งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภคนันท์    สุกแสง
2. นางสาวบัณฑิตา    ฟอกสันเทียะ
3. นางสาวอักษราภัค    วงษ์กวน
4. นางสาววรากุล    แวววุฒินันท์
5. นางสาวจุฑามาศ    ภิรมย์เลิศ
6. เด็กหญิงวริสา    อุทัยดา
7. นางสาวจิราวรรณ    ไทยบุรีรัมย์
8. นางสาววรินธร    อินทร์ค้ำ
9. นางสาวณัฐธยาน์    พันพิพัฒน์
10. นางสาวธัญมน    ปราโมช ณ อยุธยา
11. นางสาวณัฐชา    แม้นพยัคฆ๋
12. นางสาวธชาภรณ์    กัณหาไชย
13. นางสาวธนพร    ไพฑูรย์
14. นางสาวนันทิรัตน์    เหงกระโทก
15. นางสาวอัจฉรียา    ภิงคะสาร
1. นางกันยา    สุดสายเนตร
2. นายภากร    เทียนทิพย์การุณย์
3. นายวุฒิไกร    กิขุนทด
2 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงม่านฝน    โพธิ์บุญ
2. เด็กหญิงมลธิดา    พลอยกระโทก
3. เด็กชายนิติพงษ์    สีมาวงษ์
4. เด็กหญิงอัฐภิญญา    วชิรมโนสุข
5. นายประเสริฐ    อุ่นกระโทก
6. นางสาวอรวรรณ    เพชรเกษม
7. นายกฤษฎา    เหกระโทก
8. นางสาวจณิสตา    เสียมกระโทก
9. เด็กหญิงพรรณทิพย์    อาลัยดี
10. เด็กชายธีรนัย    จันทรประทักษ์
11. เด็กชายนิธิโรจน์    มั่นเจริญวงศ์
12. เด็กชายธีรพงษ์    คงน้อย
13. เด็กชายวชิตะ    ตุ่นจะโป๊ะ
14. นายพิสิษฐ์    เพียงโนนดา
15. นายตะวัน    รินกระโทก
1. นายชัยทัต    โสพระขรรค์
2. นายณัฐภัทร    กลิ่นจะโป๊ะ
3. นายพิทักษ์    เนื่องกระโทก
4. นายวรวิทย์    อโหสิประชา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................