::sm-nma

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายอภิเดช ผึ่งไธสงโรงเรียนบ้านประสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาวรรณ ทอนเกาะโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวแทบทอง ชื่นกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสุวิตดา ทาสันเทียะโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
5. นางอรุณ สุวรรณราชโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรีโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลชนก พูลสง่าโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลำไพ เหรียญตะคุโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา บรรดาศักดิ์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางสาวสมคิด เกวขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
5. นางมัทนียา กลิ่นประเสริฐโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
6. นางสาววรรณภา ล่ำสันโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ขอวางกลางโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา พงษ์พิเดชโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นางทัศนี ฆารเจริญโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. นางสุจรี วัฒนชนสรณ์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นายแหลมทอง ปราบภัยโรงเรียนโคราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานะ เอื้อเฟื้อโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
3. นายครรชิต ไลยนอกโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางสุชาติ โมสูงเนินโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
5. นางเสาวณี แก้วแจ้งโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางธนวรรณ จุโฑปะมาโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจงใจรัก ไชยกุฉินโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล พงษ์อุดทาโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นายสุนทร จงปัตนาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นางยุพิน โด่งพิมายโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
6. นางศรินยา กายสิทธิ์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางยุภา บุญเพ็งโรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นายสมพร กล้าหาญโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสุทธิรักษ์ เกษเวทินโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นายมนูญ ชนากลางโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
5. นางพัชร์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวประภาภรณ์ จงฤทธิ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายสิทธิเดช สอนจังหรีดโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
9. นายเอกธนวัฒน์ รัตนะปัญญานันท์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภลักษณ์ พลเรืองโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ลารินทาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวอำภา สุวรรณคามโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
4. นางนารี แก้วหานาทโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
5. นางสุพรรณี เรียนกิ่งโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
6. นางสาวพุทธวรรณา จันทร์นามอมโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นางปิยะธิดา อาจิณกิจโรงเรียนปากช่องกรรมการ
8. นางหทัยรัตน์ บวกโพธิ์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นายสิริสกุล สิริชัยตระกูลโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทา กตบุญวงศ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนิตยา สียางนอกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นายศิลดา อมรดิษฐ์โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพัทนันท์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
6. นางสาวธัญญารัตน์ ไทยเดิมโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอรุนรัตน์ เกียรติสมวงศ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพรพิมล วงศ์จันทร์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นางผ่องผิว แก้วกล้าโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นางอรุณ ดวดกระโทกโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
5. นางสุภาพร เตชะลือโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
6. นายพิศนุกรณ์ โพงขุนทดโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นางแวว บำรุงนาโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวนลินี บพิตรสุวรรณโรงเรียนโชคชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสายเพชร จันทรุทัยโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นางจินตนา หวังทอนกลางโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางปุณญิสา โชตนาพงศ์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. ดร.พิษณุพงษ์ ญาณศิริโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกฤตยา เพ็ชรพิมายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
7. นางพัชนี บัณฑิตไพบูลย์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายสุนทร อ่อนคำโรงเรียนโชคชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจินต์จุฑา ดีมาโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
3. นางอัมพร นันทะเสนาโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
4. นางสาวปราณี พิศุทธิสุวรรณโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ นรพรมโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
6. นางณัฐฐินันท์ สังสูงเนินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
7. นายอภิรเดช สุขศิริพาณิชย์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
8. นายเสริมศักดิ์ ปรายกระโทกโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นายบุญกว้าง ศรีสุทโธโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขวัญฤทัย ถนอมเมืองโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุภัทรา วิเศษมงคลชัยโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
4. นางสาวพนมไพร เทพจิตรโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
5. นางปาณิสรา ภวณัฐกุลธรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นายวิริยะ อยู่เย็นโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
7. นายศักดิ์ดา พระอารักษ์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียานุช หนอกกระโทกโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สิทธิจินดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายภาณุพงษ์ จำปาทองโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นางสาวพจนีย์ บุพรังโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางหทัยวรรณ โหจันทึกโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นายสิทธิศักดิ์ ชัยวงษ์โรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ จิ๋วนอกโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เป้ทรัพย์โรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
4. นางศิริพร สุพรรณรังโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางธัญศรณ์ มุ่งอุ่นครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ดุริยศาสตร์ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นายประชา ศรีหาบุญทันครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราวดี เกิดศรีทองครูโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
5. นายธนาทิตย์ แผนวิชิตครูโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นายเอกชัย บุญทิสาครูโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
7. นางสาวดารุณี ชนะพันธ์ครูโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
8. นางสุมาลี ปรางค์นอกครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
9. นางอุดมพร ชื่นอาภาครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
10. นางสาวปิยะฉัตร ทองชะอมครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรพัฒน์ครูโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
12. นายพีระวุฒิ อุดมทรัพย์ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ลิ้มพงษาครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ แสนบัวครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นายแทนชัย นามศิริครูโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
4. นายภูธเนตร หินซุยครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวตติวลี เสนาะพิณครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
6. นางสุดารัตน์ บาดกระโทกครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ เห็มมะชาติครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายธีรภัทร ผลนาครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววณิดา รัศมีครูโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสวนีย์ จำเริญวงศ์ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลลักษณ์ โยแก้วครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
4. นายจิรภาส กีบสันเทียะครูโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
5. นางสาวพัชรี มนัสการครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวประภัสสร เพชรสุ่มครูโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญเกื้อ หาทวายการครูโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินันท์ อินทร์คล้ายครูโรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสมพร บุญประมวลครูโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
4. นางมาธนี อินภู่ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
5. ดร.อริยา อุ่นใจครูโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางพิมพาภรณ์ จันทรชัยศรครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา ดลประสิทธิ์ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนางทัศนีย์ รอดกลางครูโรงเรียนพิมายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา ยายพิมพ์ครูโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. นางปวีณา จรสายออครูโรงเรียนขามสะเเกเเสงกรรมการ
5. นายธัชพนธ์ ไสยาสน์ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
6. นางยุพาวรรณ พัชรมนตรีครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวจริยา เฉื่อยกลางครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปุญชรัสมิ์ สุระทศครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์ พลอยดำครูโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ พวงสมบัติครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางฐิตินาฏยา ศิริมาลัยรักษ์ครูโรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางสุขสวัสดิื ขันเขียวครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางนิยตา วิลัยครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
6. นางสาวประภัสสร คงยศครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
7. นายพีรพล พวงทวีครูโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา พรมมากุลครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วงศ์สวัสดิ์อาภาครูโรงเรียนพิมายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ เกษมอมรกุลครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์รติ พูนพัฒนสกุลครูโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุริวิภา จันทร์แจ่มศรีครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ สอบกระโทกครูโรงเรียนขามสะเเกเเสงกรรมการ
7. นายอำนวย บูรณพันศักดิ์ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
8. นายนายอิทธิ ติ๊ดหนูครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางนิตยา ศุภผลครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
10. นางสาวพวงทิพย์ แซ่พัวครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายจำเริญ ทองนำครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประไพ เงินนอกครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ชื่นยงครูโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวิคม เสนทับพระครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
5. นายกองทัพ สักบุตรครูโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางปราณี ธีระพิทยาตระกูลครูโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. นายฉัตรชัย เพ็งพาสครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
8. นายชัชวาล ศิริพรทุมครูโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
9. นางพัชรินทร์ เภาตะคุครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
10. นางสาวเสาวนีย์ อภิชาตธนากรครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นางกรวินท์ตา ทนงค์ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางจริยา เฟื่องสกุลโรจน์ครูโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพัทยา ตาลสันเทียะครูโรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชมพูเนกข์ สุริยะสกุลวงษ์ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นางสีนวน สุมงคลครูโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
5. นางปาริชาติ ธุระทำครูโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
6. นายนายเชษฐ์ รักกลางครูโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
7. นายภูมิภัทร ฉัตริภากรณ์ครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการ
8. นายธนวิชญ์ ขาวสว่างครูโรงเรียนปากช่องกรรมการ
9. นายศิริมนตรี ดีสวนครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
10. นางประทีป เวงสูงเนินครูโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
11. นางขวัญเรือน ลาดนอกครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นางนิตยา เลียบกระโทกครูโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
13. นางสาวจริยา โพธิ์เจริญครูโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวเพ็ญพร ถวิลนอกครูโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
15. นางสาวสายฝน ชัยกาศครูโรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
16. นายทวี ศิลปะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
17. นางสาวกนกอร โพธิ์กลางครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
18. นางสาวรักชนก กุดนอกครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
19. นางภคิณี บัวเผื่อนครูโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
20. นางจันทร์เพ็ญ โสภาครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวนัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณครูโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ สมพงษ์ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร กลำเงินครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสมจิตร ตูมนอกครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายพลากร เนียมจะโปะครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นายสัจจา ประเสริฐกุลครูโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
7. นายสดใส ศรีกุตาครูโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
8. นางสาวปรารถนา คิดถูกครูโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
9. นายยุทธนา พึ่งพิมายครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
10. นางสาวโนรี บ่อเงินครูโรงเรียนปากช่องกรรมการ
11. นายวินัย ทิมสูงเนินครูโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
12. นางสาวกุสุมาลย์ สุมาลุย์ครูโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
13. นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุลครูโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
14. นางนันท์นลิน แหล่งสนามครูโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
15. นางสาวทักษพร พูนสระน้อยครูโรงเรียนปากช่องกรรมการ
16. นางพิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุลครูโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
17. นางศญาดา วงจันทร์ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
