งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 115
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิกานต์    แจ้งจิตร
2. นางสาวสุขาวดี    กินขุนทด
3. นายพงศธร    การบรรจง
1. นางสายธาร    แก้วบุญเรือง
2. นางเสาวลักษณ์    ภู่เจริญ
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชุตาภรณ์    วรธงไชย
2. นางสาวอริสา    เลิศภูมิจิต
3. นางสาวกัญญาวีร์    รงคะกุลพิพัฒน์
1. นางบุปผา    โสระวงค์
2. นางสุนที    อุทัยเลิศ
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริพร    แนบทองหลาง
2. นายกฤษกร    แพเกาะ
3. นางสาว กิติยาภรณ์    มณฑา
1. นางทิฆัมพร    เหล็งนุ้ย
2. นายเกื้อ    สิริการ
4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    ไกลกลาง
2. นางสาวณัฐพรรณ    มุ่งจอมกลาง
3. นางสาวแพรธารทอง    ชาญสูงเนิน
1. นางสาวศรีไสล    ไพลขุนทด
2. นางสาวอุไรวรรณ    ดอกหว่านกลาง
5 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายชัชวาล    ช้อยขุนทด
2. นายธีรภัทร    ขอเหล็กกลาง
3. นางสาวภาวินี    เวนัย
1. นางปราณี    หงษ์ทอง
2. นางสาวมัณฑนา    เข็มสว่าง
6 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวน้ำฝน    ดวดกระโทก
2. นางสาวรุ่งนภา    ลับดีพะเนา
3. นางสาวกุลิสรา    หนดกระโทก
1. นางทองคำ    กิ่งพุดซา
7 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายจิรพงศ์    สุขใจ
2. นางสาวกฤษติยา    บทกระโทก
3. นางสาวกสุมา    ชุบกระโทก
1. นางประทุมรัตน์    ไพรสันเทียะ
2. นางสาวสายใจ    ธีรพงศ์วิษณุพร
8 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรชนก    สีหานาม
2. นางสาวพจนา    สาสันเทียะ
3. นางสาวภัทจิรา    คำดี
1. นายสุพรรณษา    สิงห์ซอม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    จันทร์ชีวา
9 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐพร    พงษ์จะโปะ
2. นางสาวสุรภาพร    หลำโต
3. นายจักรกฤษณ์    มูลครบรี
1. นางสาวจุฑาพร    วัชรวิทยานนท์
2. นางสาวสุนีรัตน์    ศิริยานนท์
10 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพิมลพรรณ    เกียรติอุทามณี
2. นางสาวพิมพ์ชนก    แมบจันทึก
3. นางสาวกัญญาณัฐ    อัปมาทัง
1. นางสาวอณัฐภิชา    เสงี่ยมศรี
2. นางสาวอรุนี    ระลึกมูล
11 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกิตติมา    ศรีเกาะ
2. นางสาวปณิตา    สิงห์ชัย
3. นางสาวชมพูนุช    ภารสถิตย์
1. นางกรรณิกา    กุลุพงษ์
2. นางสาววิรากานต์    นนกระโทก
12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววิมลมาส    รัตนวิชัย
2. นางสาวพรพิรุณ    หินกำปัง
3. นางสาวหัทยา    เลิศล่อง
1. นางกรวรรณ    โภคสวัสดิ์
2. นางกันยารัตน์    เทพจิตร
13 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนันทิพร    แท่นแก้ว
2. นางสาวกัลยา    สุวรรณดี
3. นางสาวอารีรัตน์    ภุชงค์
1. นางศิริลักษณ์    มนัสการ
14 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุภณิดา    พิมพา
2. นางสาวณิชากร    ศรีพลนอก
3. นางสาวอภิภาพร    พึ่งพา
1. นางสาวกาญจนา    ทวีพงษ์
2. นางสาวอัญชลี    พันธ์เถร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................