
2. นางณัฏฐ์นรี    บุราณ
45 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายอาทิตย์    วงษ์พิทักษ์
2. นายวีระศักดิ์    พัดพาน
1. นายกิตติพงศ์    สินขุนทด
2. นายภัทรพล    บุษยะมา
46 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายปฏิภาณ    ดีขุนทด
2. นายวัชรากร    ประสิทธิ์สุวรรณ์
1. นางสาวยุพา    งามขุนทด
2. นายสมพงษ์    โพคาศรี
47 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเอกชัย    ปานนอก
2. นายพีระพัฒน์    เนียนพลกรัง
1. นายจันทร์จิรา    ขอจงกลาง
2. นายวิทยา    นามนอก
48 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายนันทชัย    น้อมแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์    เขียนจอหอ
1. นางสมใจ    โพธิ
2. นายเฉลิมศักดิ์    คมขุนทด
49 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายภัทรพล    โรมโคกสูง
2. นางสาวสุรภา    ศุภลักษณ์
1. นายกิติพงษ์    สีหนาท
2. นายธีรัตน์    หาญอนุสรณ์
50 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายชนาธิป    หม่ันสระเกษ
2. นายนนทกานต์    ดงอุทิศ
1. นางจิรภา    เซียนพิมาย
2. นายณัฐพงษ์    เจริญปรุ
51 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุกัญญา    รุ่งเรือง
2. นางสาวน้ำทิพย์    ตากิ่มนอก
1. นางสาวนิโลบล    ชนะพะเนา
2. นายวีระพันธ์    กรีจังหรีด
52 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุชาดา    ขอใหญ่กลาง
2. นายพีรวัส    กว้างนอก
1. นายฉัตรชัย    ฉัตรมนัสกุล
2. นางอุบล    แผลงนอก
53 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนารีรัตน์    ทองนอก
2. นางสาวภัทรชรินทร์ธร    ควรพิมาย
1. นายบุญมี    วรชมพู
2. นายยศนิธิ    มะธิปิไข
54 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายชนะ    โพธิ์วิเศษ
2. นายกรวุฒิ    วุฒิชัยภูมิ
1. นางสาวณัฐชลัดดา    ลอยฝน
55 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกนกวรรณ    อู่ทองหลาง
2. นายคล้ายบดินทร์    พิรักษา
1. นางสาวสร้อยทอง    วงศ์ศิลา
56 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพณิตา    ศรีจรัส
2. นางสาวนันฐพร    พลดอน
1. นายธีระพัฒน์    บุราณรมย์
2. นายสมชาติ    เตี้ยไธสง
57 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอมรรัตน์    แฉกพิมาย
2. นางสาวอัจฉรา    กราบแก้ว
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา    นามแสงผา
58 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐวุฒิ    ยิ้มศรีนวล
2. นายกวีศักดิ์    กระจ่างโพธิ์
1. นายธีรศิลป์    นิยมสุข
59 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเมชินท์    ทือเกาะ
2. นายพงศกร    บุตรีศรีภูมิ
1. นายธีรศักดิ์    เม้าสง่า
2. นางสุภัทรวดี    ศรีนามบุรี
60 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชลธิชา    คิดการ
2. นางสาวจรรยวรรธน์    ภิรมย์จิต
1. นายวันชัย    การสร้าง
2. นายอุเทน    สมบัติศรี
61 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจุรีรัตน์    นาบุญ
2. นางสาวศศิกาญจน์    เครือแก้ว
1. นางสาวชัญญาภัค    ใยดี
62 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธวัชชัย    เอี้ยงจันทึก
2. นายศิกษก    เดินรีบรัมย์
1. นางสาวกัลยาณี    ไชยเสน
2. นางสาวชุติกาญจน์    เอกวงศ์ษา
63 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายจีรภัทร    จินดามัย
2. นางสาวธัญญลักษณ์    ศรีทรัพย์
1. นายผ่านภพ    สุวรรณวิโรจน์
2. นางพรรณธิพา    สัตย์ซื่อ
64 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัชพล    ปัตถา
2. นายคีรีบูรณ์    อุดรแดน
1. นางสาวกาญจนา    ทวีพงษ์
2. นางสาววรรณภา    ไปรแดน
65 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธนากร    นาคเครือ
2. นางสาวปิยวรรณ    โชคบัณฑิต
1. นางสาวศุภมาส    ห้อยพรมราช
2. นางสุภาพร    ชื่นจัตุรัส
66 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธนากร    ไพลดำ
2. นายชัชวาลย์    เดินรีบรัมย์
1. นางจุรีรัตน์    ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
2. นางสาวชลดา    ปิ่นวิเศษ
67 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายคมชาญ    ควานหลวง
2. นายจักรพรรณ    ก้อนคง
1. นายบัณฑิตวิทยา    ไปแดน
2. นางสมใจ    ไปแดน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................