งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกชนิกา    สายทองตระกูล
2. นางสาวพรพรรณ    โอฐน้อย
3. นางสาวพัดชา    มณฑาพงษ์
1. นางบุญสม    ขิขุนทด
2. นางพรประภา    สุชนชาติ
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอินทิรา    พ่วงแพ
2. นางสาวจรรยวรรธน์    เพ็ชรสูงเนิน
3. นางสาวสิริอาภรณ์    ปล้ำกลาง
1. นางบุษกร    ยุมิมัย
2. นางสาววรรณี    กรรณทิพย์สกุล
3 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณิภา    ยารัมย์
2. นางสาวพนิดา    ยุวนิช
3. นางสาวบัวชมพู    แผนสันเทียะ
1. นางสาวน้ำฝน    ปะพาน
2. นางสาวศรีไสล    ไพลขุนทด
4 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวฤดีพร    ปะริรัมย์
2. นางสาวพรรณ์นิภา    นากระโทก
3. นางสาววราภรณ์    น้ำกระโทก
1. นางชวนคิด    ทิศกระโทก
2. นายสมบูรณ์    กมขุนทด
5 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติพร    สวนงาม
2. นางสาวพัชรินทร์    จันดางาม
3. นางสาวสุดารัตน์    วงศ์คำจันทร์
1. นางญาณิศา    พลแดง
2. นางภิญญาภรณ์    วิเวกวิน
6 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววารี    สวนฉิมพลี
2. นางสาวทิพวรรณ    ทองทิพย์
3. นางสาวชลิตา    จวนกลาง
1. นายประมวล    วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา    วุฒิวงศ์งาม
7 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวภัณฑิรา    คำวชิรภิทักษ์
2. นางสาววารุเนตร    เชื้อสายสิทธิ์
3. นางสาวสมฤดี    เมฆขุนทด
1. นางสาวอณัฐภิชา    เสงี่ยมศรี
2. นางสาวอรุนี    ระลึกมูล
8 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกัลยาณี    ศรีสุภิรมย์
2. นางสาวปวริศา    พูนพรมราช
3. นางสาวสายฝน    เพ็งวึก
1. นางอรุณศรี    เอ็นดู
9 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายจักรพงศ์    ใจคง
2. นางวราภรณ์    นวลศรี
10 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวยุพา    ศิลปชัย
2. นางสาวอัญชลีพร    ไมขุนทด
3. นางสาวชลธิชา    พัดขุนทด
1. นางปิยรัตน์    จำปาเทศ
2. นางสาววิภาวรรณ    หยัดผู้ดี
11 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุกัญญา    โสดขุนทด
2. นางสาววรรณิภา    รัตนา
3. นางสาวนภัสวรรณ    ชอบธรรม
1. นางสาวสุดาพร    เสียนขุนทด
2. นางสาวอรสา    เจนกลาง
12 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนภาพร    หวังกุลกลาง
2. นางสาวลักษ์สิณา    นิลโท
3. นางสาวศุภวรรณ    สมัครกล้า
1. นางสาววิยดา    มงคลศรีวิทยา
13 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายทรงกรด    ขอห้อมกลาง
2. นางสาวพรทัศน์    ชื่นนอก
3. นางสาวจริยา    วุฒิโส
1. นางสาวภัสสร    แสงวน
2. นางสาวสุภาวดี    สิงห์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................