18. นางสาวรัตนา ตรีกลางครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายวาทิตย์ คำสิงห์นอกครูโรงเรียนบึงพะไลประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ กลำเงินครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรสา วงษาโครตครูโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิฤทัย ด่านกลางครูโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
5. นางสุดาพร ยอดโยธีครูโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
6. นางสาวคณิตตา ไวยขุนทดครูโรงเรียนขามสะเเกเเสงกรรมการ
7. นางนงเยาว์ วิจิตรโทครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
8. นางสาวปภัสรา เครือละม้ายครูโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
9. นางสาวอรอุมา ลายจันทึกครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายพิสิฏฐ์ ชาวเสมาครูโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ปะกังครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาววีรนุช แสงพาครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์ วงศ์ประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางกรรณาภรณ์ สุดหอมครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
6. นางชญาภา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
7. นางศิรินรัตน์ โคตรพันธ์ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางวชิราวัลย์ เชื้อไชยครูโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ชาญสำโรงครูโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีประธานกรรมการ
2. นายจิตติพัทธ์ สาทกลางครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายณธายุ ตีบจันทร์ครูโรงเรียนพุดซาพิทยาคมกรรมการ
4. นายแสน ดำขุนทดครูโรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
5. นายทศพล ยวงจอหอครูโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
6. นายกฤตยา นิจจอหอครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ จันอ่อนครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา แม่นศรนราครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
9. นางจันทร์เพ็ญ สักใสครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นางเกศสุดา สุพรหมครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
11. นางประยงค์ ไหมล้วนครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายวันชัย ชาญสำโรงครูโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ทองภักดีครูโรงเรียนปากช่องรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์พันธุ์ ไพศาลธรรมครูโรงเรียนหนองบัวละครวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกลดา ไมยะปันครูโรงเรียนหนองบัวละครวิทยากรรมการ
5. นางสาริณี เพียรการครูโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ จันอ่อนครูโรงเรียนห้วยเเถลงพิทยาคมกรรมการ
7. นายนนทนันท์ โพธิ์จิตครูโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
8. นางเกศสุดา สุพรหมครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
9. นางวิไลวรรณ หาทวายการครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลจิรา สวัสดีครูโรงเรียนสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ เสริมเปล่งศรีครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ มาสวนจิตครูโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นางภูริชญา รุจิรพรชัยครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ จงท่องกลางครูโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
6. ดร.บุษยลักษณ์ อรชุนครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นายธเนศ โชรัมย์ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
8. นายวิทวัส วาทีรชตะครูโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุภัสตรา ศิริจรรยาครูโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
10. นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชรครูโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นายสันติ อุตม์แก้วครูโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ วายโศกาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ กลิ่นจันทน์โรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ คำศรีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา วิเศษสมบัติโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
5. นางวนัชพร กิตติพิชญางกูรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา สุนทรโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
7. นางสาวฉัตรลดา พุทธรักษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
8. นางกนกอร โศภิตนานนท์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
9. นางสาวดารารัตน์ นกขุนทองโรงเรียนปากช่องกรรมการ
10. นางสาวสุรัตนา เนียมศรีโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
11. นางสาวนิภารัตน์ เลิกนอกโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
12. นางสาวปรารถนา สืบค้าโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
13. นางปนารีย์ เทนอิสสระโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
14. นางพรพิมล เรืองบุญโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
15. นางสมศรี ตวยกระโทกโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
16. นางอัมรา หมั่นกิจโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวเกวลินทร์ ท่วมกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกิติมา เจียรสุมัยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอำพร พลตะคุโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิไล ชำนินอกโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง พุทธาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นางสาวยุวธิดา ปักโคทานังโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
6. นายเอกนันท์ ราชเกษรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวนุชจรี ชวนขุนทดโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ พืมขุนทดโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
9. นายสายันต์ ทองตันโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
10. นายแสนชัย การงานโรงเรียนปากช่องกรรมการ
11. นางสาวละมัย เมาสูงเนินโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
12. นางสาวราตรี หาญนอกโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางสาวสุชาดา ปัทมเจริญโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
14. นางสาวเสาวณีย์ อิ่มจิตโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวญาณิศา ใสสระน้อยโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
16. นางสาวพจรี พันธุประกิจโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
17. ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
18. นางนันทนา เปรมสิงห์ชัยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
19. นางจีรนันท์ แสนลือชาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
20. นางสาวประทุม คำนาคโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
21. นายแสงสูรย์ หว่างอากาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางขนิฏฐา เถาว์ทิพย์โรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาพร อินทะกนกโรงเรียนบุญวัฒนา 2รองประธานกรรมการ
3. นางสุรภา นนท์ตาโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ณิศา รัศมีขอนพุดซาโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอนุสรา สาชะรุงโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
6. นางอัจฉรียา เจริญสุขโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นางสาวประคอง เพียกขุนทดโรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการ
8. นางสาวเพียงพงษ์ วิเชียรศาสตร์โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวณัฏฐกันย์ ดอกสันเทียะโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
10. นางสาวรัชฎาพร วัชรวิชานันท์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวทิพย์ชนก บัวเปียโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
12. นางสาวนิลบล แสนสิงห์โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวพันธ์ทิภา วัดกิ่งโรงเรียนหนองบัวละครวิทยากรรมการ
14. นางสาวรุ่งทิพย์ โด่งพิมายโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
15. นางปารินทร์ มัฆวิมาลย์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
16. นางจุฑามาศ ชูสกุลโรงเรียนปากช่องกรรมการ
17. นางนัยนา สงึมรัมย์โรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
18. นางสาวสุนทรี เพียรเพชรโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางปิ่นแก้ว สระแก้วโรงเรียนเมืองคงประธานกรรมการ
2. นางสุมิตตา หล่ำจันทึกโรงเรียนพุดซาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐมน นามมนตรีโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ประทุมพันธ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
5. นางสาวชนิดาพร พานิคมโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
6. นางสาวปรียาภรณ์ สุปัญญารัตน์โรงเรียนหนองบัวละครวิทยากรรมการ
7. นายวสันต์ ขำพิมายโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
8. นายสมควร วิชาชาติโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
9. นายชัยพฤกษ์ ลือสัตย์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
10. นางพัชรินทร์ ทุมมะชาติโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
11. นางไกรศรี คำมาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
12. นางชลิดา เขียวปานโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
13. นางปานวรินทร์ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
14. นางสาวยุพาพร ทัศน์ไพรโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี กันตะบุตรโรงเรียนมหิศราธิบดีประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตรโรงเรียนสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี ศรีพาฮาด โรงเรียนเสิงสางกรรมการ
4. นายวงกต จงคูณกลางโรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
5. นางสาววิริยา ประดิษฐจาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
6. นางสาวจัญจุรา ชั้นดีโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฏฐ์ญาดา แรกเรียงโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
8. นายเกรียงไกร ชนากลาง โรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
9. นายวันชัย คชเรนทร์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
10. นายสมเกียรติ แก้ววิเวกโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"กรรมการ
11. นางนันทกาต์ แสงรัศมีโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
12. นางจันทร์เพ็ญ อุทุมทองโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางปราณี เพชรประไพโรงเรียนเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ชาลีบัวโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางวรพร ลำพงษ์เหนือโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ชนะชัยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา กิ่มกระมลโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
6. นางสาวรัชนี ชุ่มกิ่งโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา เผ่าจินดาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นางนพรัตน์ พันธังโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
9. นายศิริชัย โอมฤกโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
10. นายกลยทธ ทะกองโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
11. นางสาวศันสนีย์ แชจอหอโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
12. นางโสภา จะดาดกโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
13. นายสรวิชญ์ ลำเลียงโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางขวัญเมือง แพชนะโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ปิ่นจัตุรัสโรงเรียนปากช่องรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา เกียรติเกาะโรงเรียนพุดซาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกีรติกา มีสุขโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางศรีประภา ศิริเมฆาโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ พรามจรโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
7. นางปารีวรรณ แจ่มใสโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
8. นางเปรมฤทัย สัจจาโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
9. นางสาวศศิธร การทหารโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
10. นางสาวอรอุมา แก้วกล้าโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ พำขุนทดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นางธนพร ไม้กลางโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิพงษ์ เมฆกระโทกโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพรโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวจินตนา หริ่งกระโทกโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
6. นายธวัช นิลนามะโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิรินทรา บุษราคัมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
8. นายอภิรักษ์ พูลสมบัติโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
9. นางสาวนงเยาว์ โบขุนทดโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
10. นางสาวนิภาธร พุทธรักษาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศรีนวล เช่นพิมายโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภารวี พูนแก้วโรงเรียนสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ เกษแก้วโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
4. นางรุ่งนภา บุรีรัตน์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
5. นายธวัฒน์ชัย แก้วเมืองปักโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
6. นายชฏาพร แสงศรีจันทร์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นางสาวนภัสสร ศรีสุนทรโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
8. นายกลยุทธ ทะกองโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
9. นางสาวิตรี รวิศิโรรัตน์โรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
10. นางสาวลำไพร เมืองคงโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
11. นางสาวจินรัตน์ดา ลาดกระโทก โรงเรียนเสิงสางกรรมการ
12. นายสมเกียรติ สุขสมัยโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
13. นางจงจิตต์ กล้าหาญโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปาริชาติ เนตรทองหลางโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ ปรางค์นอก โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นางบุณฑริกา ภัทรจารุโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายจิรพัฒน์ กัลปภิญโญกุลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
5. นางดวงรัตน์ ลอยฟูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
6. นางพัฒน์ศวรรณ จิตประสงค์โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
7. นายวันชัย คชเรนทร์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
8. นางสาวกมลฉัตร ร่มเย็นโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
9. นางวิพัฒน์ เรียนกิ่งโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
10. นายบรรจง หมอก็เป็นโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
11. นางสาววิมลลักษณ์ ชาดาโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย หาญศึกโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงช์เพ็ชร์ เสถียรรัมย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ พากิจรัตน์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นายราเชน พิมพ์เย็นโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายเจริญ จูมเพชรโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
6. นายยุทธนา ศิวกุลโรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
