สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 101 10 1 1 112
2 อนุกูลนารี 95 17 4 4 116
3 กมลาไสย 92 13 8 2 113
4 ร่องคำ 75 21 3 1 99
5 สหัสขันธ์ศึกษา 50 11 8 5 69
6 สามชัย 42 11 6 7 59
7 เมืองกาฬสินธุ์ 24 20 4 5 48
8 ดอนจานวิทยาคม 24 13 5 4 42
9 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 22 11 2 4 35
10 นามะเขือพัฒนศึกษา 17 7 4 2 28
11 โนนศิลาพิทยาคม 16 5 9 5 30
12 ดอนไทรงามพิทยาคม 13 12 2 5 27
13 ธัญญาพัฒนวิทย์ 13 4 4 0 21
14 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 13 4 4 0 21
15 จำปาหลวงวิทยาคม 11 6 3 1 20
16 วัดเวฬุวัน 10 9 7 7 26
17 เมืองเหนือวิทยาคม 8 2 2 0 12
18 หนองสอพิทยาคม 5 8 1 2 14
19 แก่งนาจารย์พิทยาคม 5 7 5 3 17
20 โคกศรีเมือง 4 2 2 2 8
รวม 640 193 84 60 977