งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 114
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฏิภาณ    ฉลาด
2. เด็กชายศักดิ์นริน    รัตน์จรรยา
1. นางสาวนิติยาภรณ์    ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์    ฟุ้งพิมาย
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ยศศิริ
2. เด็กหญิงวิชญาพร    แก้วหานาม
1. นางจริยา    วันเฟื่องฟู
2. นายศิรวัฒน์    รัศมิ์ขาวพราย
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎา    ลาสนเทียะ
2. เด็กชายสุรวุฒิ    ทือเกาะ
1. นางสาววิไลวรรณ    สาระมู
2. นางสาวสุนิตตา    โกศัย
4 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยชนินทร์    ทรวงโพธิ์
2. เด็กชายบูรพา    งามสง่า
1. นางฉัตราภรณ์    พิพัฒน์ชลธี
2. นางเวียงเพ็ชร    นาคมะเริง
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภูมิ    สมศักดิ์
2. เด็กชายธนพล    เชวงมงคล
1. นายนฤพล    จันคำ
2. นางสาวบุญญารินทร์    อ่อนนุ่ม
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายมรกต    เวชจักรเวช
2. เด็กชายสิรภพ    เฉียงจะโป๊ะ
1. นางน้ำเพชร    กระต่ายทอง
2. นางเด่นเดือน    ประวิตรวงศ์
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญเชิญ
2. เด็กหญิงสุนิษา    ผลพจน์
1. นางสาวพรนิภา    โภคสวัสดิ์
2. นางสาวพิจิตตรา    สนุ่นไพบูลย์
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    เข็มมา
2. เด็กหญิงทตพร    มั่งมี
1. นายนิคม    หอมสมบัติ
2. นางสาวน้อมจิตร    เฉลยไกร
9 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ตรงกลาง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา    ถ้ำกลาง
1. นางกนกวรรณ    ไกรศรี
2. นางสาวกริ่งหยก    หิรัญ
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสหัสชัย    คำโส
2. เด็กชายวรรณขนก    จันสมดี
1. นายสุรวุฒิ    ซอกรัมย์
2. นายเทอดศักดิ์    โพธิ์ขาว
11 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติชัย    สิงห์จันทร์
2. เด็กชายพงศภัค    วงนอก
1. นางสาวสุชญา    จันทร์แสง
2. นายเทิดเกียรติ    กำลังไทย
12 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายชนัญชน    นิ่มนวล
2. เด็กชายสิโรฒน์    คดวงษ์ฆ้อง
1. นางสุจิตรา    อนันตนมณี
2. นางสุธินี    คะเลรัมย์
13 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรยุทธ    ป้อมจาหยับ
2. เด็กหญิงกรวรรณ    มาโนชญ์สกุล
1. นางสาวจุรีพร    เงินจังหรีด
14 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอนรรฆวี    หวังผล
2. เด็กชายชญานนท์    เบ็ญจวงษ์
1. นายณัฐพล    ยุติกิจ
2. นายวิษณุ    สุวรรณวงศ์
15 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงประภาสิริ    ทาซ้าย
2. เด็กหญิงจิดาภา    หิ้งบูชา
1. นางดาราพันธ์​    ภูศรี
2. นางอารีรัตน์    อังกระโทก
16 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ถมครบุรี
2. เด็กชายวชิรากรณ์    สายเครื่อง
1. นางสาวนงนุช    อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์    ซาสำโรง
17 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอสิตา    แย้มรู้การ
2. เด็กชายนฤเบศ    แก้วสุข
1. นางตรึงใจ    สีหะมงคล
2. นายบดินทร์    สิงหะ
18 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรศักดิ์    โพธิ์คำ
2. เด็กชายสุวิสุทธิ์    เลสสูงเนิน
1. นายกสิณัฏฐพร    สุขสวัสดิ์
19 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายกฤษณะ    ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
2. เด็กชายธนกฤต    เผื่อนสูงเนิน
1. นางสาวกัณฐิมา    เกตุขุนทด
2. นายพิสิฎฐ์    ชลายนนาวิน
20 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจินตภัทร    กาญจนพิมาย
2. เด็กหญิงอภิญญา    พงษ์สะอาด
1. นางสาวทวีวรรณ์    ฉลาดเอื้อ
2. นางสาวพจนา    ชาธงชัย
21 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงญาดา    นามโมรินทร์
2. เด็กหญิงธนัชพร    นันท์ขุนทด
1. นายกิตติพงศ์    สินขุนทด
2. นางสาวสุธาทิพย์    เหวขุนทด
22 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายบารมี    หวังเฝ้ากลาง
2. เด็กชายธีธัช    นันทน์ธนกุล
1. นางสาวจันทร์จิรา    ขอจงกลาง
2. นายวิทยา    นามนอก
23 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพนาวรรณ    เชิดสูงเนิน
2. เด็กหญิงฐิติกา    สิงห์นอก
1. นางสาวกรองทิพย์    กล้าผจญ
24 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงไพลิน    วาไชยศรี
2. เด็กหญิงธันว์รวี    การบรรจง
1. นายฉัตรชัย    ฉัตรมนัสกุล
2. นางอุบล    แผลงนอก
25 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกัญจนพร    ก้อนคำ
2. เด็กชายชิษณุพงษ์    มะลิลื่น
1. นายสุรศักดิ์    ทัพธมาตร
26 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายสมัชญ์    ศรีบุญ
2. เด็กชายพิสิทธิ์    เพ็งไธสง
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา    นามแสงผา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................