7. นายปรีชา ชมกลางโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
8. นายรังสรรค์ กรีกูลโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
9. นายสมชาย ยิ่งดังโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
10. นายสาโรจน์ จ้องสละโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
11. นางสุภาวดี พุฒทองหลางโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ วัฒนภูมิชัยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายวิษธร อันทราสีโรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายธัญธวัช วรกิจวัฒนาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นางสาวพุทธวรรณี จันทร์นามอมโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
5. นางทิพญาฎา เชาว์พานิชโรงเรียนหนองบัวละครวิทยากรรมการ
6. นายอุบล ศรีขันธ์โรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
7. นายปรีชา ชมกลางโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
8. นายรังสรรค์ กรีกูลโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
9. นายไพโรจน์ ไวสู้ศึกโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
10. นายยุทธนา ศิวกุลโรงเรียนเทพาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายธนยศ ฤทธิ์เฉลิมโรงเรียนโคราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนราศัย ศิริพันธุ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายมานะชัย วีระเบญจพลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวนิตย์ การปลูกโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์กรรมการ
5. ร้อยตรีฉัตรชัย แสงโสฬสสโมสรกีฬาทางอากาศกรรมการ
6. นายทวี ดอกสันเทียะสโมสรกีฬาทางอากาศกรรมการ
7. นายปรีชา พรหมสวยสโมสรกีฬาทางอากาศกรรมการ
8. นายประจวบ เพ็ชรช่องประดู่สโมสรกีฬาทางอากาศกรรมการ
9. นายอมรวัฒน์ ชนะภักดิ์โรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
10. นายอนุพงศ์ วุฒิฐิติการโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกศรี ผาสุขโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปาริฉัฐร เคนทรภักดิ์โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ทวนท้าวโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. นายกันตพงศ์ ภารการโรงเรียนเกล็ดลิ้นกรรมการ
5. นายรุ่งเพชร ถามูลแสนโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปริญญา ยงค์สูงเเนืนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพรินทร์ ประจำโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางธีระนุช ชาวชอบโรงเรียนเมืองพลับพลากรรมการ
4. นางสาวรัตนา เสนสอนโรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. นางสาวจรรยาพร โชติกลางโรงเรียนเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวากร กิติลือโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา เตโพธิ์ิโรงเรียนจักราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ พันธ์สระน้อยโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นางวิไลพร ทองดีโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
5. นางชนากานต์ ไวยขุนทดโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชิษณุพงศ์ ทวีเสริญมีเหง้าโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางรุจิลดา กาศรีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายศรีรัตน์ โพธิแสงโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ รักพุดซาโรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. นายพลนิวัฒน์ เตชสิทธิ์ปรีชาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชัยกมล พรหมจิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ ศิริกันอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (มทร.)กรรมการ
3. นายสิริกานต์ ชัยสิทธิ์อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (มทร.)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพหลยุทธ บุตรจูอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (มทร.)กรรมการ
2. นายอัครพล อินทกูลนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
3. นายชุตินันท์ ทองคำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายณัชธนพงษ์ คำมาโรงเรียนชุมพวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายดาว โหมดนอกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิต บุ้งกระโทกโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นางสาวกรอุมร พรมมาโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
5. นางสาวฐิภาพรรณ โถมใยโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ ชาวชอบโรงเรียนเมืองพลับพลาประธานกรรมการ
2. นางสารภี ชูตระกูลโรงเรียนพิมายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ รามเกียรติศักดิ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นายพิชิต จงรักกลางโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
5. นางสาววิณารัตน์ สงวนจะบกโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ ชะนะโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ลาภยิ่งยงโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ปินะโตโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
4. นายอุเทน ดีดศรีโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวปิลันธา แปลกจังหรีดโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพิน โตนน้ำขาวโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เตียศิริโรงเรียนเทพาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน เพ็ชรหมื่นไวยโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นางพัชรี ชัยสิทธิ์โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชา คูณสุขโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชุติมา แสงบำรุงนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษกรรมการ
2. นางนภาพร พาธรรมะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นายไพรัตน์ โคติเวทย์นักจัดการทั่วไปชำนาญการกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเกษราภรณ์ ศรีสุริยานันท์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ขำดีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ งามโคกสูงนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครราชสีมากรรมการ
2. นายโยธิน มาหาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครราชสีมากรรมการ
3. นายจตุพล ภู่ละก่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครราชสีมากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายกฤษณะ เทพจิตรบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ช่างหล่อสุรธรรมพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสุดา ประยูรพิทักษ์สุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางนริศรา อินสูงเนินสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เกียรติชัยพัฒนเมืองคงกรรมการ
6. นางสาวมินตราวดี เทพสุริยะวงศ์โนนสูงศรีธานีกรรมการ
7. นางเรณู หาญสูงเนินสูงเนินกรรมการ
8. นางดวงจันทร์ ฤทธิ์เดชโคราชพิทยาคมกรรมการ
9. นางวนิดา ธาตุประกอบบุญวัฒนากรรมการ
10. นายมนตรี มาปะเมบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นางปารณีย์ ชัยภักดีสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นางสวรินทร์ มะเริงสิทธิ์สุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวอาทรทิพย์ สินปรุบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายศุภชัย นาวิเศษสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายกริษณุ ลิ้มศิริอังกูรจักราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ อินจันทึกพิมายวิทยากรรมการ
4. นายนุกูล กระชับกลางพิมายวิทยากรรมการ
5. นายประกอบชัย สวาสโพธิ์กลางโนนสูงศรีธานีกรรมการ
6. นางศจี วิเศษจักราชวิทยากรรมการ
7. นายกมล กันตวรพันธ์ราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
8. นายทินกร ขอแนบกลางโชคชัยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล อุตสาหพงษ์โชคชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุภาส ค้าขายราชสีมาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ กายขุนทดราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธีระกุล นนกระโทกจักราชวิทยากรรมการ
5. นายนิติพงศ์ เที่ยงตรงจักราชวิทยากรรมการ
6. นายปกรณ์วิชญ์ เสนาะจักราชวิทยากรรมการ
7. นายจรูญ ดอกสูงเนินเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
8. นายศราวุฒิ อินสูงเนินสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล อุตสาหพงษ์โชคชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุภาส ค้าขายราชสีมาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ กายขุนทดราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธีระกุล นนกระโทกจักราชวิทยากรรมการ
5. นายนิติพงศ์ เที่ยงตรงจักราชวิทยากรรมการ
6. นายปกรณ์วิชญ์ เสนาะจักราชวิทยากรรมการ
7. นายจรูญ ดอกสูงเนินเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
8. นายศราวุฒิ อินสูงเนินสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ แกลงกระโทกบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ราชการกลางเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายศักดา เมธาวุฒินันท์สุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายยุทธชัย พลสมบัติอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
5. นายนพดล แขดอนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
6. นางเปรมวดี ยอดมีกลิ่นบุญวัฒนา 2กรรมการ
7. นายปิยะพล ถนอมพลกรังด่านขุนทดกรรมการ
8. นายอดุลย์ งามดีห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
9. นายศิริชัย สิงห์ทองบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นายมนูญ เจ็กแตงพะเนาว์สีดาวิทยากรรมการ
11. นายสุรศักดิ์ กิจขุนทดมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
12. นายธวัชชัย พาขุนทดโชคชัยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
13. นายวิริยะ กินขุนทดราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวีระ จำนงค์ถ้อยราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ทองป้องมหิศราธิบดีรองประธานกรรมการ
3. นางนงคราญ ศาสนนันท์ราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ทองนำชุมพวงศึกษากรรมการ
5. นางสมจิตร สุปัญญเดชาจักราชวิทยากรรมการ
6. นางสุภาพร อุตสาหพงษ์โชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นางสุวิมล พันธ์แสงพิมายวิทยากรรมการ
8. นายทองเหลือ เชิดฉายพิมายวิทยากรรมการ
9. นายคมสัน สายสุทธิชัยเมืองคงกรรมการ
10. นายนรเศรษฐ์ โนใหม่อุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
11. นายเพลิน แนบกระโทกบุญวัฒนากรรมการ
12. นางพูนจิตร วนาภรณืราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
13. นางจินตนา นนท์ขุนทดราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์ธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิตกร เชิดศิวกุลบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์สุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายกำเพลิง พันธุ์ดีอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
5. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนจักราชวิทยากรรมการ
6. นายนาวา โขนกระโทกโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นางอรวรรณ สิงห์บัวกุดจิกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์ธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิตกร เชิดศิวกุลบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์สุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายกำเพลิง พันธุ์ดีอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
5. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนจักราชวิทยากรรมการ
6. นายนาวา โขนกระโทกโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นางอรวรรณ สิงห์บัวกุดจิกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทวียศ วิทโยปกรณ์เมืองคงประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้วโนนสูงศรีธานีรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ สิงแก้วปากช่องกรรมการ
5. นางบังอร แก้วพะเนาว์ราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นายณัฐกิตต์ อึ้งสังวรณ์สมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
7. นายสำเรียง กายจะโปะโชคชัยสามัคคีกรรมการ
8. นายพิสิษฐ์ พรสี่บุญวัฒนา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทวียศ วิทโยปกรณ์เมืองคงประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้วโนนสูงศรีธานีรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ สิงแก้วปากช่องกรรมการ
5. นางบังอร แก้วพะเนาว์ราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นายณัฐกิตต์ อึ้งสังวรณ์สมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
7. นายสำเรียง กายจะโปะโชคชัยสามัคคีกรรมการ
8. นายพิสิษฐ์ พรสี่บุญวัฒนา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ขอผลกลางขามสะแกแสงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรเพชร แฉกพิมายศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ อโหสิประชาจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ แสงทองสกาวโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์ปักธงชัยประชานิรมิตรกรรมการ
7. นางสาววรินทร ไชยงามหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
8. นายศรัณย์ ขอย้ายกลางบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางวรรณี ถิ่นจันดาราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ขอผลกลางขามสะแกแสงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรเพชร แฉกพิมายศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ อโหสิประชาจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
5. นายศรัณย์ ขอย้ายกลางบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายสมพงษ์ แสงทองสกาวโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์ปักธงชัยประชานิรมิตรกรรมการ
8. นางสาววรินทร ไชยงามหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
9. นางวรรณี ถิ่นจันดาราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมานพ ชูตระกูลนิคมพิมายศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์พิมายดำรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทกโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนภาพร ชัญญาสวัสดิ์จักราชวิทยากรรมการ
5. นายตรีศักดิ์ จินดาไพศาลราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพีรณัฐ ชิดสุขขามทะเลสอวิทยากรรมการ
7. นายสมบัติ จันทร์ตรีพิมายวิทยากรรมการ
8. นางวัลภา ธรรมวรางกูรชุมพวงศึกษาากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายมานพ ชูตระกูลนิคมพิมายศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์พิมายดำรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทกโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์สุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นางสาวนภาพร ชัญญาสวัสดิ์จักราชวิทยากรรมการ
6. นายตรีศักดิ์ จินดาไพศาลราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นายพีรณัฐ ชิดสุขขามทะเลสอวิทยากรรมการ
8. นายสมบัติ จันทร์ตรีพิมายวิทยากรรมการ
9. นางอรวรรณ สิงห์บัวกุดจิกวิทยากรรมการ
10. นางวัลภา ธรรมวรางกูรชุมพวงศึกษาากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สิงหวรวงศ์ราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศรศิลป์ ชุมศรีกระเบื้องนอกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรขามสะแกแสงกรรมการ
4. นายอุเทน มุ่งยนต์กลางเสิงสางกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ นนทภาสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
6. นายสิทธิพล รักษาชุมพวงศึกษาากรรมการ
7. นางสาวจันธิดา อุบลเทพชัยปากช่องกรรมการ
8. นางสาวสุนีย์ นิ่มกลางราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
9. นางกันยา สุดสายเนตรสุรนารีวิทยากรรมการ
10. นายรัชพล เจริญเปี่ยมบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสนิท มณีรัตน์ปากช่องประธานกรรมการ
2. นายฐนปพัฒน์ เครื่องกลางปักธงชัยประชานิรมิตรรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิโชค บำรุงชัยครบุรีกรรมการ
