เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุรางค์ พุฒกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
2 นายสกล ดุริยศาสตร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3 นางนารีรัตน์ ฟักสมบูรณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
4 นางจันทนา ทับสุพรรณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
5 นางวีณา ริงคะนานนท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
6 นางพัชรี ศรีพล โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
7 นางสาวลัดดา บูรพากูล โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
8 นายสมบัติ สังวร โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
9 นางปัณฑารียา ราศี โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
10 นางอัญชลี กฤษณะสุวรรณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
11 นางสุนิศา โชติกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
12 นางศุภากร อนุกูล โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
13 นางอัมพิกา ฟ้าคุ้ม โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
14 นางจุฑามาศ เกษตรเวทิน โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
15 นางสาวกนกลักษณ์ รวมภักดี โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
16 นางสาวจิรวรรณ แสงสิลา โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
17 นางสุภิน ผิวสา โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
18 นางสุธินีย์ สุวรรณธาดา โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
19 นางชันม์จิรา ก่อสกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
20 นางภารวี พูนแก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
21 นางสาวบุญฐกาญจน์ บุญเคน โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
22 นางปุณณ์ปวีย์ กอร์ปกุลหิรัญ โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
23 นางสุภาภรณ์ ศรีทับทิม โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
24 นายยุรนันท์ ทรวงทองหลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
25 นางชุติมณฑน์ ภัทรวรานนท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
26 นายปุณยวีร์ การบรรจง โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
27 นางสาวณัฏฐา สุวัฒนชาติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
28 นางสาวกมลรัตน์ บุญซ้อน โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
29 นางสาวพนมพร รักษาภักดี โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
30 นางสาวพุทธริธร บูรณสถิตวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
31 นางสาวน้ำเพชร วัชรมาลีกูล โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
32 นางชลธิชา โมราชาติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
33 นางสาวปวีณรักษ์ ธิติเจริญโรจน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
34 นางสาวกัญญา มานอก โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
35 นางรัธนาฏ กมลกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
36 นายบารมี ศรีธรรมานุสาร โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
37 นางสาวสมหญิง ชูชื่น โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
38 นายสมพร สุหัตถาพร โรงเรียนบุญวัฒนา ประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
39 นางเปรมฤดี รานอก โรงเรียนบุญวัฒนา รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
40 นางสาวประทุม คำนาค โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
41 นางประพิมพ์พิศ ศรีสังข์ โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
42 นายอภิรักษ์ พูลสมบัติ โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
43 นางสาวอรวรรณ ผันผาย โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
44 นางสาวยุวธิดา ปักโคทานัง โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
45 นางสาวประภากร บุญเสมอ โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
46 นางสาวสุดารัตน์ ประสิทธิ์นอก โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
47 นางสาวภูวษา รักษาภักดี โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
48 นางสาวกุฎานรี ตันวรรณรักษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
49 นางสาวบังอร ชัยรัมย์ โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
50 นายพิทยา จูมจันทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
51 นางสาวณัฐฐินี ขันทะสีมา โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
52 นางสาวศุภรัสมิ์ คำผาย โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
53 นางสาวจิรวรรณ ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
54 นายเจนวิทย์ หมอนพังเทียม โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
55 นายชัยมงคล บริสุทธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
56 นายพรภวิษย์ บาทขุนทด โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
57 นายประสิทธิ์ เลิศล้ำ โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการและเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
58 นางสาวกิ่งกาญจน์ กลิ่นจันทน์ โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
59 นางสุภัค เจียระกุล โรงเรียนปากช่อง ประธานกรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
60 นางณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์ โรงเรียนปากช่อง รองประธานกรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
61 นางสาวยุพาพรรณ ใยบัว โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
62 นางกนิษฐา ศรีเอม โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
63 นายแสนชัย การงาน โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
64 นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
65 นายนันทวัฒน์ จิระวัฒนพงศ์ โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
66 นางสาวปฐมพร ฟูใจ โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
67 นางปริชาติ บุญช่วยสุวรรณ โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
68 นางสาวอรนุช เฉยฉิว โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
69 นางสาวสุจิตตรา เจนงาน โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
70 นายธนบดี ชาญขุนทด โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
71 นางสาวธัญญา เกื้อหนุน โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
72 นางสาวญาดา สันติธารายนตร์ โรงเรียนปากช่อง กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
73 นายณัฐชา พัฒนา โรงเรียนปากช่อง กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
74 นายพรชัย คำสิงห์นอก โรงเรียนชุมพวงศึกษา ประธานกรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
75 นางสาววิไลวรรณ จิตร์แสวง โรงเรียนชุมพวงศึกษา รองประธานกรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
76 นางรวีวรรณ ศรีจันทึก โรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
77 นางสาวบุญเลิศ ฉอดนอก โรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
78 นางสาวนิภารัตน์ เลิกนอก โรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
79 นางมาลัย พิชญ์ประเสริฐ โรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
80 นางยวมนต์ แคนนอก โรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
81 นายอิทธิพล ศาสนนันทน์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ประธานกรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
82 นายพิทักษ์พงษ์ เพชรโต โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
83 นายขยัน บุตรนามรักษ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
84 นางนารีรัตน์ พงษ์พิมาย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
85 นางสาวพิมพ์ใจ คเชนทร์ชาติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
86 นางบุญครอง ชาญพิทยา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
87 นางสุทธิดา เสารยะวิเศษ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
88 นางสาววรรณิภา มณียารักษ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
89 นายสายชล นาคดิลก ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
