สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 49 27 15 91 95 10 1 1 106
2 อนุกูลนารี 39 26 22 87 91 17 4 4 112
3 กมลาไสย 29 25 25 79 86 13 8 2 107
4 ร่องคำ 24 23 12 59 69 21 3 1 93
5 สหัสขันธ์ศึกษา 8 7 18 33 48 11 8 5 67
6 ดอนจานวิทยาคม 5 9 4 18 24 13 5 4 42
7 สามชัย 4 11 6 21 41 11 6 7 58
8 จำปาหลวงวิทยาคม 4 2 0 6 10 6 3 1 19
9 ธัญญาพัฒนวิทย์ 4 1 1 6 11 4 4 0 19
10 เมืองกาฬสินธุ์ 3 7 9 19 24 20 4 5 48
11 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 3 4 2 9 18 11 2 4 31
12 นามะเขือพัฒนศึกษา 2 2 3 7 15 7 4 2 26
13 ดอนไทรงามพิทยาคม 2 2 3 7 13 12 2 5 27
14 โนนศิลาพิทยาคม 1 3 4 8 16 5 9 5 30
15 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1 0 4 5 13 4 4 0 21
16 หนองสอพิทยาคม 1 0 1 2 5 8 1 2 14
17 วัดเวฬุวัน 0 4 2 6 10 9 7 7 26
18 เมืองเหนือวิทยาคม 0 0 2 2 8 2 2 0 12
19 แก่งนาจารย์พิทยาคม 0 0 0 0 4 7 5 3 16
20 โคกศรีเมือง 0 0 0 0 4 2 2 2 8
รวม 179 153 133 465 605 193 84 60 882