4. นายกิตติเกษม ทรงบันดิษฐ์จระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
5. นายวัชระ สุวรรณสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นายรวิช สงนอกขามสะแกแสงกรรมการ
7. นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์ด่านขุนทดกรรมการ
8. นางนันทวัน นวลใหม่เทพาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสนิท มณีรัตน์ปากช่องประธานกรรมการ
2. นายฐนปพัฒน์ เครื่องกลางปักธงชัยประชานิรมิตรรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิโชค บำรุงชัยครบบุรีกรรมการ
4. นายขบวน ใจกันธิยะพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
5. นายกิตติเกษม ทรงบันดิษฐ์จระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
6. นายวัชระ สุวรรณสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นายรวิช สงนอกขามสะแกแสงกรรมการ
8. นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์ด่านขุนทดกรรมการ
9. นางนันทวัน นวลใหม่เทพาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ เพชรประไพเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ จิตติมณีโชคชัยสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ นวลใหม่เกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
4. นายชำนาญ นาคนอกภู่วิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ ประสมสิริบุญวัฒนา2กรรมการ
6. นางสาวภีรวรรณ สุพรรณภพปากช่องกรรมการ
7. นางสาวศศิธร นพรัตน์พิมายวิทยากรรมการ
8. นางเพียงพร จินดามาตย์บุญวัฒนากรรมการ
9. นายภามภคิน ครามสายออสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
10. นางลัคนา นพรัตน์บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวีระยุทธ เพชรประไพเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ จิตติมณีโชคชัยสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ นวลใหม่เกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
4. นายชำนาญ นาคนอกภู่วิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ ประสมสิริบุญวัฒนา2กรรมการ
6. นางสาวภีรวรรณ สุพรรณภพปากช่องกรรมการ
7. นางสาวศศิธร นพรัตน์พิมายวิทยากรรมการ
8. นางเพียงพร จินดามาตย์บุญวัฒนากรรมการ
9. นายภามภคิน ครามสายออสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
10. นางลัคนา นพรัตน์บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชลมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. ผศ.นิสิต ภาคบุบผามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
5. นายอัครเดช แดนงูเหลือมโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชลมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
4. ผศ.นิสิต ภาคบุบผามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายอัครเดช แดนงูเหลือมโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชลมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. ผศ.นิสิต ภาคบุบผามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
5. นายอัครเดช แดนงูเหลือมโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชลมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
4. ผศ.นิสิต ภาคบุบผามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายอัครเดช แดนงูเหลือมโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชลมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. ผศ.นิสิต ภาคบุบผามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
5. นายอัครเดช แดนงูเหลือมโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชลมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. ผศ.นิสิต ภาคบุบผามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
5. นายอัครเดช แดนงูเหลือมโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชลมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. ผศ.นิสิต ภาคบุบผามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
5. นายอัครเดช แดนงูเหลือมโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชลมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. ผศ.นิสิต ภาคบุบผามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
5. นายอัครเดช แดนงูเหลือมโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ชนสูงเนินหนองน้ำใสพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภากร เทียนทิพย์การุณย์สุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย พลธรโนนสูงศรีธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ชนสูงเนินหนองน้ำใสพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภากร เทียนทิพย์การุณย์สุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย พลธรโนนสูงศรีธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ชนสูงเนินหนองน้ำใสพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภากร เทียนทิพย์การุณย์สุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย พลธรโนนสูงศรีธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ชนสูงเนินหนองน้ำใสพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภากร เทียนทิพย์การุณย์สุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย พลธรโนนสูงศรีธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ชนสูงเนินหนองน้ำใสพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภากร เทียนทิพย์การุณย์สุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย พลธรโนนสูงศรีธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ชนสูงเนินหนองน้ำใสพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภากร เทียนทิพย์การุณย์สุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย พลธรโนนสูงศรีธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ชนสูงเนินหนองน้ำใสพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภากร เทียนทิพย์การุณย์สุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย พลธรโนนสูงศรีธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ชนสูงเนินหนองน้ำใสพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภากร เทียนทิพย์การุณย์สุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย พลธรโนนสูงศรีธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ศิริการมัธยมวชิราลงกรณวรารามประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะจักราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ศิริการมัธยมวชิราลงกรณวรารามประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะจักราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ศิริการมัธยมวชิราลงกรณวรารามประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะจักราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นางสาวชัญญาน วรรณวิจิตรราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ศิริการมัธยมวชิราลงกรณวรารามประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะจักราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชลมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. ผศ.นิสิต ภาคบุบผามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวอารยา ชนสูงเนินจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
5. นางสาวนวภัทร สมานพันธ์พิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชลมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. ผศ.นิสิต ภาคบุบผามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวอารยา ชนสูงเนินหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนวภัทร สมานพันธ์พิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชลมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. ผศ.นิสิต ภาคบุบผามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
5. นายอัครเดช แดนงูเหลือมโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชลมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. ผศ.นิสิต ภาคบุบผามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายอัครเดช แดนงูเหลือมโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายภากร เทียนทิพย์การุณย์สุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายรขต วรรณศิลปะพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฤทธิ์ เกียรติโชคสกุลบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายกัณฑพิชญ์ ปานใหม่โนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นายพลกฤษณ์ ตรียมณีรัตน์บุญวัฒนา2กรรมการ
5. นายสกุลชาย สุขเกษมมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธกรรมการ
6. นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์บุญวัฒนากรรมการ
7. นายโชคชัย สินใหม่ธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
8. นางสาวพวงจินดา แดนพิมายนิยมมิตรวิทยาคาร สพป.นม.เขต4กรรมการ
9. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรงขามทะเลสอกรรมการ
10. นางมธาวี วรรณศิลปะพิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายรขต วรรณศิลปะพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฤทธิ์ เกียรติโชคสกุลบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายกัณฑพิชญ์ ปานใหม่โนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นายพลกฤษณ์ ตรียมณีรัตน์บุญวัฒนา2กรรมการ
5. นายสกุลชาย สุขเกษมมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธกรรมการ
6. นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์บุญวัฒนากรรมการ
7. นายโชคชัย สินใหม่ธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
8. นางสาวพวงจินดา แดนพิมายนิยมมิตรวิทยาคาร สพป.นม.เขต4กรรมการ
9. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรงขามทะเลสอกรรมการ
10. นางมธาวี วรรณศิลปะพิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุรัช พจน์ฉิมพลีอุบลรัตนราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา กองสวรรค์ปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นายสรชัย จงกลพิมายวิทยากรรมการ
4. นายชโยดม ประภาสโนบลจักราชวิทยากรรมการ
5. นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาลบุญวัฒนากรรมการ
6. นายทรงพล สายแววเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
7. สิบเอกสมเกียรติ ดุริยศาสตร์โชคชัยสามัคคีกรรมการ
8. นางสาวสิริลักษณ์ บุญลาดโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
9. นายธนัตถ์ สมบัติสินมัธยมด่านขุนทดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุรัช พจน์ฉิมพลีอุบลรัตนราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา กองสวรรค์ปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นายสรชัย จงกลพิมายวิทยากรรมการ
4. นายชโยดม ประภาสโนบลจักราชวิทยากรรมการ
5. นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาลบุญวัฒนากรรมการ
6. นายทรงพล สายแววเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
7. สิบเอกสมเกียรติ ดุริยศาสตร์โชคชัยสามัคคีกรรมการ
8. นางสาวสิริลักษณ์ บุญลาดโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
9. นายธนัตถ์ สมบัติสินมัธยมด่านขุนทดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล แช่มสุขีศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนาท่าช้างราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายฐานันท์ ก้องไพรบูรณ์โตนดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรถพล มาสมเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
5. นายวรวุฒิ พันธุ์ธรรมสีดาวิทยากรรมการ
6. นายโพยม พิมพ์นอกหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล แช่มสุขีศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนาท่าช้างราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายฐานันท์ ก้องไพรบูรณ์โตนดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรถพล มาสมเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
5. นายวรวุฒิ พันธุ์ธรรมสีดาวิทยากรรมการ
6. นายโพยม พิมพ์นอกหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมณีกานต์ วาวแววผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ พลเรืองภู่วิทยากรรมการ
3. นายอดุลย์ ปิตาระเตเสนานุเคราะห์ สพป.นม.เขต1กรรมการ
4. นายอำนาจ แสนศิริบุญเหลือวิทยานุสรณ์2กรรมการ
5. นายเขมมังกร ศรีสุระหนองกราดวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางมณีกานต์ วาวแววผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ พลเรืองภู่วิทยากรรมการ
3. นายอดุลย์ ปิตาระเตเสนานุเคราะห์ สพป.นม.เขต1กรรมการ
4. นายอำนาจ แสนศิริบุญเหลือวิทยานุสรณ์2กรรมการ
5. นายเขมมังกร ศรีสุระหนองกราดวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ ล้อมกระโทกเสิงสางรองประธานกรรมการ
3. นายดนุชศาสตร์ ศรีพลมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางนิตยา หงษ์ขุนทดด่านขุนทดกรรมการ
6. นายคมกริช แยบดีหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ ล้อมกระโทกเสิงสางรองประธานกรรมการ
3. นายดนุชศาสตร์ ศรีพลมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางนิตยา หงษ์ขุนทดด่านขุนทดกรรมการ
6. นายคมกริช แยบดีหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ ล้อมกระโทกเสิงสางรองประธานกรรมการ
3. นายดนุชศาสตร์ ศรีพลมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางนิตยา หงษ์ขุนทดด่านขุนทดกรรมการ
6. นายคมกริช แยบดีหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ ล้อมกระโทกเสิงสางรองประธานกรรมการ
3. นายดนุชศาสตร์ ศรีพลมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางนิตยา หงษ์ขุนทดด่านขุนทดกรรมการ
6. นายคมกริช แยบดีหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สินใหม่ธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรีมย์ราชสีมาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย จิระสุโขปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป.นม.3กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ จันเทศหนองบัวละครวิทยากรรมการ
5. นายเสนีย์ ศิริสวัสดิ์อัสสัมชัญนครราชสีมากรรมการ
6. นายรัชชานนท์ บุญกลางบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวณัชชา วรรณทะมาศห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่ธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรีมย์ราชสีมาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย จิระสุโขปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป.นม.3กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ จันเทศหนองบัวละครวิทยากรรมการ
5. นายเสนีย์ ศิริสวัสดิ์อัสสัมชัญนครราชสีมากรรมการ
6. นายรัชชานนท์ บุญกลางบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวณัชชา วรรณทะมาศห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สินใหม่ธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรีมย์ราชสีมาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย จิระสุโขปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป.นม.3กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ จันเทศหนองบัวละครวิทยากรรมการ
5. นายเสนีย์ ศิริสวัสดิ์อัสสัมชัญนครราชสีมากรรมการ
6. นายรัชชานนท์ บุญกลางบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวณัชชา วรรณทะมาศห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่ธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรีมย์ราชสีมาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย จิระสุโขปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป.นม.3กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ จันเทศหนองบัวละครวิทยากรรมการ
5. นายเสนีย์ ศิริสวัสดิ์อัสสัมชัญนครราชสีมากรรมการ
6. นายรัชชานนท์ บุญกลางบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวณัชชา วรรณทะมาศห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนาฏอนงค์ ประพิณสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ เก่านานบุญเหลือวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ทิมังกูรปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารสพป.นม.3กรรมการ
