งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 121
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายรวีโรจน์    โทแก้ว
2. นางสาววรรณพร    ดำรงธรรม
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์    พันธ์กิ่ง
2. นายศิรวัฒน์    รัศมิ์ขาวพราย
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัชนนท์    ดอกไม้กุล
2. นายสรวิชญ์    มานะธุระ
1. นายอลงกต    หาญชนะ
2. นางอัจฉรา    อมะรักษ์
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววรางคณา    จับจิตร
2. นางสาวกัลยรัตน์    ภัทรธีรโชติ
1. นางสาวกัลยารัตน์    ศิริมาเทพ
2. นายเอกพล    ศรนารา
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิตา    ตวงวิไล
2. นางสาวณิชาภัทร    ชวนานุกูล
1. นางสาวณัฐธยาน์    เข็มสันเทียะ
2. นายภัทร    ภู่ศิริ
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศิรวุฒิ    มะลิใหม่
2. นายศุภณัฐ    จันทรังษี
1. นางสาวศจีรัตน์    นิลบรรพต
8 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธนภรณ์    ศรีบุญพงศ์
2. นายหัสดิน    งามดี
1. นางนฤมล    ยิ่งปัญญาธิกุล
9 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศรุตา    เกตุแก้ว
2. นางสาวนิภาพร    ศรีจันทร์
1. นายกฤติกร    หวังอ้อมกลาง
2. นายกิตติธัช    สืบสุนทร
10 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายวรวุฒิ    พรเพ็ญ
2. นางสาวจุฑามาศ    ชนาธิปพีรทัดกุล
1. นายณัฐพล    ยุติกิจ
2. นายวิษณุ    สุวรรณวงศ์
11 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสัณห์สินี    สร้อยกระโทก
2. นางสาวปวันรัตน์    สนธิโพธิ์
1. นายภราดร    ดำกฤษฎา
12 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกุลภัสสร์    สลับแก้ว
2. นางสาวก้องนภา    ห่อยไธสง
1. นางสาวทิพวัลย์    หมั่นกุดเวียน
2. นางสาวนาจตะยา    นามวงค์
13 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายบรรณวิทิต    พรหมศิริ
2. นางสาววันวิสา    แก้ววิจิตร
1. นายจิรวัฒน์    นาคพงษ์
2. นายสุริยัน    มนุษย์
14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายศุภกฤษ    แสนเมือง
2. นายฐนพจน์    ศรีมงคลภากุล
1. นางสุวดี    ผาตะพงษ์
2. นางเพชรลดา    สายหยุด
15 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชุติมาพร    บมขุนทด
2. นางสาวชาลิสา    สิงห์ดา
1. นายสุเมธี    เกษร
16 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายนพรัตน์    ความหมั่น
2. นางสาวชุติกานต์    เมียนขุนทด
1. นางนิตยา    หงษ์ขุนทด
2. ดร.อนุศร    หงษ์ขุนทด
17 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายพัชรพล    ธีรจินดาขจร
2. นายภูวดล    วงศรีไข
1. นางสาวจันทร์จิรา    ขอจงกลาง
2. นายณัฐวุฒิ    ทรงกำพล
18 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศราวรี    ขอใหญ่กลาง
2. นางสาวธารินี    ก้านค้างพลู
1. นางสาวกรองทิพย์    กล้าผจญ
19 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายณัฐพล    หิรัญอดุลวิทย์
2. นายเกียรติยศ    ศิริเกษ
1. นายประเสริฐ    ชิดชัยภูมิ
2. นางสาวหทัยรัตน์    ดอกสันเทียะ
20 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอภิสรา    ศาลางาม
2. นายภูรินทร์    ลือวันคำ
1. นายณรงค์    กะวิเศษ
2. นายวิรพงษ์    ปะนามะเส
21 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายกิตติศักดิ์    มาระศรี
2. นายกฤตยชญ์    ดวงพิมาย
1. นายมานะ    บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์    สร้อยเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................