สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 95 10 1 1 106
2 อนุกูลนารี 91 17 4 4 112
3 กมลาไสย 86 13 8 2 107
4 ร่องคำ 69 21 3 1 93
5 สหัสขันธ์ศึกษา 48 11 8 5 67
6 สามชัย 41 11 6 7 58
7 เมืองกาฬสินธุ์ 24 20 4 5 48
8 ดอนจานวิทยาคม 24 13 5 4 42
9 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 18 11 2 4 31
10 โนนศิลาพิทยาคม 16 5 9 5 30
11 นามะเขือพัฒนศึกษา 15 7 4 2 26
12 ดอนไทรงามพิทยาคม 13 12 2 5 27
13 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 13 4 4 0 21
14 ธัญญาพัฒนวิทย์ 11 4 4 0 19
15 วัดเวฬุวัน 10 9 7 7 26
16 จำปาหลวงวิทยาคม 10 6 3 1 19
17 เมืองเหนือวิทยาคม 8 2 2 0 12
18 หนองสอพิทยาคม 5 8 1 2 14
19 แก่งนาจารย์พิทยาคม 4 7 5 3 16
20 โคกศรีเมือง 4 2 2 2 8
รวม 605 193 84 60 942