90 นางสาวจีระพา ฐานะ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
91 นายศราวุธ จูมทอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
92 นางสาวจุฑามาศ ผลลิ้มสุขสันติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
93 นางสาวศรัญญา กล้าหาญ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
94 นางสาวนาริชซ่า วาดี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
95 นางสาวนิจฉรา อุปนันท์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
96 นางสาวประภา พลอยกลาง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
97 นางสาวเสาวลักษณ์ เพียกขุนทด โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
98 นายนริศสันต์ ลิศนันท์ โรงเรียนพิมายวิทยา ประธานกรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
99 นางลัดดาวัลย์ รักกุศล โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
100 นายศิลปชัย อ่วมวงษ์ โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
101 นางภัสสร สัตย์ซื่อ โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
102 นายสนิท แก้วหนองแสง โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
103 นางรัตนาวดี สิงห์พิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
104 นางกัลยารัตน์ อินทร์คำน้อย โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
105 นางสาวสุทิน ฝ่ายนา โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
106 นายศุภพงษ์ เนียมเที่ยง โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
107 นางสาววิไลพร แก้วสืบตระกูล โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
108 นายณัตพล พลธรรม โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
109 นางขวัญจิตร์ ลิศนันท์ โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
110 นางสาวสดใส สุขสุทธิ์ โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
111 นางมณีรัตน์ ย่านกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
112 นางสาวอัญชลี จันทะฟอง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
113 นางเฉิดฉาย ค้าขาย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
114 นางสาวรวมพร เพ็งสอน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
115 นางพรพิมล กองพันธ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
116 นายอุทิตย์ หาญนอก โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
117 นายประสิทธิ์ บัวหอม โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
118 นางสุดา ธาราพฤกษพงศ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
119 ดร.สิริรัตน์ สุขฑีฆะ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
120 นางนารีรัตน์ ธิติบุณยกร โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
121 นางนิตยา มิตรโพธิ์ทอง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
122 นายธีระพล ร่มสุข โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
123 นางชินตา สุภาชาติ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
124 นางสาวปัณฑิตา สินธุวงสานนท์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
125 นายณรงค์ฤทธิ์ อยู่ออง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
126 นายสาธิต อิ่มทะเล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
127 นางสาวนิภาวรรณ ชัยพร โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
128 นางสาวอัจฉรา คิดตะคุ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
129 นางสาวพลอยสิชา ชัยโชติเปี่ยมเตชะ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
130 นางสาวฐิติรัตน์ แฝงเชียงเหียน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
131 นายสุรเดช น้อยจันทึก โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
132 นางสาวสุดธิดาพันนาม โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
133 นางสาวปิยะมาศ ภักดีกุล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
134 นางสาวพรสิริศรีพูน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
135 นางสาวกชกร นวลพลกรัง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
136 นางสาวกฤติยาภรณ์ ภูมิสถาน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
137 นางยุภาพันธ์ เหมจันทึก โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
138 นางดวงใจ วงษ์อนุ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-ม.3
139 นางดวงใจ บาลศิริ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-ม.6
140 นางสิริกมล พุทธรักษา โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-ม.6
141 นางพิมพ์ละมัย สาสุวงษ์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-ม.6
142 นางศรีอรุณ เฉียงสระน้อย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-ม.6
143 นางสาวจุฑารัตน์ วัชรเมฆินทร์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-ม.6
144 นางสาววัลลภา คิดเห็น โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-ม.6
145 นางสาวยุพวรรณ กาญจนโชติดำรง โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-ม.6
146 นางสาวศริญญา เรียวอารีย์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-ม.6
147 นายคม งอนสำโรง โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-ม.6
148 นายสถาพร ขำพรมราช โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-ม.6
149 นางสาวกฤษฎิ์ชฎา ปพรวราสวัสดิ์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-ม.6
150 นางสาวไปรมา แนมขุนทด โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-ม.6
151 นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
152 นายต้องตระการ ดีรบรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธานกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
153 นางสายฝน เจริญภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธานกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
154 นายธงชัย รวยสูงเนิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธานกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
155 นายเกรียงไกร กวินอติชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธานกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
156 นางสาวสดใส เตียนพลกรัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
157 นางวัฒนาภรณ์ เพชรโต ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
158 นางพิมพ์มาดา ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
159 นางสาววาสนา เที่ยงสันเทียะ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
160 นางสาวสุมิตรา ตราดไธสง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
161 นางสาวธิดารัตน์ นามสว่าง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
162 นายสมภพ นาคพลกรัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ณ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
163 นางสาวเจนจิรา ดอกกระโทก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
164 นางสาวกัลยา สนสระน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อการให้บริการ ม.4-ม.6
165 นางสาวธันย์ภัคนันท์ ขำโพธิ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันสภานักเรียน ม.1-6
166 นางสาวนริศรา เติบจันทึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.1-3)
167 นายกฤษาณภัค จันทะวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.4-6)
168 นางสาวนิศรา เนียมสูงเนิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.4-6)
169 นางสาวพรรณมาศ กองขุนทด โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-3
170 นางสาวศรัญญา กล้าหาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-3
171 นางสาวนาริชซ่า วาดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-3
172 นางสาวปัณฑ์ณทัต สืบปรุ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-6
173 นายณปภัช เกี้ยวกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-6
174 นายส.จิระศักดิ์ คชินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
175 นางกลอยใจ มุกดา ผุ้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
176 นางสาวเบญจางค์ แก้วอรสานต์ โรงเรียนโคราชพิทยาคม ประธานกรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
