สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุรนารีวิทยา 108 21 6 4 135
2 เมืองคง 100 25 6 8 131
3 พิมายวิทยา 92 25 11 9 128
4 ปากช่อง 91 20 6 10 117
5 จักราชวิทยา 83 22 13 8 118
6 บุญวัฒนา 82 21 7 6 110
7 โชคชัยสามัคคี 78 23 13 8 114
8 โนนสูงศรีธานี 72 24 13 11 109
9 ปักธงชัยประชานิรมิต 72 15 9 10 96
10 เสิงสาง 64 26 15 11 105
11 ห้วยแถลงพิทยาคม 54 33 15 6 102
12 ราชสีมาวิทยาลัย 54 23 13 3 90
13 สุรธรรมพิทักษ์ 53 23 14 11 90
14 ขามสะแกแสง 50 24 18 14 92
15 ชุมพวงศึกษา 48 17 8 8 73
16 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 45 25 16 9 86
17 ด่านขุนทด 44 25 9 10 78
18 มัธยมด่านขุนทด 43 20 12 11 75
19 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 42 25 10 15 77
20 โนนสมบูรณ์วิทยา 42 18 11 15 71
21 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 41 19 8 9 68
22 สีดาวิทยา 39 26 16 14 81
23 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 39 24 19 13 82
24 เกล็ดลิ้นวิทยา 39 14 13 5 66
25 ครบุรี 36 17 12 7 65
26 ภู่วิทยา 33 20 10 8 63
27 รุ่งอรุณวิทยา 32 26 9 9 67
28 บัวใหญ่ 31 10 7 6 48
29 สุรนารีวิทยา2 28 21 11 8 60
30 มารีย์วิทยา 27 20 9 5 56
31 ประทาย 27 12 7 8 46
32 หนองน้ำใสพิทยาคม 27 9 4 4 40
33 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 26 11 10 12 47
34 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 25 16 8 9 49
35 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 24 4 5 3 33
36 ขามทะเลสอวิทยา 23 14 10 13 47
37 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 22 19 15 7 56
38 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 22 17 8 6 47
39 พงษ์ศิริวิทยา 22 13 6 3 41
40 พระทองคำวิทยา 21 19 15 17 55
41 เทพาลัย 21 13 10 13 44
42 หนองยางพิทยาคม 21 7 12 8 40
43 บึงพะไล 20 10 7 6 37
44 พิมายดำรงวิทยาคม 19 20 11 5 50
45 ท่าลาด 19 6 6 6 31
46 ธารปราสาทเพชรวิทยา 18 16 9 7 43
47 สูงเนิน 18 7 3 5 28
48 นิคมพิมายศึกษา 18 6 14 5 38
49 หนองงูเหลือมพิทยาคม 17 20 9 9 46
50 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 17 16 19 16 52
51 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 17 6 4 2 27
52 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 17 3 3 1 23
53 เมืองพลับพลาพิทยาคม 16 21 13 10 50
54 มหิศราธิบดี 16 13 14 7 43
55 ปากช่องพิทยาคม 16 13 7 4 36
56 หนองกราดวัฒนา 16 12 7 5 35
57 บ้านไทยสามัคคี 15 16 7 3 38
58 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 15 10 6 7 31
59 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 13 10 6 10 29
60 เจียรวนนท์อุทิศ 2 13 8 14 0 35
61 บุญวัฒนา 2 13 3 4 1 20
62 สะแกราชธวัชศึกษา 12 9 5 5 26
