งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 128
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทราพร    กิขุนทด
2. นางสาววรากุล    แวววุฒินันท์
3. เด็กหญิงณิศวรา    ศรีสะอาด
4. นางสาวจุฑามาศ    ภิรมย์เลิศ
5. นางสาวณัฐธยาน์    พันพิพัฒน์
6. นางสาวณัฐชา    แม้นพยัคฆ์
7. นางสาวกนกอร    ชนะภักดิ์
8. นางสาวพรพิมล    หนูกระโทก
9. นางสาวธชาภรณ์    กัณหาไชย
10. นางสาวอัจฉรียา    ภิงคะสาร
11. นางสาวธัญมน    ปราโมช ณ อยุธยา
1. นางกันยา    สุดสายเนตร
2. นายภากร    เทียนทิพย์การุณย์
3. นายวุฒิไกล    กิขุนทด
2 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชีวธันย์    นาทรัพย์
2. เด็กชายนนทศักดิ์    ชาญสูงเนิน
3. เด็กชายวรวุฒิ    เรืองมะเริง
4. เด็กชายพีรพัฒน์    แน่นกระโทก
5. เด็กชายอภิชาติ    งามลา
6. เด็กชายวายุ    ก้องพิมาย
7. เด็กชายวโรดม    เกิดกล้า
8. เด็กชายภาสกร    ช่อทองหลาง
9. เด็กชายสมบัติ    เชียวอ่อน
10. นายพีรภัทร    เพียรสร้างสรรค์
11. นายบูรพา    โพคำทุย
12. นายปทมพงษ์    พุ่มทับทิม
1. นายชโยดม    ประภาสโนบล
2. นายณัฐดนัย    เงาเกาะ
3. นางสาวปางคณา    ชำนิประโคน
4. นายสุรัตน์    ประคำ
3 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายพีรพัฒน์    พูนแก้ว
2. เด็กชายพีรนิธิ    ลำเลียง
3. เด็กหญิงกาญจณี    เบาแรง
4. เด็กหญิงอรพรรณ    ยันพิมาย
5. เด็กหญิงสุพัตรา    นัยวิกุล
6. เด็กชายธนากร    สุดแสง
7. เด็กชายรัฐศาสตร์    รักใคร่กลาง
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์    มูลกระโทก
9. เด็กชายพีรพัฒน์    กลัดสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอาจารีย์    นครังสุ
11. เด็กหญิงปิ่นชนก    กันตะศรี
12. นายทินภัทร    วะชะนะจันทร์
1. นายธนภัทร    เพ็ชรนอก
2. นางสาวนวภัทร    สมานพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................