177 นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
178 นางเพ็ญศิริ รวยสูงเนิน ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
179 นางสุภัคสิณี จันทะสิน โรงเรียนโคราชพิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
180 นางเกษริน วนาภรณ์ โรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
181 นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท์ โรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
182 นางสาวจันจิรา รักษาราช โรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
183 นางสาววรารัตน์ เลิศแก้ว โรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
184 นางสุภาพร พรพิมานแมน โรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
185 นางกมลวรรณ คุณชื่น โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
186 นางดารณี วงษ์นรา โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
187 นางสาวอรสา เกิดกลาง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
188 นางสาวภัทรศรัณย์พร จ่างโพธิ์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
189 นายฉัตรชัย ชาลีบัว โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
190 นางสาวณัฐกานต์ ศรีนอก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
191 นางสาวจรรยารักษ์ พูนรัตนบัณฑิตย์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
192 นางสาวลักษณา อ่อนนางรอง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
193 นางสาววิริยาพร ไพศาลกิจ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
194 นางสาวพัชนิดา ไขโพธิ์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
195 นางภักดี พาลีเกษม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ประธานกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม1-ม.3
196 นายผดุงเกียรติ แสงสุด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม1-ม.3
197 นางสาวพรรณวรินทร์ พุดซาคำ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม1-ม.3
198 นางสาวณัฐกานต์ เพ็งวัน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม1-ม.3
199 นางสาวศิรินทร์ ฝ่ายกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม1-ม.3
200 นางวินิตตา ลันวงษ์สา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม1-ม.3
201 นางวัลลภา บุญโนนแต้ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม1-ม.3
202 นางสาวเกตุแก้ว โหนขุนทด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม1-ม.3
203 นายชัยวัฒน์ พิมพ์บุญเสริม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม1-ม.3
204 นายอัศวเทพ นาควิจิตร โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม1-ม.3
205 นายวุฒิพงษ์ พากิจรัตน์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม1-ม.3
206 นางสาวสุธี เดชะภิญโญ โรงเรียนราชสีมา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
207 นางมาลินี ศิริจารี โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
208 นางสาวณัฐกานต์ พันชนะ โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
209 นายเกียรติศักดิ์ ลิ้มสุเวช โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
210 นายสมชาย วันเฟื่องฟู โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
211 นายสมศักดิ์ ตุ่นไธสง โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
212 นายสมยศ ตลอดนอก โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
213 ว่าที่ร.ต.วัชรินทร์ ฟองฟูม โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
214 นางมณีพัส ไชยคำภา โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
215 นายพัชรพัส ภัทรจารุ โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
216 นางสาวพรรณมณี แก้วมั่น โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
217 นางสุภาภรณ์ ฝอยพิกุล โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
218 นางสาววีระรัตน์ ยี่สุ่น โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
219 นายสุพัฒน์ วายโศกา โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
220 นายสุพิศชัย สีวันทา โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
221 นางศิริพร สุราวุธ โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
222 นางรัตนาภรณ์ ภูชงค์ โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
223 นางพันธ์มณี คำพันธ์ โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
224 นางพวงเพ็ชร์ เสถียรรัมย์ โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
225 นางทิพย์วรรณ จิรกรวฤทธิ โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
226 นางสาววรินทร ปัญญจำนง โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
227 นางนิฤมน ด้วงนิล โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
228 นางจีรนันท์ แสนลือชา โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
229 นางสายฝน บูรณพันศักดิ์ โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
230 นางโสภา วงษ์คำ โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
231 นางกัลยารัตน์ พิทยาวิวัฒน์กุล โรงเรียนราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
232 นายปกรณ์ ปัญจการุญ โรงเรียนราชสีมา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
233 นางอัจรา โทแหล่ง โรงเรียนราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
234 นางพิกุล ยิ่งดัง โรงเรียนราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท (3D) ปล่อยอิสระ ม1-ม.3
235 นางอัจฉราพรรณ สมพงษ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
236 นางปิยะธิดา อาจิณกิจ ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
237 นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรี ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
238 นางสาววรรณภา ล่ำสัน ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
239 นางสุจรี วัฒนชนสรณ์ ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
240 นางเสาวณี แก้วแจ้ง ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
241 นางจงใจรัก ไชยกุฉิน ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
242 นางศรินยา กายสิทธิ์ ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
243 นางยุภา บุญเพ็ง ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
244 นายเอกธนวัฒน์ รัตนะปัญญานันท์ ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
245 นางหทัยรัตน์ บวกโพธิ์ ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
246 นางสาวธัญญารัตน์ ไทยเดิม ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
247 นางแวว บำรุงนา ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
248 นางพัชนี บัณฑิตไพบูลย์ ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
249 นายเสริมศักดิ์ ปรายกระโทก ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
250 นายศักดิ์ดา พระอารักษ์ ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
251 นางหทัยวรรณ โหจันทึก ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
252 นางศิริพร สุพรรณรัง ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
253 นายสมชาย มาตรบรรเทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
254 นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
255 นางสายฝน เจริญภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
256 นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
257 นางสาวอำนวย หน่ายสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
258 นางสาวพันทิพภา สีหาวงค์ นักเรียนโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
259 นางสาวรุจิดา พรชัยกิตติ์ นักเรียนโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
260 นางสาวบุษยรัตน์ มั่งมี นักเรียนโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
261 นางสาววรรณภา คตพะเนาว์ นักเรียนโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
262 นายบริรักษ์ ช้างทอง นักเรียนโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
263 นางสดใส เตียนพลกรัง ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
264 นางอัจฉราพรรณ สมพงษ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
