สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 53 29 15 97 101 10 1 1 112
2 อนุกูลนารี 41 27 23 91 95 17 4 4 116
3 กมลาไสย 33 26 26 85 92 13 8 2 113
4 ร่องคำ 27 26 12 65 75 21 3 1 99
5 สหัสขันธ์ศึกษา 9 7 19 35 50 11 8 5 69
6 สามชัย 5 11 6 22 42 11 6 7 59
7 ดอนจานวิทยาคม 5 9 4 18 24 13 5 4 42
8 ธัญญาพัฒนวิทย์ 5 2 1 8 13 4 4 0 21
9 จำปาหลวงวิทยาคม 4 2 0 6 11 6 3 1 20
10 เมืองกาฬสินธุ์ 3 7 9 19 24 20 4 5 48
11 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 3 6 4 13 22 11 2 4 35
12 นามะเขือพัฒนศึกษา 3 2 4 9 17 7 4 2 28
13 ดอนไทรงามพิทยาคม 2 2 3 7 13 12 2 5 27
14 โนนศิลาพิทยาคม 1 3 4 8 16 5 9 5 30
15 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1 0 4 5 13 4 4 0 21
16 หนองสอพิทยาคม 1 0 1 2 5 8 1 2 14
17 วัดเวฬุวัน 0 4 2 6 10 9 7 7 26
18 แก่งนาจารย์พิทยาคม 0 1 0 1 5 7 5 3 17
19 เมืองเหนือวิทยาคม 0 0 2 2 8 2 2 0 12
20 โคกศรีเมือง 0 0 0 0 4 2 2 2 8
รวม 196 164 139 499 640 193 84 60 917