63 พุดซาพิทยาคม 12 5 3 4 20
64 ศรีสุขวิทยา 11 15 5 3 31
65 อรพิมพ์วิทยา 11 13 13 4 37
66 หินดาดวิทยา 11 12 12 8 35
67 ปรางค์ทองวิทยา 11 10 3 9 24
68 วังรางพิทยาคม 10 18 11 4 39
69 ชุมชนบ้านโคกสวาย 10 8 9 10 27
70 อมรศิลป์ 9 16 3 10 28
71 เทพารักษ์ราชวิทยาคม 9 15 9 13 33
72 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 9 10 4 5 23
73 คลองเมืองพิทยาคม 9 6 3 1 18
74 บ้านประสุข 9 5 2 3 16
75 มิตรภาพวิทยา 9 4 7 4 20
76 บ้านใหญ่พิทยาคม 9 1 2 3 12
77 โคราชพิทยาคม 8 10 10 8 28
78 บัวใหญ่วิทยา 8 10 8 4 26
79 ปากช่อง ๒ 8 7 5 11 20
80 สาหร่ายวิทยาคม 8 4 11 6 23
81 วัดบ้านโคกหนองแวง 8 4 9 4 21
82 วังไม้แดงพิทยาคม 8 4 4 5 16
83 ช่องแมววิทยาคม 8 4 4 3 16
84 กุดจิกวิทยา 7 11 4 5 22
85 ชุมชนหนองหัวฟาน 7 6 4 8 17
86 อัสสัมชัญนครราชสีมา 7 3 1 4 11
87 ตลาดไทรพิทยาคม 6 13 10 3 29
88 วานิชวิทยา 6 8 7 3 21
89 หนองบัวพิทยาคม 6 7 0 0 13
90 วังหมีพิทยาคม 5 9 1 5 15
91 เฉลียงพิทยาคม 5 8 3 4 16
92 บ้านโนนยอ 5 7 4 2 16
93 สารสาสน์วิเทศโคราช 5 6 10 6 21
94 หนองหว้าพิทยาสรรค์ 5 5 4 6 14
95 วัดประชานิมิตร 5 4 0 0 9
96 เก้งเต็ก 4 12 13 10 29
97 หันห้วยทรายพิทยาคม 4 9 9 12 22
98 เทเรซาอุปถัมภ์ 4 9 3 5 16
99 บัวลาย 4 6 4 5 14
100 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 4 6 2 1 12
101 ด่านเกวียนวิทยา 4 5 0 0 9
102 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 3 6 1 13
103 หนองบัวละครวิทยา 4 3 5 8 12
104 ลำพระเพลิงพิทยาคม 4 1 5 1 10
105 เมืองยางศึกษา 4 1 0 0 5
106 เทศบาล 4 (เพาะชำ) 4 0 0 0 4
107 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 11 4 8 18
108 ตะวันชัยวิทยา 3 6 10 5 19
109 บ้านระเริง 3 6 3 0 12
110 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 3 4 10 9 17
111 บ้านอ้อประชาสามัคคี 3 4 4 4 11
112 เพชรหนองขาม 3 3 2 0 8
113 บ้านสำพะเนียง 3 1 0 3 4
114 สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 2 12 5 12 19
115 ห้วยลึกผดุงวิทยา 2 7 6 7 15
116 วังน้ำเขียวพิทยาคม 2 4 2 6 8
117 แก้งสนามนางพิทยาคม 2 4 2 5 8
118 อุดมวิทยานุสรณ์ 2 3 0 1 5
119 มะค่าวิทยา 2 2 1 0 5
120 สายมิตรโนนไทย ๖ 2 1 2 7 5
121 เรืองศรีวิทยา 2 1 2 2 5
122 กระเบื้องนอกพิทยาคม 1 10 9 4 20
123 ประสารวิทยา 1 6 3 4 10
124 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 1 5 3 8 9
125 ดอนไพลพิทยาคม 1 1 3 4 5
126 ปิยศึกษาวัดดอนขวาง 0 4 7 10 11
127 วังโป่งพิทยาคม 0 4 4 6 8
128 ทัพรั้งพิทยาคม 0 4 3 3 7
129 คลองไผ่วิทยา 0 2 5 8 7
130 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 2 3 0 5
131 มัธยมประดู่วัฒนา 0 1 1 8 2
132 ปราสาทวิทยาคม 0 1 1 2 2
133 หนองขามพิทยาคม 0 1 0 0 1
134 กฤษณาวิทยา 0 0 0 2 0
รวม 2,617 1,464 944 827 5,852