265 นางอุษา ปิ่นสูงเนิน ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
266 นางสาวนันท์วรัตน์ ช่างเกวียน ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
267 นางสาวสุวิตดา ทาสันเทียะ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
268 นางอรุนรัตน์ เกียรติสมวงศ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
269 นางสาวกฤษมิณฑร์ วิเชียรวิริยะ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
270 นางกนกอร ขอย้ายกลาง ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
271 นางดาราพร รอดพยันต์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
272 นางสาววาสนา ปีกสูงเนิน ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
273 นางโสภา พงษ์สถิตย์พัฒน์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
274 นางสุกานดา วิทโยปกรณ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
275 นายนฤชล ทุมโคตร ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
276 นางสาวภาวิดา พลจันทึก ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
277 นายชัยสิทธิ์ สุวรรณทรัพย์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
278 นางสาวศิวพร ณ ลำปาง นักเรียนโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
279 นางสาวอิสรีย์ภัค กันทรสุรพล นักเรียนโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
280 นางสาวภัทรวดี เมืองพันธ์ นักเรียนโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
281 นางสาวสุดารัตน์ รวยกระบือ นักเรียนโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
282 นางสาวอนิตยา ว่องสุขสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา
283 นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
284 นางทัศนีย์ สุวรรณภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
285 นางนัยนา พรหมดิเรก รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
286 นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
287 นางพุทธิภา เหล็กคงสันเทียะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
288 นางสาวิตรี เกษมศรีวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
289 นายวินัย ใบโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
290 นายวันชัย เกิดกรุง เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
291 นายวันชัย เกิดกรุง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
292 นายศรันย์ บรรจงปรุ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
293 นายศรันย์ บรรจงปรุ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
294 นายบุญวิทย์ บูรณ์โภคา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
295 นายบุญวิทย์ บูรณ์โภคา รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
296 นางสาวเสาวนีย์ อภิชาตธนากร รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
297 นางประยงค์ ไหมล้วน รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
298 นายบุญลือ ชาญโพธิ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
299 นายสำเภา กิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
300 นายกิตติศักดิ์ เห็มมะชาติ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเเละที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๘
301 นางสาวอัมพุชินี ชัยฤทธิ์ นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
302 นางสาวกฤติยาภรณ์ เพลินจันทึก นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
303 นางสาวพิมพิ์เมธาวี ดวงจิต นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
304 นางสาวณัฐธิชา เข็มพิมาย นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
305 นางสาวสุวิมล เมืองจันทร์ นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
306 นางสาวอารยา ถือความซื่อ นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
307 นางสาวกัญญารัตน์ พุ่มสบาย นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
308 นางสาวปภัสสร อินทร์จอหอ นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
309 นางสาวศตนันท์ ช่างบุ นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
310 นางสาวกัลยพัชร จ่ายจันทร์ นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
311 นางสาวพรทิมา สนิทชอบ นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
312 นายอานันทถูมิ ขานกระโทก นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
313 นายพงศธร อ่ำกลาง นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
314 นายณัฐพงศ์ อถมพรมราช นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
315 นายจีรศักดิ์ นาคร้าย นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
316 นายปฐวี ศรีนอก นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
317 นายทิวัฒน์ อาจปรุ นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
318 นางสาวกมลชนก พูนแก้ว นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
319 นางสาวภูริดา กิ่งกระโทก นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
320 นางสาวนัฐริกา จันทร์ศรี นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
321 นางสาวอรปรียา ค้าสุกร นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
322 นางสาววันนิสา ทองแจ่ม นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
323 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
324 นางสาวสุภาภรณ์ ตามจนา นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
325 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
326 นางสาวอิสราพร พัฒนกุล นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
327 นายพรเทพ ผ่องพูน นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
328 นางกุลรภัส อัครโชคอุดม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
329 นายรขต วรรณศิลปะ ครู คณะกรรมการตัดสินสำรองกิจกรรมดนตรีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
330 นายโชคชัย สินใหม่ ครู คณะกรรมการตัดสินสำรองกิจกรรมดนตรีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
331 ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ แห้งขุนทด ครู คณะกรรมการตัดสินสำรองกิจกรรมดนตรีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
332 นายชโยดม ประภาสโนบล ครู คณะกรรมการตัดสินสำรองกิจกรรมดนตรีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
333 นายกฤษฎา กองสวรรค์ ครู คณะกรรมการตัดสินสำรองกิจกรรมดนตรีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
334 นายสุริยันต์ สีแก้ว ครู คณะกรรมการตัดสินสำรองกิจกรรมดนตรีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
335 นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ ครู คณะกรรมการตัดสินสำรองกิจกรรมดนตรีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
336 นายวีระศักดิ์ สุภาพ ครู คณะกรรมการตัดสินสำรองกิจกรรมดนตรีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
337 นายเฉลิมพล แช่มสุขี ครู คณะกรรมการตัดสินสำรองกิจกรรมดนตรีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
338 นายทรงพล สายแวว ครู คณะกรรมการตัดสินสำรองกิจกรรมดนตรีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
339 นายสรชัย จงกล ครู คณะกรรมการตัดสินสำรองกิจกรรมดนตรีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
340 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
341 นายธเนศ จำปามูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
342 นายมงคล สายยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
343 นายรัฐพล จันทร์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
344 ว่าที่ร้อยโทปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
345 นางพัตรา อัจฉริยชีวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
346 นางวิภาดา พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
347 นางทัศนีย์ สุวรรณภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
348 นางสาวิตรี เกษมศรีวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
349 นายวินัย ใบโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
350 นายวันชัย เกิดกรุง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
351 นายศรันย์ บรรจงปรุ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
