สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุรนารีวิทยา 108 21 6 4 135
2 เมืองคง 100 25 6 8 131
3 ปากช่อง 94 20 6 10 120
4 พิมายวิทยา 92 25 11 9 128
5 บุญวัฒนา 88 21 8 6 117
6 จักราชวิทยา 83 22 13 8 118
7 โชคชัยสามัคคี 78 23 13 8 114
8 โนนสูงศรีธานี 72 24 13 11 109
9 ปักธงชัยประชานิรมิต 72 15 9 10 96
10 เสิงสาง 66 26 15 11 107
11 ห้วยแถลงพิทยาคม 61 34 15 6 110
12 ราชสีมาวิทยาลัย 54 23 13 3 90
13 สุรธรรมพิทักษ์ 53 23 14 11 90
14 ขามสะแกแสง 50 24 18 14 92
15 ชุมพวงศึกษา 48 17 8 8 73
16 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 45 25 16 9 86
17 ด่านขุนทด 45 25 9 10 79
18 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 44 24 19 13 87
19 เกล็ดลิ้นวิทยา 44 14 13 5 71
20 มัธยมด่านขุนทด 43 20 12 11 75
21 โนนสมบูรณ์วิทยา 43 20 11 15 74
22 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 43 19 8 9 70
23 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 42 25 10 15 77
24 สีดาวิทยา 40 26 16 14 82
25 ครบุรี 36 17 12 7 65
26 ภู่วิทยา 33 20 10 8 63
27 รุ่งอรุณวิทยา 32 26 9 9 67
28 บัวใหญ่ 31 10 7 6 48
29 สุรนารีวิทยา2 28 21 11 8 60
30 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 28 11 10 12 49
31 มารีย์วิทยา 27 20 9 5 56
32 ประทาย 27 12 7 8 46
33 หนองน้ำใสพิทยาคม 27 9 4 4 40
34 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 25 16 8 9 49
35 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 24 4 5 3 33
36 ขามทะเลสอวิทยา 23 14 10 13 47
37 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 22 19 15 7 56
38 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 22 17 8 6 47
39 พงษ์ศิริวิทยา 22 13 6 3 41
40 พระทองคำวิทยา 21 19 15 17 55
41 เทพาลัย 21 13 10 13 44
42 หนองยางพิทยาคม 21 7 12 8 40
43 ธารปราสาทเพชรวิทยา 20 16 9 7 45
44 บึงพะไล 20 10 7 6 37
45 ท่าลาด 20 6 6 6 32
46 เมืองพลับพลาพิทยาคม 19 21 13 10 53
47 พิมายดำรงวิทยาคม 19 20 11 5 50
48 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 19 17 19 16 55
49 นิคมพิมายศึกษา 19 6 14 5 39
50 สูงเนิน 18 7 3 5 28
51 หนองงูเหลือมพิทยาคม 17 20 9 9 46
52 หนองกราดวัฒนา 17 12 7 5 36
53 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 17 6 4 2 27
54 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 17 3 3 1 23
55 มหิศราธิบดี 16 13 14 7 43
56 ปากช่องพิทยาคม 16 13 7 4 36
57 บ้านไทยสามัคคี 15 16 7 3 38
58 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 15 10 6 7 31
59 เจียรวนนท์อุทิศ 2 14 8 14 0 36
60 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 13 10 6 10 29
61 บุญวัฒนา 2 13 3 4 1 20
62 สะแกราชธวัชศึกษา 12 9 5 5 26
