งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   6 ก.ย. 2561   7 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134, 135 6 ก.ย. 2561 09.00-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 251, 254 6 ก.ย. 2561 09.00-10.30
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144, 145, 146 6 ก.ย. 2561 09.00-10.30
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง 261, 262, 263 6 ก.ย. 2561 09.00-10.30
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 152, 153, 154 6 ก.ย. 2561 09.00-10.30
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 7 ห้อง 271, 272, 273 6 ก.ย. 2561 09.00-10.30
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 155, 156 6 ก.ย. 2561 09.00-10.30
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 255, 257 6 ก.ย. 2561 09.00-10.30
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 164, 165 6 ก.ย. 2561 09.00-15.00
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง 265, 264 6 ก.ย. 2561 09.00-15.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 7 ห้อง 172, 173, 174, 175 6 ก.ย. 2561 09.00-10.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 7 ห้อง 274, 275, 276, 277 6 ก.ย. 2561 09.00-10.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย หอประชุม ชั้น ชั้นบน 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย หอประชุม ชั้น ชั้นบน 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726 727 6 ก.ย. 2561 09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 732 6 ก.ย. 2561 09.00-11.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหาร 113 ปี ชั้น 2 ห้อง ลานโรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-20.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหาร 113 ปี ชั้น 2 ห้อง ลานโรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-20.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหาร 113 ปี ชั้น 2 ห้อง ลานโรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-20.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหาร 113 ปี ชั้น 2 ห้อง ลานโรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-20.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารหอประชุม 90 ปี ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ICT 6 ก.ย. 2561 09.00-17.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารหอประชุม 90 ปี ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ICT 6 ก.ย. 2561 09.00-17.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมคณิตพุทธิรัตน์ 6 ก.ย. 2561 09.00-17.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมคณิตพุทธิรัตน์ 6 ก.ย. 2561 09.00-17.00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารหอประชุม 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 90 ปี 6 ก.ย. 2561 09.00-17.00
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารหอประชุม 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 90 ปี 6 ก.ย. 2561 09.00-17.00
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 734 6 ก.ย. 2561 09.00-17.00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 736 6 ก.ย. 2561 09.00-17.00
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 742 743 744 745 6 ก.ย. 2561 09.00-17.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 3.โรงเรียนบุญวัฒนา หอประชุม 20 ปี(รอบแรก) ชั้น 4(รอบสอง) ห้อง 4407-4409 6 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น.
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 3.โรงเรียนบุญวัฒนา โรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น.
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 3.โรงเรียนบุญวัฒนา โรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น.
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 3.โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 4304 และ 4310 6 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น.
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 3.โรงเรียนบุญวัฒนา โรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น.
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 3.โรงเรียนบุญวัฒนา โดมอเนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 08.30-17.30 น.
7 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 3.โรงเรียนบุญวัฒนา ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ อาคาร4 ชั้น9(วันที่ 6) สนามฟุตบอล(วันที่ 7) 6 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561
08.30-17.30 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โรงอาหารเฉลิมพระเกรียรติฯ (ห้องกระจก) 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องสมุด (ลำดับการแข่งขันตามที่ลงทะเบียนรายงานตัว) 6 ก.ย. 2561 08.00- 16.30
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคารโดมอนุสรณ์ 36 ปี อาคารโดม 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคารโดมอนุสรณ์ 36 ปี อาคารโดม 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องคอมพิวเตอร์ 4) (แต่ละโรงเรียนเลือกส่งการแข่งขันได้ 1 ทีม ม.ต้น หรือ ม.ปลาย 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องคอมพิวเตอร์ 5) (แต่ละโรงเรียนเลือส่งการแข่งขันได้ 1 ทีม ม.ต้น หรือ ม. ปลาย ) 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 6 ก.ย. 2561 08.30-16.30
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง EIS 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 2 ห้องนาฏศิลป์ 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องโสตฯฝั่งตะวันตก (ลำดับการแข่งขันตามที่ลงทะเบียนรายงานตัว) 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องโสตฯฝั่งตะวันออก (ลำดับการแข่งขันตามที่ลงทะเบียนรายงานตัว)) 6 ก.ย. 2561 08.00-16.-จ
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ุ6.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องปาริชาต 6 ก.ย. 2561 08.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 111 ปี ศูนย์กีฬา ห้อง โดม 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 111 ปี ศูนย์กีฬา ห้อง โดม 6 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 111 ปี ศูนย์กีฬา ห้อง โดม 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 111 ปี ศูนย์กีฬา ห้อง โดม 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 111 ปี ศูนย์กีฬา ชั้น 1 ห้อง สุขศึกษา 1 - สุขศึกษา 4 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 1.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 111 ปี ศูนย์กีฬา ชั้น 1 ห้อง สุขศึกษา 1 - สุขศึกษา 4 6 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารธุรกิจ ชั้น ล่าง ห้อง อาหาร 6 ก.ย. 2561 08.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารธุรกิจ ชั้น ล่าง ห้อง อาหาร 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 307/308 6 ก.ย. 2561 08.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 307/308 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 309 6 ก.ย. 2561 08.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 309 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 310 6 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 310 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงอาหารด้านหอพัก 6 ก.ย. 2561 08.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 311 6 ก.ย. 2561 08.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 311 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงอาหารด้านหลังสนามหญ้า 6 ก.ย. 2561 08.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงอาหารด้านหลังสนามหญ้า 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร1 6 ก.ย. 2561 08.00-16.00
2 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร1 6 ก.ย. 2561 08.00-16.00
3 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร1 6 ก.ย. 2561 08.00-16.00
4 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร1 6 ก.ย. 2561 08.00-16.00
5 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีหลังศาลาไทย 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
6 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา โดม 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
7 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา โดม 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
8 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 501 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
9 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 502 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
10 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 306 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 306 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
12 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 505 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
13 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 505 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
14 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 302 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
15 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 302 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6 ห้อง 617 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6 ห้อง 607 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6 ห้อง 606 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ห้อง 506 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 402 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 403 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร4 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ชั้นล่าง 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1142 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1112 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1113 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1124 6 ก.ย. 2561 09.00-09.30
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1131 6 ก.ย. 2561 09.00-09.30
15 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1144 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
16 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1136 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
17 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1124 6 ก.ย. 2561 09.30-10.00
18 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1131 6 ก.ย. 2561 09.30-10.00
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1116 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1121 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1131 6 ก.ย. 2561 10.00-16.00
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1124 6 ก.ย. 2561 10.00-10.30
23 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1126 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
24 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1115 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
25 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1124 6 ก.ย. 2561 10.30-16.00
26 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารวิทยาสมาคร 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
27 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารวิทยาสมาคร 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ตึก 1 ชั้น 2 ห้อง 123 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ตึก 1 ชั้น 2 ห้อง 126 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231และ232 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242และ243 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 4.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 6 ก.ย. 2561 09.00-14.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง COM 1 (421) 6 ก.ย. 2561 09.00-14.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 431 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง COM 3 (425) , COM 5 (428) 6 ก.ย. 2561 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง 6 ก.ย. 2561 09.00-13.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ เต๊นท์ข้างโดมเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ โดมเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ หอประชุมประวัตินวลศรี 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ เต๊นท์ข้างหอประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร1 ชั้น 1 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ โรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ โรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 5.โรงเรียน​สุรธรรมพิทักษ์ โดมเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]