352 นายบุญวิทย์ บูรณ์โภคา รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
353 นายวันชัย เกิดกรุง เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
354 นายชานนท์ ศรีผ่องงาม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
355 นายจินตน์ ฟองสันเทียะ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
356 นางสุภาภรณ์ ปานอ่ำ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
357 ว่าที่ร้อยตรี สุขุม จงนอก ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
358 นายกิตติศักดิ์ เห็มมะชาติ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
359 นางสาวเสาวนีย์ อภิชาตธนากร ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
360 นางธัญศรณ์ มุ่งอุ่น ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
361 นายประชา ศรีหาบุญทัน ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
362 นางสาวอัจฉราวดี เกิดศรีทอง ครูโรงเรียนเมืองคง กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
363 นายธนาทิตย์ แผนวิชิต ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
364 นายเอกชัย บุญทิสา ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
365 นางสาวดารณี ชนะพันธ์ ครูโรงเรียนสีดาวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
366 นางสาวปวีณา พรมมากุล ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
367 นางสุมาลี ปรางค์นอก ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
368 นางอุดมพร ชื่นอาภา ครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
369 นายพีระวุฒิ อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
370 นางสาวปิยะฉัตร ทองชะเอม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
371 นางสาวสรรัตน์ สุทธิกิตติคุณ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
372 นายพีระวุฒิ อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
373 นางอรุณ ดุริยศาสตร์ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
374 นางอรุณ ดุริยศาสตร์ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
375 นายนิพนธ์ ลิ้มพงษา ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
376 นายแทนชัย นามศิริ ครูโรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
377 นายภูธเนตร หินซุย ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
378 นางสาวตติวลี เสนาะพิณ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
379 นางสุดารัตน์ บาดกระโทก ครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
380 นายกิตติศักดิ์ เห็มมะชาติ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
381 นายธีรภัทร ผลนา ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
382 นางสาววณิดา รัศมี ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
383 นางสาวสวนีย์ จำเริญวงศ์ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
384 นางสาวกมลลักษณ์ โยแก้ว ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
385 นายจิรภาส กีบสันเทียะ ครูโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
386 นางสาวพัชรี มนัสการ ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
387 นางสาวประภัสสร เพชรสุ่ม ครูโรงเรียนจักราชวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
388 นายบุญเกื้อ หาทวายการ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
389 นางสาวศิรินันท์ อินทร์คล้าย ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
390 นางสมพร บุญประมวล ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
391 นางมาธนี อินภู่ ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
392 ดร.อริยา อุ่นใจ ครูโรงเรียนจักราชวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
393 นางสาวพิมพาภรณ์ จันทรชัยศร ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
394 นางสาวอัจฉรา ดลประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
395 นางทัศนีย์ รอดกลาง ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
396 นางสาวฉัตรสุดา ยายพิมพ์ ครูโรงเรียนจักราชวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
397 นางปวีณา จรสายออ ครูโรงเรียนขามสะเเกเเสง กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
398 นายธัชพนธ์ ไสยาสน์ ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
399 นางสาวสุภัสตรา ศิริจรรยา ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
400 นางสาวจริยา เฉื่อยกลาง ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
401 นางสาวปุญชรัสมิ์ สุระทศ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
402 นางยุพาวรรณ พัชรมนตรี ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
403 นางสุนีย์ พลอยคำ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
404 นางดวงรัตน์ พวงสมบัติ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
405 นางฐิตินาฏยา ศิริมาลัยรักษ์ ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
406 นางสุขสวัสดิ์ ขันเขียว ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
407 นางนิยตา วิลัย ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
408 นางสาวประภัสสร คงยศ ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
409 นายพีรพล พวงทวี ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
410 นางสาวปวีณา พรมมากุล ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
411 นางมยุรี วงศ์สวัสดิ์อาภา ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
412 นางสาวลดาวัลย์ เกษมอมรกุล ครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
413 นางสาวพิมพ์รติ พูนพัฒนสกุล ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
414 นางสาวสุริวิภา จันทร์แจ่มศรี ครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
415 นางสาวพรทิพย์ สอบกระโทก ครูโรงเรียนขามสะเเกเเสง กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
416 นายอำนวย บูรณพันศักดิ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
417 นายอิทธิ ติ๊ดหนู ครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
418 นางนิตยา ศุภผล ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
419 นางสาวพวงทิพย์ แซ่พัว ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
420 นายจำเริญ ทองนำ ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
421 นางประไพ เงินนอก ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
422 นางทัศนีย์ ชื่นยง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
423 นายณัฐวิคม เสนทับพระ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
424 นายกองทัพ สักบุตร ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
425 นางปราณี ธีระพิทยาตระกูล ครูโรงเรียนเมืองคง กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
426 นายฉัตรชัย เพ็งพาส ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
427 นายชัชวาล ศิริพรทุม ครูโรงเรียนเสิงสาง กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
428 นางพัชรินทร์ เภาตะคุ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
429 นางกรวินท์ตา ทนงค์ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
430 นางสาวเสาวนีย์ อภิชาตธนากร ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการตัดสินการเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
431 นางจริยา เฟื่องสกุลโรจน์ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
432 นางพัทยา ตาลสันเทียะ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
433 นางสาวชมพูเนกซ์ สุริยะสกุลวงษ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
434 นางสีนวน สุมงคล ครูโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
435 นางปาริชาติ ธุระทำ ครูโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
436 นายเชษฐ์ รักกลาง ครูโรงเรียนจักราชวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
437 นายภูมิภัทร ฉัตริภากรณ์ ครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
438 นายธนวิชญ์ ขาวสว่าง ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
439 นายศิริมนตรี ดีสวน ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
440 นางประทีบ เวงสูงเนิน ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
