งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 126
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายปิยังกูร    กิ่งนอก
2. นายนฤษฎ์    อังศุพันธ์ุ
3. นายณัฐกรณ์    พวงแก้ว
1. นางกันตนา    กองธรรม
2. นายสมชาย    กองธรรม
2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสิรภพ    ภู่สุด
2. นายสหวัฏ    สุวรรณภูสิทธิ์
3. นายภูบดี    ใจเอื้อ
1. นางสาวกัลยารัตน์    ศิริมาเทพ
2. นางลภัสฎา    จีรฤทธิพล
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤติยา    สัมพันธวงศ์
2. นางสาวภัครมัย    ภัทรเธียรไชย
3. นางสาวสุนิษา    เสริฐศรี
1. นายภัทร    ภู่ศิริ
2. นายวรเดช    ทุมมะชาติ
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสัตกมล    สวัสดี
2. นางสาวอรสา    สงค์แก้ว
3. นางสาวรุ่งทิวา    อินทร์หมื่นไวย
1. นางสาวพรนิภา    โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย    ธิติพิศุทธิ์กุล
5 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพีรพล    พ่วงชาวนา
2. นายเกียงไกร    แฝงกระโทก
3. นายพุทธพงษ์    ด่านทองหลาง
1. นางสาวปาริทัศน์    นิลยอง
2. นายมณเฑียร    งามแก้ว
6 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายเกรียงไกร    ด่านกระโทก
2. นายชานนท์    สุวรรณปักษ์
3. นางสาวนพเกล้า    จวบกระโทก
1. นางสาวสุนิสา    ทันจันทร์
2. นายุอุทัย    เหตุผล
7 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชริดา    เลยกลาง
2. นางสาวสุปราณี    ทีภูมิ
3. นางสาวอัญชลี    โคชะดา
1. นางพิศมัย    บุญซำ
2. นายพีรชัย    ชินพร
8 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวนาถอนงค์    ปลอดกระโทก
2. นางสาวเจนจิรา    บุญศรีเมฆ
3. นางสาวธัญลักษณ์    บูฉิมภาลี
1. นางสาวสุภาพร    เคนซาพู
2. นางสาวอังคณา    แนบสำโรง
9 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรินทร์    ชันกระโทก
2. นางสาวทิวาพร    แซดกระโทก
3. นางสาวํณัฐพร    นารินรักษ์
1. นายปราการ    ดงกลาง
2. นางวรรณภา    ณ ระนอง
10 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายธวัชชัย    บัวประทุม
2. นายกฤษณ์ปกรณ์    พลนำ
3. นางสาวณัฐพร    เอกเจริญ
1. นางสาวอภิญญา    สมน้อย
2. นางสาวแววตา    กุ้งมะเลิง
11 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายณัฐภัทร    กลมเกลี้ยง
2. นายพลกฤต    ช่างสลัก
3. นายธีรยุทธ    นวนกระโทก
1. นางตรึงใจ    สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์    อนันท์ธนาศิริ
12 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศุภลักษณ์    เกิดผล
2. นางสาวฐาปนี    สาทิพจันทร์
3. นางสาวอาริศรา    อาบสุวรรณ์
1. นางนิตยา    หงษ์ขุนทด
2. ดร.อนุศร    หงษ์ขุนทด
13 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุกัญญา    เชื่อมกลาง
2. นางสาวณัฐยา    ม่านกลาง
3. นางสาวศุจินธร    มะเริงสิทธิ์
1. นางสาวจันทร์จิรา    ขอจงกลาง
2. นายณัฐวุฒิ    ทรงกำพล
14 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธนพล    เงินยวง
2. นางสาวมณีรัตน์    อินตรา
3. นางสาวสริญญา    นันทชัยศรี
1. นางสาวกรองทิพย์    กล้าผจญ
15 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชลธิชา    แก้วเสน่ห์ใน
2. นางสาวนรินธร    บุญเชิด
3. นางสาวศิริวดี    เรืองศิริ
1. นายพงษ์ศักดิ์    เงากระจ่าง
2. นายอำพล    มีครไทย
16 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปภัสสา    จริงพิมาย
2. นางสาวธันย์ชนก    เรี่ยวแรง
3. นางสาวปานณภัทร    เกตุแก้ว
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา    นามแสงผา
17 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสงกราณต์    ลิ้มปิยินทรากูล
2. นางสาวดารารัตน์    แสนคำ
3. นางสาวสายฝน    คบทองหลาง
1. นายวีรจินต์    นาคะนิเวศน์
2. นายเอกชัย    บุญทิสา
18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7
19 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอลงกร    หมั่นการ
2. นายพัชรธานินธ์    ชัยจะโปะ
3. นายกนกพล    จันทีนอก
1. นางชญาภา    บาลไธสง
2. นายเอกรัตน์    โชคบัณฑิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................