งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภคปภา    แซ่โล
2. เด็กหญิงมาริสา    สังสินชัย
1. นางสาวนิติยาภรณ์    ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์    ฟุ้งพิมาย
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิดานันท์    ป่วงกระโทก
2. เด็กชายธนากรณ์    กะตุดเงิน
1. นางจริยา    วันเฟื่องฟู
2. นายศิรวัฒน์    รัศมิ์ขาวพราย
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์    ทางพุดซา
2. เด็กหญิงวันวิสาข์    สุวรรณภักดี
1. นายนพณัฎฐ์    เกิดนอก
2. นายพัชรพล    ธรรมแสง
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุภวิชญ์    กิตติชัยสาโรจน์
2. เด็กชายศุภณัฐ    สิงหา
1. นางณัฐกฤตา    อรรถวัน
2. นายนฤพล    จันคำ
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลิศาน์    พื้นผา
2. เด็กหญิงจอมขวัญ    ดวงมณี
1. นางพัชรินทร์    นารินรักษ์
2. นายสวรรค์    ดวงมณี
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภษณา    นัดใหม่
2. เด็กชายทรงศักดิ์ดา    ชัยศักดิ์ศรี
1. นางสาวพรนิภา    โภคสวัสดิ์
2. นางสาวพิจิตตรา    สนุ่นไพบูลย์
7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมินทร์ธาดา    สมชัย
2. เด็กหญิงจันทรกานต์    มนต์ชาตรี
1. นางนราทิพย์    ใยระย้า
2. นางสาวแก้วฤทัย    วันนิจ
8 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนิศาภัทร์    ศิริรัชธนานนท์
2. นางสาวอัครมณี    สุขขาวพงศ์
1. นางสาวกานต์    ตระกูลบุญ
9 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิมุก    พิมเสน
2. เด็กชายณัฐพล    มนตรี
1. นางปาริทัศน์    นิลยอง
2. นายเทอดศักดิ์    โพธิ์ขาว
10 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเปมิกา    น้ำกระโทก
2. เด็กหญิงสุนิรัชษา    ชอบด่านกลาง
1. นางสาวศศิยาพัชร    สังข์สุขวิรัตน์
2. นางสาวสุชญา    จันทร์แสง
11 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายปฏิภาณ    สัตย์ฌุชนม์
2. เด็กชายอาคีรา    สูญกิ่ง
1. นางสุจิตรา    อนันตนมณี
2. นางสุธินี    คะเลรัมย์
12 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวทัญญู    แซ่ตัง
2. เด็กชายธีรภัทร    ด้วงพลับ
1. นายปราการ    ดงกลาง
2. นางวรรณภา    ณ ระนอง
13 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภีมเดช    พิมพ์หิน
2. เด็กชายภรภัทร    พูลทองคำ
1. นางสาวจุรีพร    เงินจังหรีด
14 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีร์ธวัช    บรรณาการ
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์    บุญเพิง
1. นายณัฐพล    ยุติกิจ
2. นายวิษณุ    สุวรรณวงศ์
15 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนเดช    แขขุนทด
2. เด็กชายสุรเสก    นามมะ
1. นายจิรวัฒน์    นาคพงษ์
2. นายสุริยัน    มนุษย์
16 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิยะพงษ์    กรีเกษม
2. เด็กหญิงบุญธิดา    หมอกครบุรี
1. นางสาวนงนุช    อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์    ซาสำโรง
17 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ขุนสูงเนิน
2. เด็กหญิงศรุตยา    สุพิพัฒน์โมลี
1. นางสาวชไมพร    สรวลสันต์
2. นางสาววิลาวัลย์    ขุนทอง
18 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรัชยา    เทาเสนาะเสียง
2. เด็กหญิงนาริษา    ประยูรหงษ์
1. นางสาวณัฐกฤตา    ภาระเวศ
2. นางสาวเบญจมาศ    รอดเลี้ยง
19 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    สนสูงเนิน
2. เด็กชายปัญญาธร    บุญมา
1. นางตรึงใจ    สีหะมงคล
2. นายบดินทร์    สิงหะ
20 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายสิริวัฒน์    เพ็งธรรม
2. เด็กชายอัมรินทร์    รักมิตร
1. นายพิสิฎฐ์    ชลายนนาวิน
2. นางฤาชุตา    แก้วพลายงาม
21 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายกฤษกร    ทองแกมแก้ว
2. เด็กหญิงศศิชา    โชสูงเนิน
1. นางสมพิศ    บัตรจัตุรัส
22 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายชินวัตร    เมฆขุนทด
2. เด็กชายพลายงาม    กิตติเวทยานุสรณ์
1. นางสาวปริศรา    โกลนโคกกรวด
23 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกาญจนา    อิ่มถาวร
2. นางสาวอชิตะ    พุ่มพฤกษ์
1. นายสุพัฒน์    พงศ์พิพัฒนา
24 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายมหศักดิ์    ไขขุนทด
2. เด็กชายวีรลักษณ์    มุขรักษ์
1. นางสาวทวีวรรณ์    ฉลาดเอื้อ
2. นางสาวพจนา    ชาธงชัย
25 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายนนทกานต์    ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงวิพาพร    กิจจารักษ์
1. นายณัฐวุฒิ    ภัทราภิรักษ์
2. นางสาวสุธาทิพย์    เหวขุนทด
26 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธีรพงษ์    โขนพลกรัง
2. เด็กชายบุญร่วม    กุลประเสริฐ
1. นายกรรญดา    ณิชกุลโรชา
2. นางอัญชัญ    งามสูงเนิน
27 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอังคณา    ไชยนอก
2. เด็กหญิงพรกนก    โคตรสมบัติ
1. นางสาวจีรนันท์    ผลนา
28 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายชิติพัทธ์    กลางจอหอ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    แก้วนอก
1. นางสาวนิโลบล    ชนะพะเนา
2. นายวีระพันธ์    กรีจังหรีด
29 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6
30 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายฐาปกรณ์    แซ่เล้า
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    สีฝ่าย
1. นายสุรศักดิ์    ทัพธมาตร
31 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงปริยนันท์    ผ่อนพิมาย
2. เด็กหญิงชนาภรณ์    หนองหลวง
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา    นามแสงผา
32 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายนพรัตน์    ชานอก
2. เด็กชายอดิเทพ    ช่างเกวียน
1. นางสุรัตน์วดี    กุลวงศ์
2. นายเอกรัตน์    โชคบัณฑิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................