4. นายสิปปกร ศรีลมุลมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทดบุญวัฒนา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวนาฏอนงค์ ประพิณสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ เก่านานบุญเหลือวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ทิมังกูรปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป.นม.3กรรมการ
4. นายสิปปกร ศรีลมุลมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทดบุญวัฒนา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนาฏอนงค์ ประพิณสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ เก่านานบุญเหลือวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ทิมังกูรปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป.นม.3กรรมการ
4. นายสิปปกร ศรีลมุลมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทดบุญวัฒนา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวนาฏอนงค์ ประพิณสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ เก่านานบุญเหลือวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ทิมังกูรปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป.นม.3กรรมการ
4. นายสิปปกร ศรีลมุลมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทดบุญวัฒนา2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา กองสวรรค์ปักธงชัยประชานิรมิตประธานกรรมการ
2. นายอภิวุฒิ มินาลัยสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ ธงภักดิ์กองดุริยางค์ทหารอากาศกรรมการ
4. นายสัญญา กาญจนกิจโกศลอัสสัมชัญนครราชสีมากรรมการ
5. นายศรัณย์ ศรีมะเริงเมืองนครราชสีมากรรมการ
6. นายสรชัย จงกลพิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา กองสวรรค์ปักธงชัยประชานิรมิตประธานกรรมการ
2. นายอภิวุฒิ มินาลัยสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ ธงภักดิ์กองดุริยางค์ทหารอากาศกรรมการ
4. นายธาสิน สายทองกองดุริยางค์ทหารอากาศกรรมการ
5. นายสัญญา กาญจนกิจโกศลอัสสัมชัญนครราชสีมากรรมการ
6. นายศรัณย์ ศรีมะเริงเมืองนครราชสีมากรรมการ
7. นายสรชัย จงกลพิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอสุรนารีวิทยา2ประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ สีแก้วโนนสูงศรีธานีรองประธานกรรมการ
3. นายศรัณย์ ศรีมะเริงเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นายอภิวุฒิ มินาลัยสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายสรชัย จงกลพิมายวิทยากรรมการ
6. นายสุรัตน์ ประคำจักราชวิทยากรรมการ
7. นางสาวจุรีพร แสนหอมสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอสุรนารีวิทยา2ประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ สีแก้วโนนสูงศรีธานีรองประธานกรรมการ
3. นายศรัณย์ ศรีมะเริงเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นายอภิวุฒิ มินาลัยสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายสรชัย จงกลพิมายวิทยากรรมการ
6. นายสุรัตน์ ประคำจักราชวิทยากรรมการ
7. นางสาวจุรีพร แสนหอมสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิยม พื้นทะเลบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลศรี ทองชุมเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นางศุจินันท์ ฉลาดโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวจินดาพร ชาญนอกบึงพะไลกรรมการ
5. นางสาวพนิตนาฏ รติวรพงศ์สุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางสาวพนิดา บุญทรัพย์อุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์ราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนิยม พื้นทะเลบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลศรี ทองชุมเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นางศุจินันท์ ฉลาดโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวจินดาพร ชาญนอกบึงพะไลกรรมการ
5. นางสาวพนิตนาฏ รติวรพงศ์สุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางสาวพนิดา บุญทรัพย์อุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์ราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ชลประทินอุบลรัตนราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วงศ์พวงเพชรบุญเหลือวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางปัญจนา ตู้จำนงค์ภู่วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ปิติทโนบ้านเหลี่ยมพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวปางคณา ชำนิประโคนจักราชวิทยากรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์ปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ชลประทินอุบลรัตนราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วงศ์พวงเพชรบุญเหลือวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางปัญจนา ตู้จำนงค์ภู่วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ปิติทโนบ้านเหลี่ยมพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวปางคณา ชำนิประโคนจักราชวิทยากรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์ปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมาพร แก้วปนทองสุรนารีวิทยา2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ช่างทำด่านขุนทดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี วัฒนานุสิทธิ์หนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกันทิมา โฮมเชาว์สุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจรินทร ศรีวรสารเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
6. นางปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์สุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรวินท์นิภา อารีสุจริตรักษ์สุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสุรดา พรทิพย์หัวห้วยทรายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายฝน นามศรีเสิงสางกรรมการ
4. นางปาริชาติ ปร๋อกระโทกหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
5. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมสีดาวิทยากรรมการ
6. นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์ปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสังคม ศรเพชรนริททร์ขามทะเลสอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญาปากช่องรองประธานกรรมการ
3. นางญาฤดี แจวจันทึกลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสายพอ บัวผันราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอนุชา โพธิ์ขำศรีสุขวิทยากรรมการ
6. นางสาวรสริน พวงขุนทดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
7. นางสาวพรธิวา วงษ์สอาดปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสังคม ศรเพชรนริททร์ขามทะเลสอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญาปากช่องรองประธานกรรมการ
3. นางญาฤดี แจวจันทึกลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสายพอ บัวผันราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวพรธิวา วงษ์สอาดปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ดวงสุดาห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนที ทองหล่อพิมายดำรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสายฝน นามศรีเสิงสางกรรมการ
4. นายวัฒนปริญญ์ ช่างเกวียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
5. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลจักราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวช่อเพชร แซ่ม่อห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
7. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ดวงสุดาห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนที ทองหล่อพิมายดำรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสายฝน นามศรีเสิงสางกรรมการ
4. นายวัฒนปริญญ์ ช่างเกวียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
5. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลจักราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวช่อเพชร แซ่ม่อห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
7. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางถิรดา ชวนขุนทดโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ เรืองเวชภักดีโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรียาภรณ์ จิตรบุญมาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. นางสาวนัชนันท์ ปลื้มญาติโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวฑิพาพรรณ นุชมีโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
6. นายภิรมย์ สุปัญญเดชาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
7. นางสาวมนภรณ์ ลีลาน้อยโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิริญญา ภิญโญโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
9. นางสาวพิศินาฎ ศรีโชติโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
10. Mr.Ryan Don Josephโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
12. นางสุกัญญา กำเนิดจอกโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางอารยา รอดพิพัฒน์โรงเรียนพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปาริยา พงษ์นิยะกูลโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
3. นางเมทินี สินชุมโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
4. นางสาวโสภา สุรัยรัตน์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลยารัตน์ กาศเกษมโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
6. นางสาวยุรฉัตร ชูมีโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
7. นายธีรเดช ปรุงเรือนโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
8. นายปองวิชญ์ ศรีพิริยกุลโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
9. นางพนารัตน์ มะลิงามโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. Mr.Stephen Ingramโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
11. นางสาวอารีวรรณ เสริมวิลาสกุลโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
12. นางปฐมาวดี ศรีครามโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
13. นางสาวสะอาด คิดเห็นโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
14. Mr.Karl Rodger Ansteeโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
15. นางสาวจริยา แสงเพ็ชรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางชนามาศ ศรีศักดาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตประธานกรรมการ
2. นายทำนอง เทียนกะสิโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ เหลาดีโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นางสาวบังอร พร้อมสระน้อยโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาส ขันโยธาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ ไข่ชัยภูมิโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
7. นางสาวพรรณวรท สวัสดิ์ปรุโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
8. นางสาวสุธารัตน์ พิงกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
9. นางกัญจน์ณิชา กิตธินันท์วรากุลโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
10. นางสาวกนกอร จันทรจิตโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวยโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
12. Ms.Sapna Prashadโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
13. นางสาวฉันทนา คงวิชาโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ ทิพย์กระโทกโรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางรสิกา ประสาทไทยโรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ มากจันทึกโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพิชามญชุ์ กว่างสนิทโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
5. นางพิชญาพร อักษรโรงเรียนปากช่องกรรมการ
6. นางสาวบุบผาชาติ บูรณะราชโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. Mr.Carl Anthony Plunkettโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
8. นางนิชาภา กีรติเกริกไกรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ณิศา ศิลป์บุญประกอบโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นางศรัณยพัชร์ พัชรกิจโกมลโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นางรัชดาพร กาญจนาภรณ์พัฒน์โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ เพชรเจริญโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ กล้าหาญโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
6. นางเบญญาภา เทียวประสงค์โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
7. นายปริณ ธนโชตธารินโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
8. นางสาวกัลยาณี พาขุนทดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
9. นางสาวนภัสสร ปัดตะคุโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
10. นางสะใบทิพย์ บุฝ้ายโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
11. นางสุดารัตน์ กว้างนอกโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
12. Mr.Colin Richard Muttyโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
13. นางสาวภัทรพร ภักดีแก้วโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษบา วัฒนพงษ์พิทักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
2. นางกรรณิการ์ วงศ์ภูดรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
3. นางพิณรัตน งอกกำไรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นางอัมภิการ์ ไทยนันทน์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นางปานทิพย์ นาวิเศษโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
6. นางสิริวรรณ พรสี่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
7. Mr.Mark Swalesโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
8. Mr.Bo Lenny Bladhโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
9. นางชมพูนุช ดอนพุดซาโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวจุฑามาส ฉ่ำสูงเนินโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
11. นางพรรณ์พิมล แสนศรีโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
12. นางสาวอาทิติยาภา พลแก้วโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
13. Mr.Kelly Eugene Higginsโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
14. นางจุฑารัตน์ กระโทกนอกโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวบัวคำ จำปาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจมาศ วงษ์รักษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางภิญญารัตน์ สุบงกชโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกฤษดา ลิ้มพงษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนิภาพร จันทร์อาภาทโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. Ms.Legmatha C. Batanโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวต้องจิต ชนยุทธโรงเรียนมหิศราธบดีกรรมการ
8. นางชลลัดดา พูนผลโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
9. นางณิชารีย์ เทียมรักษ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
10. Mr.Stefan Fekeciโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
11. Ms.Andrea Gay Duayโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
12. นางสมจิตร์ หาญสูงเนินโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางกัณวิศรณ์ แก้วเจริญสันติสุขโรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ แสนเสริมโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางสาวนัสภิชา พูลเพิ่มโรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางนงนุช ศาสตร์สาระโรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. Mr.Dominic Jonathan Shaddickโรงเรียนปากช่องกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ บุ่งง้าวโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
7. นางสาววรัญญา วิยาสิงห์โรงเรียนเสิงสางกรรมการ
8. นายสุขุม อินทรทะโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. Mr.Jared Rodriguez Maglasangโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
10. นายพงษ์นรินทร์ เจริญรัมย์โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