441 นางขวัญเรือน ลาดนอก ครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
442 นางนิตยา เลียบกระโทก ครูโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
443 นางสาวจริยา โพธิ์เจริญ ครูโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
444 นางสาวเพ็ญพร ถวิลนอก ครูโรงเรียนบึงพะไล กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
445 นางสาวสายฝน ชัยกาศ ครูโรงเรียนเทพาลัย กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
446 นายทวี ศิลปะ ครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
447 นางสาวกนกอร โพธิ์กลาง ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
448 นางสาวรักชนก กุดนอก ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
449 นางภคิณี บัวเผื่อน ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
450 นางจันทรเพ็ญ โสภา ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
451 นางสุกัญญา ชูเกียรติ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
452 นางกุลรภัส อัครโชคอุดม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
453 นางสาวนัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
454 นายสมยศ สมพงษ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
455 นางอุไร กลำเงิน ครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
456 นางสาวสมจิตร ตูมนอก ครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
457 นายพลากร เนียมจะโปะ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
458 นายสัจจา ประเสริฐกุล ครูโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
459 นายสดใส ศรีกุตา ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
460 นางสาวปรารถนา คิดถูก ครูโรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
461 นางสาวโนรี บ่อเงิน ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
462 นายวินัย ทิมสูงเนิน ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
463 นางสาวกุสุมาลย์ สุมาลุย์ ครูโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
464 นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุล ครูโรงเรียนเสิงสาง กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
465 นางสาวสุรัตน์ดา โหมกจันทึก ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
466 นางพิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
467 นางสาวรัตนา ตรีกลาง ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
468 นางศญาดา วงจัน ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
469 ว่าที่ ร.ต.สุขุม จงนอก ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
470 นายชานนท์ ศรีผ่องงาม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
471 นางสาวทักษพร พูนสระน้อย ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการตัดสินการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
472 นายวาทิตย์ คำสิงห์นอก ครูโรงเรียนบึงพะไล กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
473 นายสมพงษ์ กลำเงิน ครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
474 นางเยาวมาลย์ นาคบุตรศรี ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
475 นางยุพวรรณ พัชรมนตรี ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
476 นางอรสา วงษาโครต ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
477 นางสาวศศิฤทัย ด่านกลาง ครูโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
478 นางสุดาพร ยอดโยธี ครูโรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
479 นางสาวคณิตตา ไวยขุนทด ครูโรงเรียนขามสะแกแสง กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
480 นางนงเยาว์ วิจิตรโท ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
481 นางสาวอรอุมา ลายจันทึก ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
482 นายพิสิฎฐ์ ชาวเสมา ครูโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.๖
483 นางสาวจารุวรรณ ปะกัง ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.๖
484 นางสาวรีรนุช แสงพา ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.๖
485 นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์ วงศ์ประพันธ์ ครูครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.๖
486 นางกรรณาภรณ์ สุดหอม ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.๖
487 นางชญาภา พิศุทธ์เศรษฐ์ศิริ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.๖
488 นางศิรินรัตน์ โครตพันธ์ ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.๖
489 นางวชิราวัลย์ เชื้อไชย ครูโรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.๖
490 นายวันชัย ชาญสำโรง ครูโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
491 นายจิตติพันธ์ สาทกลาง นายจิตติพันธ์ สาทกลาง กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
492 นายณธายุ ตีบจันทร์ ครูโรงเรียนพุดซาพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
493 นายแสน ดำขุนทด ครูโรงเรียนเทพาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
494 นายทศพล ยวงจอหอ ครูโรงเรียนศรีสุขวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
495 นายกฤตยา นิจจอหอ ครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนา กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
496 นางสาวทิพวรรณ จันทร์อ่อน ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
497 ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลิกา แม่นศรนรา ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
498 นางจันทร์เพ็ญ สักใส ครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
499 นางเกศสุดา สุพรหม ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
500 นางประยงค์ ไหมล้วน ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
501 นายวันชัย ชาญสำโรง ครูโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
502 นายนิรันดร์ ทองภักดี ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
503 นายพงษ์พันธุ์ ไพศาลธรรม ครูโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
504 นางสาวกนกลดา ไมยะบัน ครูโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
505 นางสาริณี เพียรการ ครูโรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
506 นางสาวทิพวรรณ จันทร์อ่อน ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
507 นางศญาดา วงจันทร์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
508 นางวิภารัตน์ แสนบัว ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
509 นายนนทนันท์ โพธิ์จิต ครูโรงเรียนสีดาวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
510 นางวิไลวรรณ หาทวายการ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖
511 นางสาวกุลจิรา สวัสดี ครูโรงเรียนสีดาวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
512 นายเฉลิมเกียรติ เสริมเปล่งศรี ครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ กรรมการตัดสินการเเข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
513 นายอาทิตย์ มาสวนจิต ครูโรงเรียนเมืองคง กรรมการตัดสินการเเข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
514 นางภูริชญา รุจิรพรชัย ครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด กรรมการตัดสินการเเข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
515 นายประสิทธิ์ จงท่องกลาง ครูโรงเรียนขามสะแกแสง กรรมการตัดสินการเเข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
516 ดร.บุษยลักษณ์ อรชุน ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการตัดสินการเเข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
517 นายธเนศ โชรัมย์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการตัดสินการเเข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
518 นายวิทวัส วาทีรชตะ ครูโรงเรียนสีดาวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
519 นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร ครูโรงเรียนสีดาวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
520 นายสันติ อุตม์แก้ว ครูโรงเรียนสีดาวิทยา กรรมการตัดสินการเเข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
