งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ณ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, อนุกูลนารี, เมืองกาฬสินธุ์, ร่องคำ, ยางตลาดวิทยาคาร, กมลาไสย
ระหว่างวันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2561   11 ต.ค. 2561   12 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 - 423 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 - 425 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมฯ3 (121) 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมฯ1 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 - 443 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 - 445 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 - 134 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 - 223 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคารหอประชุม ชั้น บนหอประชุม ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 - 225 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคารหอประชุม ชั้น บนหอประชุม ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ห้องสมุด ชั้น อิเลคทรอนิคส์ ห้อง อาคารหอประชุม 10 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ห้องสมุด ชั้น อิเลคทรอนิคส์ ห้อง อาคารหอประชุม 10 ต.ค. 2561 13.00– 16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244-245 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ห้องโสตทัศนศึกษา 10 ต.ค. 2561 08.30-12.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 10 ต.ค. 2561 08.30-12.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 6 ห้อง 633-634 10 ต.ค. 2561 08.30-16.30
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 6 ห้อง 631-632 10 ต.ค. 2561 08.30-16.30
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 6 ห้อง 635-636 10 ต.ค. 2561 08.30-16.30
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 6 ห้อง 621-622 10 ต.ค. 2561 08.30-16.30
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ หน้าห้องนิวซีแลนด์ อาคาร 2 10 ต.ค. 2561 08.30-16.30
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ใต้ถุนอาคาร 5 10 ต.ค. 2561 08.30-16.30
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 6 ห้อง ุ623-624 10 ต.ค. 2561 08.30-16.30
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 6 ห้อง 627-628 10 ต.ค. 2561 08.30-16.30
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงยิม 10 ต.ค. 2561 08.30-16.30
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงยิม 10 ต.ค. 2561 08.30-16.30
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงยิม 10 ต.ค. 2561 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคารโดม (หลังอาคาร 3) 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
3 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคารโดม (หลังอาคาร 3) 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
4 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 10 ต.ค. 2561 09.00-16.00
5 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี โรงฝึกพลศึกษา 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
6 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี โรงฝึกพลศึกษา 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
7 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องศูนย์สื่อมัลติมีเดีย 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
8 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
9 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย หอประชุมโดม 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย หอประชุมโดม 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
3 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย ห้องประชุมบุษกร 10 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00
4 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย ห้องประชุมบุษกร 10 ต.ค. 2561 13.00– 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย โรงอาหาร 10 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย โรงอาหาร 10 ต.ค. 2561 09.00– 16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง 1 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง 2 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง 3 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง 4 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง 5 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง 6 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย ใต้ถุนอาคารบุษบัน 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 4 ห้อง 1 - 2 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 4 ห้อง 3 - 4 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย โรงอาหาร 10 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย โรงอาหาร 10 ต.ค. 2561 09.00– 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคารโดม 100 ปี 10 ต.ค. 2561 09.45-11.45
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคารโดม 100 ปี 10 ต.ค. 2561 11.45-15.45
3 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคารหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2561 08.30-09.30
4 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคารหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2561 10.45-11.20
5 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคารหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2561 09.30-10.45
6 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคารหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2561 11.20-12.30
7 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคารหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2561 12.30-13.30
8 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคารหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2561 15.00-16.00
9 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคารหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2561 13.30-15.00
10 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคารหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2561 16.00-17.15

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622, 623 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624,625 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627,628 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632,633 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องประชุม 72 พรรษา 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้อง To Be No.1 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634,635 10 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634,635 10 ต.ค. 2561 13.00– 16.00
11 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 621 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
12 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636,637 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
13 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
14 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626,637 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย สนามฟุตบอล (1) 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย หอประชุมโดม 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารสัตบงกช ชั้น 3 ห้อง 1 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารสัตบงกช ชั้น 3 ห้อง 2 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารสัตบงกช ชั้น 3 ห้อง 3 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 2 ห้อง 1 - 4 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารบุษบัน ชั้น 2 ห้อง 5 - 8 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย อาคารสัตบงกช ชั้น 3 ห้อง 4 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย อาคารสัตบงกช ชั้น 3 ห้อง 5 10 ต.ค. 2561 9.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 10 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 10 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 10 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00
4 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 10 ต.ค. 2561 9.00 – 16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคารโดม 100 ปี 10 ต.ค. 2561 16.00-18.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]