11. นายธรรมวัฒน์ พฤกษาชีพโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายณัฐชัย เพชรสุวรรณโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวโสภิษฐ์ ภักดีนอกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. Ms.Liu Yanweiโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกชณิภา วิชยปรีชาโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นายพีรวุติ ขอบแก้วโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
6. นางสาวธิดาพร มุละชิวะโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวชญาดา แก้วคูนอกโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุวิมล แสงทองโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภนิตย์ ลีนาคโรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล นกกลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. Ms.Zou Yingxueโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Ms.Wang Yanfeiโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิตาพร จบสัญจรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวจิตติมา ภาษาฐิติโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ ไกรคุ้มโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
8. นางสาวสุชาดา ชัยรัตน์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวดาวรุ่ง ชำนาญนาคโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษศิรินทร์ พิลาบุตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Hikaru Todakaโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
4. นายพงษ์พลิน คณะบุตรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นางกาญจนา จันทะวงษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวดาวรุ่ง ชำนาญนาคโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเหมรัตน์ แรงกะสิวิทย์โรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
3. Mr.Hikaru Todakaโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
4. นายพงษ์พลิน คณะบุตรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นางกาญจนา จันทะวงษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ สว่างงามโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวภาวิณี ขอชิดกลางโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ ปิ่นแก้วโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา สุวรรณธาดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวสวัฒน์ พงษ์พันธ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. Ms.Lee Mi Sookโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ชนก พรหมศรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณภา ศิลป์ประกอบโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวนงนุช วงศ์สัตสถาพรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายไกรพล แก้วกันโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ ศิริชัยโรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย วิชัยวงศ์โรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
3. Ms.Lixue Jiaoโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นางสาวกัลยา สรใชญาติโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนาวดี พลสำโรงโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวหนึ่งฤทัย หาญนอกโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวประทุมทิพย์ สุขชูศรีโรงเรียนปากช่องกรรมการ
8. นายชาญณรงค์ เอกนลินสุนทรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางทิพย์วรรณ สุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส ห่อไธสงโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. Mr.Wataru Sasakiโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรงบรรพตโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา สู้ศึกโรงเรียนปากช่องกรรมการ
6. นางสาวสุทิษา แพเกาะโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวภาวิณี ขอชิดกลางโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ ปิ่นแก้วโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา สุวรรณธาดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวสวัฒน์ พงษ์พันธ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พิชชา พลทองจันทึกโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. Ms.Lee Mi Sookโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณภา ศิลป์ประกอบโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวนงนุช วงศ์สัตสถาพรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายไกรพล แก้วกันโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ จั่นขุนทดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นางสาวคณิตศา อินทร์ชีลองโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. Ms.Qin Yingyingโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ผิวขำโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสิริยา ขาวศรีโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
6. นายชาญณรงค์ เอกนลินสุนทรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทวิรชา พิมเสนโรงเรียนพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิสรา คงแสนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวณิรัชดา จันทรมะโนโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นายสุริยา วานนท์โรงเรียนเสิงสางกรรมการ
5. MissHachisuka Makikoโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางบงกช สุวรรณเบญจกุลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุลโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา ศิลป์ประกอบโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนงนุช วงศ์สัตสถาพรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายไกรพล แก้วกันโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวภาวิณี ขอชิดกลางโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ ปิ่นแก้วโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา สุวรรณธาดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวสวัฒน์ พงษ์พันธ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. Ms.Lee Mi Sookโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ชนก พรหมศรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเมธิตา เมืองวงษ์โรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. Ms.Zhang Yinyinโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
3. Ms.Xue Yingxinโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกันทิมา พุทธิพลโสธรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ เอกนลินสุนทรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางสาวพีรญา รักงามโรงเรียนวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายอำนวย ทวีโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนกนันท์ สุริยะสกุลวงษ์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา ทวีเดชโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. Ms.Ayumi Asabeโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แอบโคกสูงโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุทิษา แพเกาะโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวภาวิณี ขอชิดกลางโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ ปิ่นแก้วโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา สุวรรณธาดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวสวัฒน์ พงษ์พันธ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. Ms.Lee Mi Sookโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ชนก พรหมศรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายโกวิท ไม้พยักโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวรินภัทร บุตรศรีภูมิโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นางสาวยุวณี ครองสนั่นโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางสาวเกษรา มีลาภโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางจงลักษณ์ ขจรไพรโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
6. นายเจษฎา พงษ์กล้าหาญโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นางภัทราวรรณ ยอดทองเลิศโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา นันกระโทกโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
9. นางประไพพิศ ชาญศิลป์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
10. นางกาญจนาภา สังสุวรรณโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
11. นางสาวปรียาภรณ์ จงจิตกลาง โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
12. Mr.Gordon Robert Beanโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
13. นายศราวุธ พรศรีโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
14. นางสาวสุภารี กว่างสนิทโรงเรียนปากช่องกรรมการ
15. นางกัญจน์ญาพิม ดุษฎีนิศากรโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
16. นางปิยะนุช พรหมรัตนไพศาลโรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”กรรมการ
17. นางสาวนริศรา วงศ์วีระประเสริฐโรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”กรรมการ
18. Mr.Thomas Pakorn Doswaldโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
19. นางสาวสมส่วน สมสะอาดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายมนูญ มูลบุญโรงเรียนเมืองคงประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ พรศรีโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ชาวเสมาโรงเรียนจรเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
4. นางกัญจน์ญาพิม ดุษฎีนิศากรโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
5. นางปิยะนุช พรหมรัตนไพศาลโรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”กรรมการ
6. นางสาวนริศรา วงศ์วีระประเสริฐโรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”กรรมการ
7. นายอิสริยะ อิ่มกระโทกโรงเรียนปากช่องกรรมการ
8. Mr.David Michael Wilsonโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
9. นางสาวชนม์นิภา อุสาหะจิตต์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางโสภา เพ็ชรสุขโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ปนสันเทียะโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล อุตสาหพงษ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นายสิทธิพล รักษาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
5. นายสมบัติ มีดีโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
6. นายสมชาย คล่องชอบโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ ซอมขุนทดโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
8. นางสาวสุภาวดี หง่อยกระโทกโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
9. นายศราวุธ คนสนิทโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
10. นายชัยวัฒน์ พงศ์ภูพนาโรงเรียนปากช่องกรรมการ
11. นายฐาปนพงศ์ วิเศษชาติโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
12. นายรัชชานนท์ ภักดีราชโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
13. นายนิวัฒน์ โสภกุลโรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการ
14. นายสมหมาย ศรีโยโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
15. นายบุญชอบ เพิ่มพูลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายภูมิ เพ็ชรสุขโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ วิกสูงเนินโรงเรียนปากช่องรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ เขียวสวาทโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
4. นายศรีคิง แสงพรมโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์ ชมภู่โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
6. นายณัฎฐกิตต์ จิตร์วิริยกานต์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
7. นายอาภากร ดาโม้โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายบุญสนอง สมวงศ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
9. นายภิรวัฒน์ นะรีรัมย์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายนันทวัฒน์ จิระวัฒนพงศ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
11. นายสมกิจ ผดุงสุนทรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
12. นางนิตย์ หมายเจริญโรงเรียนมัธยมด่าขุนทดกรรมการ
13. นางสาวจิราภรณ์ สิงห์จันลาโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
14. นายบุญยวัตร คำศิริโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
15. นายสุรสิทธิ์ ยอดชลูดโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
16. นายชัยวุฒิ แซ่จิวโรงเรียนปากช่องกรรมการ
17. นายเกรียงเดช จันคำโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
18. นายมาโนชญ์ ตรัสรวิมานโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
19. นายนิวัติ สีวังโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวดวงจันทร์ นามแสงโรงเรียนเมืองคงประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ รุ่นใหม่โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร แหวนพิมายโรงเรียนพิมายดำรงวิทยากรรมการ
4. นายบุญเพ็ง เพียรอดวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
5. นางสุนิศา โชติกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นายนิรัน รอยจันทึกโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
7. นายนพพร เสนีย์คุปต์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
8. นายนฤชล ทุมโคตรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
9. นางวัลลภา โพธิโตโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสรณ์สิริ ศิริรัตนอัมพรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี เดชครุฑโรงเรียนพระทองคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพลากร ศรีพูนทองนักจิตวิทยา สพม. เขต 31กรรมการ
4. นายปวรุตม์ แคล้วรบสถาบันการจัดการปัญาภิวัฒน์กรรมการ
5. นางบุญเต็ม ซ้อนกลิ่นโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
6. นางสาวทัศนา พู่ทองโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
7. นางณัฐวีวรรณ โพธิ์แก้วโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
8. นางสาวปาริชาต สิงหราโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
9. นายพงษกร สมอบ้านโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสมหวัง หมั่นนอกโรงเรียนปากช่องกรรมการ
11. นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนินโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
12. นางประณยา เจตนาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางอลิสา ทานะกะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางจำเรียง โรจนภานุรัตน์มัธยมวชิราลงกรณวรารามรองประธานกรรมการ
3. นางภคจิณหจุฑา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
4. นายกิติศักดิ์ ครจำนงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุดอนงค์ รองสวัสดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางธีรณีย์ ฤทธิแสงโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นางจารุพร แสงสุขทินภัทรโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
8. นางสาวรดารัตน์ ยุมิมัยโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
9. นางสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
10. นางสาวโชษิตา ศิริมั่นโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
11. นางสาวอาจารี เมี้ยนกลางโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
12. นางบังอร ชูศรียิ่งโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ บวกโพธิ์โรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา ใช้ช้างโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
3. นางสุภาวดี ลารินทาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นางสาวพาชิต ทวีกุลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางพัชร์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นายมานพ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
