งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 120
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิมล    หนูกระโทก
2. นางสาวธัญมน    ปราโมช ณ อยุธยา
3. นางสาวกนกอร    ชนะภักดิ์
4. นางสาวอักษราภัค    วงษ์กวน
5. นางสาววรินทร    อินทร์ค้ำ
6. นางสาวณัฐธยาน์    พันพิพัฒน์
7. นางสาวบุณฑริกา    ศรีโคกกรวด
8. นางสาวอัจฉรียา    ภิงคะสาร
1. นางกันยา    สุดสายเนตร
2. นายภากร    เทียนทิพย์การุณย์
3. นายวุฒิไกร    กิขุนทด
2 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจณิสตา    เสียมกระโทก
2. เด็กหญิงม่านฝน    โพธิ์บุญ
3. นายพิสิษฐ์    เพียงโนนดา
4. นายกฤษฎา    เหกระโทก
5. นายประเสริฐ    อุ่นกระโทก
6. เด็กหญิงมลธิดา    พลอยกระโทก
7. นางสาวอรวรรณ    เพชรเกษม
8. นายตะวัน    รินกระโทก
1. นายณัฐภัทร    กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายพิสิฏฐ์    ชาวเสมา
3. นางสาวสุวพิชญ์    ประจิต
3 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภาวินี    แนบเนียน
2. นางสาวอชิรญา    ชาติสุภาพ
3. นางสาวปวีณา    คือสูงเนิน
4. นางสาวปทุมมาศ    ศรีคิรินทร์
5. นางสาวณัฐชยา    ดำรงค์ดีอยู่
6. นางสาวจิราวรรณ    พิมพ์สิงห์
7. นางสาวกัญญารัตน์    สุพิน
8. นางสาวรุ่งนภา    เชาว์วัลล์
9. นางสาวบุษราคัม    บุญปู่
1. นางทวีติยาภรณ์    เจริญ
2. นายพงศกร    ขุนสูงเนิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................