63 พุดซาพิทยาคม 12 5 3 4 20
64 วัดบ้านโคกหนองแวง 12 4 9 4 25
65 ศรีสุขวิทยา 11 15 5 3 31
66 อรพิมพ์วิทยา 11 13 13 4 37
67 หินดาดวิทยา 11 12 12 8 35
68 ปรางค์ทองวิทยา 11 10 3 9 24
69 วังรางพิทยาคม 10 18 11 4 39
70 ชุมชนบ้านโคกสวาย 10 8 9 10 27
71 บ้านประสุข 10 5 2 3 17
72 อมรศิลป์ 9 16 3 10 28
73 เทพารักษ์ราชวิทยาคม 9 15 9 13 33
74 โคราชพิทยาคม 9 10 10 8 29
75 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 9 10 4 5 23
76 ชุมชนหนองหัวฟาน 9 6 4 8 19
77 คลองเมืองพิทยาคม 9 6 3 1 18
78 มิตรภาพวิทยา 9 4 7 4 20
79 บ้านใหญ่พิทยาคม 9 1 2 3 12
80 บัวใหญ่วิทยา 8 10 8 4 26
81 ปากช่อง ๒ 8 7 5 11 20
82 สาหร่ายวิทยาคม 8 4 11 6 23
83 วังไม้แดงพิทยาคม 8 4 4 5 16
84 ช่องแมววิทยาคม 8 4 4 3 16
85 กุดจิกวิทยา 7 11 4 5 22
86 อัสสัมชัญนครราชสีมา 7 3 1 4 11
87 ตลาดไทรพิทยาคม 6 13 10 3 29
88 วานิชวิทยา 6 8 7 3 21
89 หนองบัวพิทยาคม 6 7 0 0 13
90 เก้งเต็ก 5 12 13 10 30
91 วังหมีพิทยาคม 5 9 1 5 15
92 เฉลียงพิทยาคม 5 8 3 4 16
93 บ้านโนนยอ 5 7 4 2 16
94 สารสาสน์วิเทศโคราช 5 6 10 6 21
95 บ้านระเริง 5 6 3 0 14
96 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 5 6 2 1 13
97 หนองหว้าพิทยาสรรค์ 5 5 4 6 14
98 บ้านอ้อประชาสามัคคี 5 4 4 4 13
99 วัดประชานิมิตร 5 4 0 0 9
100 เทศบาล 4 (เพาะชำ) 5 0 0 0 5
101 หันห้วยทรายพิทยาคม 4 9 9 12 22
102 เทเรซาอุปถัมภ์ 4 9 3 5 16
103 บัวลาย 4 6 4 5 14
104 ด่านเกวียนวิทยา 4 5 0 0 9
105 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 3 6 1 13
106 หนองบัวละครวิทยา 4 3 5 8 12
107 ลำพระเพลิงพิทยาคม 4 1 5 1 10
108 บ้านสำพะเนียง 4 1 0 3 5
109 เมืองยางศึกษา 4 1 0 0 5
110 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 11 4 8 18
111 ตะวันชัยวิทยา 3 6 10 5 19
112 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 3 4 10 9 17
113 เพชรหนองขาม 3 3 2 0 8
114 สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 2 12 5 12 19
115 ห้วยลึกผดุงวิทยา 2 7 6 7 15
116 วังน้ำเขียวพิทยาคม 2 4 2 6 8
117 แก้งสนามนางพิทยาคม 2 4 2 5 8
118 อุดมวิทยานุสรณ์ 2 3 0 1 5
119 มะค่าวิทยา 2 2 1 0 5
120 สายมิตรโนนไทย ๖ 2 1 2 7 5
121 เรืองศรีวิทยา 2 1 2 2 5
122 กระเบื้องนอกพิทยาคม 1 10 9 4 20
123 ประสารวิทยา 1 6 3 4 10
124 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 1 5 3 8 9
125 ดอนไพลพิทยาคม 1 1 3 4 5
126 ปิยศึกษาวัดดอนขวาง 0 4 7 10 11
127 วังโป่งพิทยาคม 0 4 4 6 8
128 ทัพรั้งพิทยาคม 0 4 3 3 7
129 คลองไผ่วิทยา 0 2 5 8 7
130 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 2 3 0 5
131 มัธยมประดู่วัฒนา 0 1 1 8 2
132 ปราสาทวิทยาคม 0 1 1 2 2
133 หนองขามพิทยาคม 0 1 0 0 1
134 กฤษณาวิทยา 0 0 0 2 0
รวม 2,679 1,468 945 827 5,092