521 นายบุญลือ ชาญโพธิ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
522 นายสำเภา กิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
523 นายชานนท์ ศรีผ่องงาม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
524 ว่าที่ร้อยตรี สุขุม จงนอก ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
525 นายศรันย์ บรรจงปรุ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
526 นายบุญวิทย์ บูรณ์โภคา รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
527 นางประยงค์ ไหมล้วน รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
528 นายศรันย์ บรรจงปรุ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
529 นายวันชัย เกิดกรุง เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
530 นางสาวสุนิสา เขียวพรม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการตรวจเอกสาร หลักฐานของผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
531 นางสาวนงนุช ล้ำเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา กรรมการตรวจเอกสาร หลักฐานของผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
532 นายสุพล ค้าขาย ราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
533 นายวิริยะ กินขุนทด ราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
534 นายกฤษณะ เทพจิต บุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
535 นายปรีชา ช่างหล่อ สุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
536 นางสาวเพ็ญสุดา ประยูรพิทักษ์ สุรนารีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
537 นายสมบัติ บุญประเสริฐ สุรนารีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
538 นางนริศรา อินสูงเนิน สุรนารีวิทยา 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
539 นางฉวีวรรณ เกียรติชัยพัฒน เมืองคง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
540 นางสาวมินตราวดี เทพสุรยะวงศ์ โนนสูงศรีธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
541 นางเรณู หาญสูงเนิน สูงเนิน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
542 นางดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช โคราชพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
543 นางวนิดา ธาตุประกอบ บุญวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
544 มนตรี มาปะเม บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
545 นางปารณีย์ ชัยภักดี สุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
546 นางสวรินทร์ มะเริงสิทธิ์ สุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
547 นางสาวอาทรทิพย์ สินปรุ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
548 นายไพฑูรย์ แกลงกระโทก บุญวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
549 นายสาธิต ราชการกลาง เมืองคง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
550 นางสุดา เทียมเกรียงไกร สุรนารีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
551 นายศักดา เมธาวุฒินันท์ สุรนารีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
552 นายสมโภชน์ โพธิ์เกษม อุบลรัตน์ราชกัญญาฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
553 นายนพดล แขดอน สุรนารีวิทยา 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
554 นางเปรมวดี ยอดมีกลิ่น บุญวัฒนา 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
555 นายปิยะพล ถนอมพลกรัง ด่านขุนทด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
556 นายอดุลย์ งามดี ห้วยแถลงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
557 นายศิริชัย สิงห์ทอง บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
558 นายมนูญ เจ็กแตงพะเนาว์ สีดาวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
559 นายสุรศักดิ์ กิจขุนทด มัธยมด่านขุนทด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
560 นายธวัชชัย พาขุนทด โชคชัยสามัคคี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
561 นายวิริยะ กินขุนทด ราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
562 นายชัยวาล อุตสาหพงษ์ โชคชัยสามัคคี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)
563 นายสุภาส ค้าขาย ราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)
564 นายสามารถ กายขุนทด ราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)
565 นายธีระกุล นนกระโทก จักราชวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)
566 นายนิติพงศ์ เที่ยงตรง จักราชวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)
567 นายปกรณ์วิชญ์ เสนาะ จักราชวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)
568 นายจรูญ ดอกสูงเนิน เสิงสาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)
569 นายศราวุธ อินสูงเนิน สุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)
570 นายวีระ จำนงค์ถ้อย ราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
571 นายณรงค์ ทองป้อง มหิศราธิบดี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
572 นางนงคราญ ศาสนนันท์ ราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
573 นายวีระพงษ์ ทองนำ ชุมพวงศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
574 นางสมจิตร สุปัญญเดชา จักราชวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
575 นางสุภาภรณ์ อุตสาหพงษ์ โชคชัยสามัคคี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
576 นางสุวิมล พันธ์แสง พิมายวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
577 นายทองเหลือ เชิดฉาย พิมายวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
578 นายคมสัน สายสุทธิชัย เมืองคง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
579 นายยุทธชัย พลสมบัติ อุบลรัตน์ราชกัญญาฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
580 นายเพลิน แนบกระโทก บุญวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
581 นางสาวดวงใจ ปราบงูเหลือม สุรนารีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
582 นางพูนจิตร วนาภรณ์ ราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
583 นางจินตนา นนท์ขุนทด ราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
584 นายศุภชัย นาวิเศษ สุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1- ม.6
585 นายกริษณุ ลิ้มศริอังกูร จักราชวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1- ม.6
586 นายอภิชาติ อินจันทึก พิมายวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1- ม.6
587 นายนุกูล กระชับกลาง พิมายวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1- ม.6
588 นายประกอบชัย สวาสโพธิ์กลาง โนนสูงศรีธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1- ม.6
589 นางศจี วิเศษ จักราชวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1- ม.6
590 นายกมล กันตวรพันธ์ ราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1- ม.6
591 นายทินกร ขอแนบกลาง โชคชัยสามัคคี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1- ม.6
592 นายพิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์ โรงเรียบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
593 นางสุมารี มาหมื่นไวย โรงเรียบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
594 นางสุวาดี ปานสกุล โรงเรียบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
595 นางยุพาภรณ์ ลอยมา โรงเรียบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
596 นางสาววิไลวรรณ สาระมู โรงเรียบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
597 นางวิภาวรรณ เสียงดัง โรงเรียบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
598 นางอนัญญา ฟูกโคกสูง โรงเรียบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
599 นางทัศนีย์ สุวรรณภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
600 นางสาวิตรี เกษมศรีวิวัฒน์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
601 นายศรันย์ บรรจงปรุ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
602 นายเอื้อย ทรวงโพธฺ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกศาสนาและวัฒนธรรม
603 นางสาวเบญจภัทร สายสมุทร ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
604 นางพรรณี จำปาโพธิ์ ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
