งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอะริชิ    มุ่งพูนกลาง
2. นางสาวขวัญดาว    บุญวิจิตร
3. นางสาวจรรยารัตน์    มุ่งอ้อมกลาง
1. นายรัตนพล    พงษ์พรรษา
2. นางวัฒณา    บุญเทียม
2 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิลาวรรณ    สาลีอ่อน
2. นางสาวจิรัชญา    เขียนพลกรัง
3. นางสาวศศิตา    ชุนเกาะ
1. นายพจน์มงคล    ผาดรุ่งเรือง
2. นางสาวลัดดาวัลย์    กุลนา
3 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวนันฐกานต์    กัลยาณโสรส
2. นางสาวทาริกา    โพธิ์ปานพะเนา
3. นางสาวขนิษฐา    ต้นกระโทก
1. นางสาวทองคำ    กิ่งพุดซา
4 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจันจิรา    อินทร์ลุน
2. นางสาวมิ่งขวัญ    ทองซ้อน
3. นางสาวยศสินี    ศิริขิต
1. นางญาณิศา    พลแดง
2. นางละเอียด    พงษ์ภักดี
5 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรณิภา    ไพคำนาม
2. นางสาวสุนิสา    พระสว่าง
3. เด็กหญิงปิยะนันท์    บุญหาญ
1. นายประมวล    วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา    วุฒิวงศ์งาม
6 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวีระนุช    ตุ่นปรุ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    จอดนอก
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    มูลคำน้อย
1. นางสาวพัชณียา    หานะพันธ์
2. นางสาวภชสร    เพตาเสน
7 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอนันต์ทิพย์    เกือบพิมาย
2. นางสาวเบญจมาศ    เงาโพธิ์
3. เด็กหญิงเจนใจ    ทิพย์ประเสริฐ
1. นางสาวสุภาภรณ์    คูณขุนทด
2. นางสาวอดิวรรณ    พรมนัส
8 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์    โกะขุนทด
2. นางสาวเชษฐ์ธิดา    ยายืน
3. นางสาวนริศรา    โกดสันเทียะ
1. นางสุธิกานต์    สุภัทโรบล
9 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวธิติกาญจน์    กริ่งสันเทียะ
2. นางสาวนราพร    อิสันเทียะ
3. นางสาวอริสา    ขุนชาญโหมก
1. นางสาวภุมรินทร์    ชมสันเทียะ
10 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชไมพร    สุขบัวใหญ่
2. นางสาวมนรดา    หวังสิวกลาง
3. นางสาววรัญญา    เพ็งศรี
1. นางพรพิมล    เรืองบุญ
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
11 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกิตติยา    ศรีทอง
2. นางสาวศิรินันท์    จนจันทึก
3. นางสาวสุจิรา    กรอบพุดซา
1. นางจิรัชญา    วงษ์ภูดิศ
2. นางเสงี่ยม    แพะขุนทด
12 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจัสมิน    เผนโคกสูง
2. นางสาวศศิกานต์    แจ้งไพร
3. นางสาวศุภลักษณ์    ชอบรัก
1. นางกรรณิกา    กุลุพงษ์
2. นางสาววิรากานต์    นนกระโทก
13 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายณัชพล    จงกลาง
2. นายจุลจักร    แสนกลาง
3. นางสาวจุฑามาส    ทศพรภูวนาก
1. นางสาวกรรณิการ์    ภักดีนอก
2. นางสาววารุณี    จงชิดกลาง
14 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจารุวรรณ    โพธิ์จันทร์
2. นางสาวสุภิญญา    กตัญญู
3. นางสาวพิมรพัฒน์    เพียรยิ่ง
1. นางชื่นจิตร    ปักการะนัง
2. นางณัฐวดี    พิมละมาศ
15 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพรพิมล    ปลั่งกลาง
2. นางสาวธัญญาภรณ์    โตสนั่น
3. นางสาวจริยา    เกิดมะเริง
1. นางคมเนตร    ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา    ฉิมกลาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................