7. นางอรอนงค์ สีวังโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
8. นางสาวนันท์วรัตน์ ช่างเกวียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
9. นางสาวธัญญารัตน์ ไทยเดิมโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภลักษณ์ พลเรืองโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา ล่ำสันโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางประสพ ธนะสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
4. นางประภาศรี ขาขุนทดโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
5. นางสาวภาวิดา พลจันทึกโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
6. นางรัชดาวรรณ ทอนเกาะโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
7. นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
8. นายพิศนุกรณ์ โพงขุนทดโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
9. นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรีโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธนันท์ พรมเหลาโรงเรียนสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อุ่นประชาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุรัย ถาวรวิสุทธิ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุวรรณ แสนประเสริฐโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
5. นางพัชรัตน์ ตากิ่มนอกโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
6. นางสาวชัญชวัลย์ วงษ์พรมโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. นางสมบูรณ์ กมขุนทดโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
8. นางสาวปภาดา นาสุวรรณวงศ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
9. นางสาวสุภาพร สามขุนทดโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวปภาดา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
11. นางกนกอร ขอย้ายกลางโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายพยุง ครากกระโทกโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ โฉมสันเทียะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ จิตต์จำนงค์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
5. นางภิรมย์ จิตละม่อมโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางภาวศุทธิ์ วัฒนาโรงเรียนปากช่องกรรมการ
7. นางสาวดาราพร รอดพยันต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
8. นางสาวมยุเรศ ประทักขินังโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
9. นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
10. นางปรียาพันธ์ ฉัตรสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ฉัตรมนัสกุลโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลปภัสสร์ แสบขุนทดโรงเรียนหนองบัวละครวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คงมิ่งโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
4. นางสาวพจนา ชาธงชัยโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางอุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
6. นายพีรพล สิริชัยโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นางธนารินีย์ พีระรัตน์เสถียรโรงเรียนบุญวัฒนา ๒กรรมการ
8. นายธนชัย แถมกลางโรงเรียนพุดซาวิทยากรรมการ
9. นายพัชรพล พิวขุนทดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุรวุฒิ ซอกรัมย์โรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนาจตะยา นามวงค์โรงเรียนเสิงสางกรรมการ
3. นายจารุภัทร ประเสริฐโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
4. นางสาวศจีรัตน์ นิลบรรพตโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
5. นางกนกวรรณ ไกรศรีโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ เข็มมะลังโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
7. นางพันธ์กมล รัศมิ์ขาวพรายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้อมจิตร เฉลยไกรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา ปิ่นวิเศษโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
3. นายสาคร ธรรมาภิมุขโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติมา ลัดนอกโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรนิภา โภคสวัสดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
6. นายจักรกฤษ ถนอมขวัญโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวสุธินันท์ เลิศนาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นางกนกวรรณ บุญวิจิตรโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
9. นายธีรพงษ์ กันตะคุโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
10. นายนิคม หอมสมบัติโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้อมจิตร เฉลยไกรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายชีวิน เอื้อมเก็บโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรนันท์ กุลวรพิสิษฐ์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
4. นางสาวปณิตา แก้วกระจ่างโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
5. นางสาวพรนิภา โภคสวัสดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
6. นางรตวิสา ปาลินทร ลัดดีโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
7. นายสาคร ธรรมาภิมุขโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา ขามโนนวัดโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายนิคม หอมสมบัติโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ฝอดสูงเนินโรงเรียนมหิศราธิบดีประธานกรรมการ
2. นายวินัย หนุนกระโทกโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิรามัย เชิดเมืองปักโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นายอลงกต หาญชนะโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพรายโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
6. นางสาววิรากานต์ นนกระโทกโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายประสาน ไปใหม่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิชัย ธิติพิศุทธิ์กุลโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกนกวัตร หาดทรายทองโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิรามัย เชิดเมืองปักโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นายศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพรายโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางสาววีระนุช บุระกรณ์โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายประสาน ไปใหม่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวนนทยา เพิ่มยศโรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นายพีรพล สิริชัยโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
3. นางอัญธิฌา ปิ่นแก้วโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
4. นางสาวพิจิตตรา สนุ่นไพบูลย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
5. นางสาวอวิกา ปุสุรินทร์คำโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่งโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาวโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศจีรัตน์ นิลบรรพตโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
3. นางจริยา วันเฟื่องฟูโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางจุฑามาศ มีกุดเวียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนันทิยา คะเชนทร์ชาติโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นายวรินทร จิตชูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
7. นายเสรี โพธิ์ปานพะเนาโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
8. นายกิตติภูมิ ขำเทศเจริญโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางน้ำเพชร กระต่ายทองโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวรโรงเรียนพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปาริทัศน์ นิลยองโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
3. นางณัฐกฤตา อรรถวรรณโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ทัพธมาตรโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิจิตตรา สนุ่นไพบูลย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
6. นายวีระ สงึมรัมย์โรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ ทำไถโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
8. นางพัชรินทร์ นารินรักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เหตุผลโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ เงากระจ่างโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นายนฤพล จันคำโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเทิดเกียีรติ กำลังไทยโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวชไมพร สรวลสันต์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ทัพธมาตรโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
7. นายสิริฤกษ์ อภิญญาพงศ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
8. ส.ต.ท.ญาดา รัตนกำเนิดโรงเรียนพุดซาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ เตี้ยไธสงโรงเรียนเมืองคงประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ หาญรบโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นายณัฏฐชัย ฉลาดโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นายกิตติธัช สืบสุนทรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัลยารัตน์ ศิริมาเทพโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธยาน์ เข็มสันเทียะโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สกลจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
3. นางพิสชา ยังกระโทกโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
4. นางสาวกริ่งหยก หิรัญโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
5. นางเด่นเดือน ประวิตรวงศ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร งามแก้วโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญญารินทร์ อ่อนนุ่มโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ขอจงกลางโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
4. ดร.อนุศร หงษ์ขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นางลภัสฎา จีรฤทธิพลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ ธูปบูชาโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา แสนใหม่โรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางสาวทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ เหวขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นายวรเดช ทุมมะชาติโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นายปฏิยุทธ์ ไทยนันทน์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสวรรค์ ดวงมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
4. นายยุทธชัย กาญจนตันติกุลโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนา ฉิมณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นายมณเฑียร งามแก้วโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
7. นายสุเมธี เกษรโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
8. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวอรวรรณ คิดถูกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
10. นายสมยศ โคตรบรมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายอนุสรณ์ พัดไธสงโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายสวรรค์ ดวงมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
4. นายยุทธชัย กาญจนตันติกุลโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนา ฉิมณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ คิดถูกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
7. นายมณเฑียร งามแก้วโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นายสุเมธี เกษรโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
9. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
10. นายสมยศ โคตรบรมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายอนุสรณ์ พัดไธสงโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายสวรรค์ ดวงมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
4. นายยุทธชัย กาญจนตันติกุลโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนา ฉิมณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ คิดถูกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
7. นายมณเฑียร งามแก้วโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นายสุเมธี เกษรโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
9. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
10. นายสมยศ โคตรบรมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายอนุสรณ์ พัดไธสงโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายสวรรค์ ดวงมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
4. นายยุทธชัย กาญจนตันติกุลโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนา ฉิมณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ คิดถูกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
7. นายมณเฑียร งามแก้วโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นายสุเมธี เกษรโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
9. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
10. นายสมยศ โคตรบรมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายอนุสรณ์ พัดไธสงโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายสวรรค์ ดวงมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
4. นายยุทธชัย กาญจนตันติกุลโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนา ฉิมณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ คิดถูกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
7. นายมณเฑียร งามแก้วโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นายสุเมธี เกษรโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
9. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
10. นายสมยศ โคตรบรมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายอนุสรณ์ พัดไธสงโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายสวรรค์ ดวงมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
2. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
4. นายยุทธชัย กาญจนตันติกุลโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนา ฉิมณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ คิดถูกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
7. นายมณเฑียร งามแก้วโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นายสุเมธี เกษรโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
9. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
10. นายอนุสรณ์ พัดไธสงโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นายสมยศ โคตรบรมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายสวรรค์ ดวงมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
2. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
4. นายยุทธชัย กาญจนตันติกุลโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนา ฉิมณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ คิดถูกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
7. นายมณเฑียร งามแก้วโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นายสุเมธี เกษรโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
9. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
10. นายอนุสรณ์ พัดไธสงโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นายสมยศ โคตรบรมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสวรรค์ ดวงมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
4. นายยุทธชัย กาญจนตันติกุลโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนา ฉิมณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ คิดถูกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
7. นายมณเฑียร งามแก้วโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นายสุเมธี เกษรโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
9. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
10. นายสมยศ โคตรบรมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายอนุสรณ์ พัดไธสงโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสหัส สุขมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ขวัญมาโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายนนท์ธวัฒน์ เจริญสวัสดิ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายดอกคุณ ยกกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
5. นายวิชา จำปาโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
6. นายมานะ มงคลศรีโรงเรียนเมืองคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสหัส สุขมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชา จำปาโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายประดับ ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอาคม ราชภักดีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายมานะ มงคลศรีโรงเรียนเมืองคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ จองทองหลางโรงเรียนเมืองคงประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ เมี้ยนจินดาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ไพรวิจิตรโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
4. นายศรีคิง แสงพรมโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพรประภา สุชนชาติโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายนิวัฒน์ วงษ์วาลย์โรงเรียนสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประกอบ จองทองหลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นางคมเนตร ปนสันเทียะโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
4. นางสาวพรประภา สุชนชาติโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปัญญา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ สินธุวงษานนท์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางดวงใจ จงพาภพโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางเตือนจิตต์ พัฒนตรีคุปต์โรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
5. นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชาโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
6. นางนิตยา คำยางโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชาโรงเรียนเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา หงส์กลางโรงเรียนบุญวัฒนา ๒กรรมการ
3. นางสาวจิณาภัทร์ เขาทองโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นางปวีณา ฉิมกลางโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
5. นางอารยา ไลไธสงโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
6. นางเบญเจริญ แก้วประกอบโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางปัญญา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
8. นางจินห์จุฑา พิมพ์พาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
9. นางบุญสม ขิขุนทดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอุบลพรรณ โชติกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยา แฉ่งสูงเนินโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางมธุริน ขันติโชติโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นายบุญชอบ เพิ่มพูลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวยุวลักษณ์ รัตนาโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นางคมเนตร ปนสันเทียะโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
7. นางสาวสุนิตตา โกศัยโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางบานชื่น แก้วสง่าโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
9. นางอรชพร มาลีเวชโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางปิญญา จำปามูลโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ธรรมาภิมุขโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรชัย นันทพิสิฐโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางมยุรี พุทธรักษาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ พิณพิมายโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นางอรชพร มาลีเวชโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ศรีอภัยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธเนศ พรมโชติโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญจิตต์ เนตรกลางโรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
4. นางสาวสิเรมอร ทองสมนึกโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
5. นายมนัส วรสีหะโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ นิตยวันโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
7. นางสาวจิตตราพร พยัคฆชัยวรกุลโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
8. นายประญัติ พยัคฆ์มะเริงโรงเรียนพุดซาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายดิเรก หมอยาโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ทั่งกลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นายทินกร ตาลพวง โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นายบุญลือ ชาญโพธิ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสายพิณ ทอนสูงเนินโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
6. นางเพ็ญจิตต์ เนตรกลางโรงเรียนเทพาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุรีพร ทองศรีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสายฝน สมพงษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนลินรัตน์ สันติวรวัฒน์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
4. นางภิญญาภรณ์ วิเวกวินโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
5. นางแสงโสม เปียสูงเนินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพรรษสรณ์ ภูริวัฒน์วงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน ปะพานโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางฑิฆัมพร เหล็งนุ้ยโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
4. นางนลินรัตน์ สันติวรวัฒน์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
5. นางบานชื่น แก้วสง่า แก้วสง่าโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
6. นางแสงโสม เปียสูงเนินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อโรงเรียนพุดซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เสริมพงษ์โรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
3. นางประทุมรัตน์ ไพรสันเทียะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวซ่อนกลิ่น เสียนขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นางทิพยวรรณ์ สุขสินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางยุวดี คงสัตย์โรงเรียนมหิศราธิบดีประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา กุลุพงษ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางประทุมรัตน์ ไพรสันเทียะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวซ่อนกลิ่น เสียนขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นางทิพยวรรณ์ สุขสินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางพรรษสรณ์ ภูริวัฒน์วงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ภู่เจริญโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นางนพพร ชาลีโรงเรียนบุญวัฒนา ๒กรรมการ
4. นางบุปผา โสระวงค์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ คูณขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
6. นางกันติชา วัฒนเทวินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นายสมภพ สมดีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ์ กันตะบุตรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
3. นางสิริกร กลางสุพรรณโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวศิริ เตียนพลกรังโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนีรัตน์ ศิริยานนท์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นายกฤษณะ คูณขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
7. นางกันติชา วัฒนเทวินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา ศรีชนะกุลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอาบทิพย์ สินปรุโรงเรียนบุญวัฒนา ๒กรรมการ
3. นางสุปรียา ศิริดาพลโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
4. นางสาวพัชณียา หานะพันธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางรัตนา จาตุรวงศาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางปรารถนา ศรีชนะกุลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางธารินี อยู่มากโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ ไตรหัตถทรัพย์โรงเรียนท่าลาดกรรมการ
4. นางสาวพัชณียา หานะพันธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางพรพิศ วุฒิกนกกาญจน์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวนองนิตย์ เตยจอหอโรงเรียนโชคชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัยนา จั่นเพชรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวนองนิตย์ เตยจอหอโรงเรียนโชคชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัยนา จั่นเพชรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนองนิตย์ เตยจอหอโรงเรียนโชคชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัยนา จั่นเพชรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนองนิตย์ เตยจอหอโรงเรียนโชคชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัยนา จั่นเพชรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวนองนิตย์ เตยจอหอโรงเรียนโชคชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัยนา จั่นเพชรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกนกพร อินรัมย์โรงเรียนด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา รัตนรสศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางธารินี หรี่เรไรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางกนกพร อินรัมย์โรงเรียนด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา รัตนรสศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางธารินี หรี่เรไรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางมุกดา จ้อจันทึกศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางมุกดา จ้อจันทึกศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางมุกดา จ้อจันทึกศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางมุกดา จ้อจันทึกศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางมุกดา จ้อจันทึกศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ วงค์คำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ พุทชาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำไพ เหรียญตะคุโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ วงค์คำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ พุทชาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำไพ เหรียญตะคุโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ วงค์คำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ พุทชาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำไพ เหรียญตะคุโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ วงค์คำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ พุทชาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำไพ เหรียญตะคุโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ วงค์คำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ พุทชาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำไพ เหรียญตะคุโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ วงค์คำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ พุทชาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำไพ เหรียญตะคุโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ วงค์คำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ พุทชาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำไพ เหรียญตะคุโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ วงค์คำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ พุทชาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำไพ เหรียญตะคุโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ วงค์คำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ พุทชาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำไพ เหรียญตะคุโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ วงค์คำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ พุทชาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำไพ เหรียญตะคุโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรพล ธุลีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนินศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ตั้งกิจเกียรติกุลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรพล ธุลีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนินศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ตั้งกิจเกียรติกุลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรพล ธุลีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนินศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรสุดา ตั้งกิจเกียรติกุลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 นครราชสีมากรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ บุญชัยลำทะเมนไชยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ มีชำนาญสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นายอานนท์ ปัญญาสิทธิ์วัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ บุญชัยลำทะเมนไชยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ มีชำนาญสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นายอานนท์ ปัญญาสิทธิ์วัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ บุญชัยลำทะเมนไชยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ มีชำนาญสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นายอานนท์ ปัญญาสิทธิ์วัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ บุญชัยลำทะเมนไชยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ มีชำนาญสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นายอานนท์ ปัญญาสิทธิ์วัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ บุญชัยลำทะเมนไชยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ มีชำนาญสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นายอานนท์ ปัญญาสิทธิ์วัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ บุญชัยลำทะเมนไชยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ มีชำนาญสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นายอานนท์ ปัญญาสิทธิ์วัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ บุญชัยลำทะเมนไชยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ มีชำนาญสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นายอานนท์ ปัญญาสิทธิ์วัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ บุญชัยลำทะเมนไชยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ มีชำนาญสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นายอานนท์ ปัญญาสิทธิ์วัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางนิยม พื้นทะเลบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอมสีดาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ช่างทำด่านขุนทดกรรมการ
4. นายอนุชา โพธิ์ขำศรีสุขวิทยากรรมการ
5. นายอานนท์ ปัญญาสิทธิ์วัดสระแก้วกรรมการ
6. นายสุทัศน์ บุญชัยลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
7. นายอดุลย์ มีชำนาญสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
8. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลจักราชวิทยากรรมการ
9. นางสาวช่อเพชร แซ่ม่อสีดาวิทยากรรมการ
10. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์ราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]