605 นางสุธาลัย์ บรรดาศักดิ์ ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
606 นางสุรีพร โชติวุฑฒากร ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
607 นายสมพงษ์ เกตุพุดซา ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
608 นายพฤฒ ศรีจันทึก ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
609 นางประเทือง จันทวีวัฒน์ ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
610 นางจีรภัทร์ สวยรูป ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
611 นางชญาภา อินทร์จำนง ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
612 นางสาวเบญจมาศ บุดศรี ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
613 นางสาวสิงขอน ฉนำกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
614 นายชิติพัทธ์ เพียขันทา ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
615 นายพิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์ ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
616 นางสุภาพร วงศ์สุขสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
617 นายเอก วิวรรธน์ภาสกร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
618 นายสุวิจักขณ์ ทวีพุดซา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
619 นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ โรงเรียบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
620 นางสุภาพร วงศ์สุขสิน โรงเรียบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เลขานุการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
621 นางสาวธนภรณ์ โพธิ์นอก นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
622 นางสาวสิริลักษณ์ ปรือปรัง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
623 นายทศพล ต่อวาส นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
624 นายวีรวิชญ์ ปิย์มนัสกุลธร นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
625 นายประตูเงิน ปักสำโรง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
626 นายปิยะวัฒน์ ไชยคำ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
627 นางสาวศิรดา ตรีภพ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
628 นางสาวชนัญชิดา ใคร่ครวญ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
629 นายณภัทร อังควิริยะโชติ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
630 นางสาวธันย์ชนก แก้วพึ่ง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
631 นางสาวอิสรีย์ญา ฉุนจะโปะ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
632 นายอภิสิทธิ์ ผ่องแผ้ว นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
633 นายปฏิมาพงษ์ แขะตะคุ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
634 นายปุณวัฒน์ นาคำ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
635 นางสาวณัฐณิชา จุมแพง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
636 นางสาววรรณิสาข์ ทองน้อย นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
637 นายรัฐธรรมนูญ บุษบก นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
638 นางสาวสิริวิมล เวชการี นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
639 นายวโรโดม พุทชนะ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
640 นางสาวพัณธิชา หอมสินธุ์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
641 นายอลงกรณ์ วรธงไชย นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
642 นางสาวอัญมณี เจริญรุ่งเรือง นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
643 นางสาวนันทกานต์ บาลัน นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
644 นางสาวอัญชสา ศุกรินทร์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
645 นางสาวณาทิตญา เหล็กหมื่นไวย นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
646 นางสาวกมลชนก สะเมนรัมย์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
647 นางสาวเพชรลดา สุขเกษม นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
648 นางสาวสิริกัญญา ดอกพิกุล นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
649 นางสาวสุชานันท์ แพปรุ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
650 นางสาวสุชานารถ วิเศษอักษร นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
651 นางสาวชลธิชา ทะยอมใหม่ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
652 นางสาวระพีพัฒน์ อนุมาตย์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
653 นายกิติศักดิ์ ประโรกิจรักษ์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
654 นายธนวัฒน์ เจือจันทึก นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
655 นางสาวเกตน์ปภา อร่ามชัย นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
656 นางสาวคณิสรา อินทร์งาม นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
657 นางสาวชญานิษฐ์ อ้อนสระน้อย นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
658 นางสาวพลอยชมพู จุลกระโทก นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
659 นางสาวพิมพ์รภัทร นาคใหม่ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
660 นางสาวศิวพร ระมณเฑียร นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
661 นางสาวมณฑิตา วะสูงเนิน นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
662 นางสาวสุชานุช ถินปรุ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
663 นางสาวเจนจิรา พรหมศรี นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
664 นางสาวพิชชาภา สงวนตระกูล นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
665 นางสาวพิชฌา สร้อยแสงพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
666 นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา ประธานกรรมการตรวจเอกสาร หลักฐานของผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
667 นายอนันต์ธนา ทองภูธรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมา รองประธานกรรมการตรวจเอกสาร หลักฐานของผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
668 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์
669 นางสาวรัตน์ติกาน ศิลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการช่วยงานการเเข่งขันทักษะวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์
670 เด็กชายปุญญพัฒน์ วงษ์ธิ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
671 เด็กชายพิสิษฐ์ แสงจักร์ นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นักเรียนช่วยงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
672 นางรวิวรรณ แฟรงค์ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการช่วยงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
673 นายเอกพล ศรนารา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการช่วยงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
674 นางสาวจริยา ชัยประเสริฐ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการช่วยงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
675 นางสาวธัญชนก นันทวรรณศุภ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการช่วยงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
676 นางสาววรรณวิสา ติคำลำ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการช่วยงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
677 นางสาวอุไร นาเมืองรักษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการช่วยงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
678 นางสาวภัทราภรณ์ ออกมา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการช่วยงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
679 นายโทม ธรรมวิเศษ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการช่วยงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
680 นางสาวบุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมการเเข่งขัน ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์เเวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-ม.๖
681 นางกุลรภัส อัครโชคอุดม ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการเเข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๘
682 นายศรันย์ บรรจงปรุ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]