งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภาณุมาศ    จักรสันเทียะ
2. เด็กหญิงมัทนาวดี    เรียงอาจ
3. เด็กชายภูธาฎา    การพันธ์
4. เด็กชายธีรเมธ    ขอเงินกลาง
5. เด็กชายพิพัฒน์    ทวนมะเริง
6. เด็กชายพุฒิพงศ์    ศรีสูงเนิน
7. เด็กชายศุภฤกษ์    คล้ายโอภาส
8. เด็กชายหัตถภูมิ    ชัยวศิลป์
9. เด็กหญิงพรทิพย์    น้อยบุ่งค้า
10. เด็กหญิงรัตนาพร    ศรีพะยอม
11. เด็กชายจตุพล    วงศ์อินทร์
12. เด็กชายทศพร    พิมพ์นอก
13. เด็กหญิงรัตนาพร    รัตนารักษ์
14. เด็กชายกรวุฒิ    สุรนีรนาถ
15. เด็กหญิงพัชราภา    สุขโต
16. เด็กหญิงธนวรรณ    วรรณูปถัมภ์
17. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เพชรกลั่น
18. เด็กหญิงแพรวา    กล้าหาญ
19. เด็กชายเดชดนัย    เดียงสา
20. นายธนากร    ทองคำดี
1. นางสาวสุภาพร    เมืองไทย
2. นางสุรีพร    กลิ่นศรีสุข
2 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิรศุษม์    ยุบัวภา
2. เด็กชายกรกช    ต่วนจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงวณิชชา    ลาสา
4. เด็กหญิงสุธิดา    ลักษณะพรมราช
5. เด็กชายกิตติวัฒน์    ใจเย็น
6. เด็กหญิงนารีรัตน์    เงินกอบ
7. เด็กหญิงประภัสสร    สวัดครบุรี
8. เด็กหญิงพิมพ์ดามา    สังตะคุ
9. เด็กชายสุภนิช    เรื่องชาญ
10. เด็กชายเอกวัฒน์ชัย    แทนสระน้อย
11. เด็กหญิงกัลยารัตน์    สังตะคุ
12. เด็กหญิงพรไพลิน    ผิวนวน
13. เด็กหญิงกฤษวรรณ    วงษ์ภักดี
14. เด็กหญิงธารวิมล    ซอพรมราช
15. เด็กชายธนดล    สุยโพธิ์น้อย
16. นายจีรศักดิ์    สร้อยสำโรง
17. นางสาวณัฐชยา    ชายสำโรง
18. นายธีรดนย์    ชาญจะโปะ
19. นางสาววลีสุข    แทนพรมราช
20. นางสาวอรวรรณ    อุดทา
21. นางสาวอมรรัตน์    เหงขุนทด
1. นางวิรกานต์    ลบหนองบัว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................