เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ณ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, อนุกูลนารี, เมืองกาฬสินธุ์, ร่องคำ, ยางตลาดวิทยาคาร, กมลาไสย
ระหว่างวันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการ  
2 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการอำนวยการ รองประธานกรรมการ  
3 นายสุจินต์ วิชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการอำนวยการ รองประธานกรรมการ  
4 นายรชต ภูพานเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการอำนวยการ รองประธานกรรมการ  
5 นายเจสดา ขวัญสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ  
6 นายธีระพร ภาคมฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ  
7 นางปราณี ระคาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ  
8 นางสาวพิกุลทอง นาสมตรึก ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ  
9 นายเจริญชัย จงนุเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ  
10 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ  
11 ประธานสหวิทยาเขต ทุกเขต สังกัด สพม.เขต 24 คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ  
12 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.เขต 24 คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ  
13 นายวิทยา ศรีชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ  
14 นายสิทธิพร ประทีปทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
15 นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
16 นายสุจินต์ วิชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการ  
17 นายรชต ภูพานเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ  
18 นายธีระพร ภาคมฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
19 นางปราณี ระคาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
20 นายเจสดา ขวัญสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
21 นางสาวพิกุลทอง นาสมตรึก ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
22 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
23 นายเจริญชัย จงนุเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
24 นางกุสุมาลย์ ถินอภัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
25 นางนฤมล ธรรมประชา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
26 นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
27 นางศิริพร วรรณหอม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
28 นางลัดดา จงนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
29 นางสาวรัศมี ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
30 ว่าที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
31 น.ส.พิชญ์พัณณ์กุณ พันสด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
32 นายสุรปรีชา บุญแสนยศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
33 นายวิทยา ศรีชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ  
34 นายสิทธิพร ประทีปทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการ  
35 นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
36 นางเขมจิรา ผลประสาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
37 นางรุ่งอรุณ จรียานุวัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
38 นางสาวกฤษณา ภูเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
39 นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
40 นางสาวกัณติมาภรณ์ ศรีทา เจ้าหน้าที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
41 นางสาววิสุดา นาฮ้อยทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
42 นางสาวมลฤดี จันทะพาหะ ครูธุรการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม/วังมนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
43 นางสาวยาณีฐาน์ แก้วพันมา ครูธุรการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม/เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
44 นางสาวสาวิตรี วิเชียรชัย ครูธุรการโรงเรียนไตร์รัตนวิทยาคม/ธัญญาพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
45 นายสุจินต์ วิชัยวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประธานกรรมการ  
46 นายวิทยา ศรีชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
47 นายชวลิต แสงศิริทองไชย ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
48 นายสุรจิตร โลหะมาศ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
49 นายพลกฤษณ์ รินทรึก ครูโรงเรียนจำปาหลวงวิทยา คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
50 นางสาวกัญญา แมดเจริญ ครูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
51 นายภาสกร เอกตาแสง ครูโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
52 นายฉัตรชัย โอษะคลัง ครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
53 นายภานุพงค์ แสงฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
54 นายวิทูลย์ ดอนพรทัน ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
55 นายณัฐพล ไสยสาลี ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
56 นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
57 ว่าที่ ร.ต.จักรี อารมณ์สวะ ครูโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
58 นายอานนท์ คำสา ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
59 นางสาวณัฐกานต์ ต่อมกระโทก ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
60 นายพงศพล คำโสภา ครูโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
61 นายสราวุฒิ พลตื้อ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
62 นางวรรณิภาภรณ์ ยนยุบล ครูโรงเรียนคำม่วง คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
63 นายเทวัญ ภูพานทอง ครูโรงเรียนนามนพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
64 นางปรางทิพย์ ศรีเครือดง ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
65 นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
66 นายรัตนศักดิ์ ฟักทอง ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
67 นางศิริวรรณ มีสาวพันธ์ ครูโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
68 นายศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด ครูโรงเรียนกุฉินารายณ์ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
69 นายเกียรติศักดิ์ ภูเนตร เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการ  
70 นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการและเลขานุการ  
71 นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
72 นางเขมจิรา ผลประสาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
73 นางรุ่งอรุณ จรียานุวัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
74 นางสาวกฤษณา ภูเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
75 นางสาวกัณติมาภรณ์ ศรีทา เจ้าหน้าที่การศึกษา คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
76 นางสาววิสุดา นาฮ้อยทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
77 นางสาวมลฤดี จันทะพาหะ ครูธุรการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม/วังมนวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
78 นางสาวยาณีฐาน์ แก้วพันมา ครูธุรการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม/เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
79 นางสาวสาวิตรี วิเชียรชัย ครูธุรการโรงเรียนไตร์รัตนวิทยาคม/ธัญญาพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
80 นายรชต ภูพานเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ ประธานกรรมการ  
81 นางปราณี ระคาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ รองประธานกรรมการ  
82 นางนาตยา มณีโชติ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ กรรมการ  
83 นางสาวสุพัตรา วริวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ กรรมการ  
84 นางพิมพร ไพเราะ พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส.3 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ กรรมการ  
85 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ กรรมการ  
86 นางดอกอ้อ ทองวิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ กรรมการและเลขานุการ  
87 นางลัดดา จงนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
88 นางสาวกฤษณา ภูเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
89 นายเจสดา ขวัญสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานกรรมการ  
90 นางสาวพิชญ์พัณณ์ พันสด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
91 นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
92 ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ บุตรสมบัติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ  
93 นายวิทยา ศรีชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประธานกรรมการ  
94 นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ รองประธานกรรมการ  
95 นางกุสุมาลย์ ถินอภัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการ  
96 นางนฤมล ธรรมประชา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการ  
97 นางศิริพร วรรณหอม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการ  
98 นางลัดดา จงนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการ  
99 นางสาวรัศมี ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการ  
100 ว่าที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการ  
101 น.ส.พิชญ์พัณณ์กุณ พันสด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการ  
102 นายสุรปรีชา บุญแสนยศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการ  
103 นายสิทธิพร ประทีปทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ  
104 นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
105 นางเขมจิรา ผลประสาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
106 นางรุ่งอรุณ จรียานุวัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
107 นางเพชรสิริ ภูงามเงิน ครูโรงเรียนกมลาไสย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
108 นางอนิสรา ผจงศิลป์ ครูโรงเรียนกมลาไสย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
109 นางสมบูรณ์ ภูสนิท ครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
110 นางพงศ์ผกา ถิ่นแสนดี ครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
111 นางสาวกนกนุช บุตรพรม ครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
112 นางสาวแก้วกมล สุทธิพรม ครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
113 นางสาวดวงจันทร์ ภูยาดาว ครูโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
114 นางณิฐาพร บุญสวรรค์ ครูโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
115 นางศิริพร สุปัญญาบุตร ครูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
116 นางพัชรา อุ่นบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
117 นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร ครูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
118 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
119 นางสาวกฤษณา ภูเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
120 นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
121 นางสาวมลฤดี จันทะพาหะ ครูธุรการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม/วังมนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
122 นางสาวยาณีฐาน์ แก้วพันมา ครูธุรการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม/เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
123 นางสาวสาวิตรี วิเชียรชัย ครูธุรการโรงเรียนไตร์รัตนวิทยาคม/ธัญญาพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
124 นางสาวกัณติมาภรณ์ ศรีทา เจ้าหน้าที่การศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
125 นางสาววิสุดา นาฮ้อยทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]