งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 125
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์    พงศ์การุณ
2. เด็กชายณภัทร    คณะนา
3. เด็กหญิงรัตนาพร    ยุทธโยธิน
1. นางสาวประภากร    บุญเสมอ
2. นายสมชาย    กองธรรม
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัชรพล    จิตรโคกกรวด
2. เด็กชายศักดินาถ    อายุวงษ์
1. นางจงจิตร์    คุณสา
2. นายอลงกต    หาญชนะ
3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    มังกรรัตนกุล
2. เด็กหญิงสุภนิดา    สอนคำแก้ว
3. เด็กชายวรัญชัย    สวยรูป
1. นางน้ำเพชร    กระต่ายทอง
2. นางเด่นเดือน    ประวิตรวงศ์
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    รานอก
2. เด็กหญิงวรัทยา    จำนงค์สุข
3. เด็กหญิงชัชธิดา    แสงบัวภา
1. นางสาวพิจิตตรา    สนุ่นไพบูลย์
2. นายอภิชัย    ธิติพิศุทธิ์กุล
5 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปณิตตา    ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงกนกพร    นมัสศิลา
3. เด็กชายฐาปนิยา    ปนัดดากนก
1. นางสาวนวลจันทร์    เชื้อพันธุ์ลาน
2. นางสาวสุธินันท์    เลิศนา
6 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    เปลกไธสง
2. เด็กหญิงมัณฑิตา    บุญกระโทก
3. เด็กหญิงอภิญญา    พันไร่
1. นางพิศมัย    บุญซำ
2. นายพีรชัย    ชินพร
7 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรวิศ    เก่งธัญกรรม
2. เด็กชายสิริชัย    แซ่อุย
3. เด็กชายอาณัติ    จูกระโทก
1. นางสาวรินทร์ลัดดา    เกินแก้ว
2. นางสาวสุภาพร    เคนซาพู
8 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายเอกลักษณ์    โพธิ์มินทร์
2. เด็กหญิงปริศนา    ดีใจ
3. เด็กหญิงแพรวา    เวชยันต์
1. นายสมภพ    ชินณรงค์
2. นางสาวอภิญญา    สมน้อย
9 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภควัฒน์    ริบแจ่ม
2. เด็กชายธนภัทร    สมบูรณ์
3. เด็กหญิงชัชญาดา    พลสว่าง
1. นายพิสิฎฐ์    ชลายนนาวิน
2. นางฤาชุตา    แก้วพลายงาม
10 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอทิตยา    ชาติเผือก
2. เด็กหญิงวัชนนันท์    บูขุนทด
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ม่วงรอด
1. นายพุทธิพงษ์    ดอกสันเทียะ
11 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายจิรพนธ์    กวกขุนทด
2. เด็กหญิงกุลธิดา    ศรีวิพัฒน์
3. เด็กหญิงชลธิชา    กงขุนทด
1. นายกิตติพงศ์    สินขุนทด
2. นางสาวสุธาทิพย์    เหวขุนทด
12 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธวัชชัย    สุวรรณกลาง
2. เด็กหญิงชุตินันท์    สุขเกษม
3. เด็กหญิงณัฐวดี    ขอกลาง
1. นางสาวจันทร์จิรา    ขอจงกลาง
2. นายวิทยา    นามนอก
13 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6
14 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปภาวรินท์    สิงห์นอก
2. นางสาวธัญวรัตน์    แคล้วกลาง
3. นางสาวธิญาดา    พงพันธ์
1. นายธีระพัฒน์    บุราณรมย์
2. นายพงษ์ศักดิ์    เงากระจ่าง
15 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายปภัตร    ศรีวัชรกุล
2. เด็กชายวรรณโชติ    เกี้ยมชัยภูมิ
3. เด็กชายกฤษณะ    ตั้งทรัพย์
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา    นามแสงผา
16 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนัชชา    ห่วงยวนกลาง
2. เด็กหญิงเอื้อการย์    อุ่นจางวาง
3. เด็กหญิงวรรณพร    สาธุการ
1. นางสาวสุจิตรา    ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี    ศรีนามบุรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................