สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์   แสนสีมน
 
1. นางสาวชนิดา   บุตรจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพันธ์   โสดาดง
 
1. นางสาวชนิดา   บุตรจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นายชนายุทธ   สิงห์ภา
 
1. นางสาวชนิดา   บุตรจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจีระศักดิ์    แสนโคตร
 
1. นางสาวชนิดา   บุตรจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปานชีวา   สุนา
 
1. นางสาวภัททิยา   โงะบุดดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ชาอินทร์
 
1. นางสาวภัททิยา   โงะบุดดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวสมใจ   แพร่งสุวรรณ
 
1. นางสาวภัททิยา  โงะบุดดา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา   เถื่อนโยธา
 
1. นางสาวชนิดา   บุตรจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ทับสุริ
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   เหล่าทองสาร
 
1. นางสาวชนิดา   บุตรจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนภัทร   ละครพล
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   ตุ้มมี
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม   พิทักษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67.9 ทองแดง 6 1. นางสาววิไลพร   ชุมพล
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม   พิทักษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 5 1. นางสาวศลิษา   ปิ่นเภท
 
1. นายสุรชัย  มาตราช
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. นางสาวพิยดา   มาใจ
2. เด็กหญิงภวิกา   ช่วยแสง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พรมจันทร์
 
1. นางสาวศราวรรณ   สุขวิชัย
2. นางสาวสายใจ   สมบูรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพชรพล   คุณะเพิ่มศิริ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปินะถา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกรรณิการ์   ทองห่อ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปินะถา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   ราชเสนา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เหล่าลาภะ
3. เด็กชายพงศกร   พิมพ์วิเศษ
 
1. นายภาสกร  แสนศรี
2. นางสาวเขมนิจ  บุญสาลี
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 5 1. นายนันทชัย   โนนทิง
2. นายอดิศร   ซุนขวัญ
3. นายเทพบดินทร์   คำบุญเกิด
 
1. นางนันทวัน  มุริจันทร์
2. นางอมรวรรณ  สุทธิจักร
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  มูลสมบัติ
2. เด็กหญิงศิราภรณ์  เกษสิงหา
3. เด็กหญิงเกษสิริ  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวพนิดา  จังหวะ
2. นางสาวอัญชลี  ถีระสา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาววรรณทิมา   สุริยา
2. นางสาวสิราวรรณ   ชาวเหนือ
3. นางสาวอชิรญา   โสประดิษฐ์
 
1. นางนันทวัน  มุริจันทร์
2. นางสาวกิรภา  ราชโคตร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.67 เงิน 7 1. นางสาวจิราภา   ยาวาปี
2. นางสาวจุรวดี   สาลีเทศ
3. นางสาวดวงดาว   คำแก้ว
4. นางสาวธารณา   แก้วศักดี
5. นางสาวลลาวัณย์   ดวงจันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีโนนทอง
2. นางสาวอัญชลี   ถีระสา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กชายปรมินทร์   ชะนะการี
 
1. นางวราภรณ์  วาสิงหน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนุสรณ์  พลศักดิ์ขวา
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีโนนทอง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงปิณภา   มาตรา
2. เด็กชายสิทธิชัย   ขันทอง
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีโนนทอง
2. นางวราภรณ์  วาสิงหน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายกฤษฎา   ลึงลัด
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   ศิริปรีชาพันธุ์
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีโนนทอง
2. นางวราภรณ์  วาสิงหน
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงภาวินา   มืดมาก
2. เด็กหญิงสุชาดา   แดงน้อย
 
1. นายนฤทธิ์  โทรัตน์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายวิทวัฒน์   พนมภูมิ
2. นายเอกภพ   คำมูลแสน
 
1. นายปอย  คำภูธร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   แสงยศ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ธิศาลา
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวปนัดดา   วิชาราช
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ธิศาลา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณกร   ทาเจริญ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ธิศาลา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภัสรา    ชัยแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ธิศาลา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเมทินี   เตียนสันเทียะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ธิศาลา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวโสระยา   แก้วผิวอาจ
 
1. นายพันกร  ศรีวัฒนเรืองกุล
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวนัย   ชมภู
2. เด็กชายอธิยุต   คำแก้ว
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์    รองหานาม
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ธิศาลา
2. นายพันกร  ศรีวัฒนเรืองกุล
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุรงค์   สุทธิปัญโญ
2. นางสาวจารุวรรณ   บุญโท
3. นายธนเดช   ตามตะรัง
 
1. นายพันกร  ศรีวัฒนเรืองกุล
2. นางสาวธิดารัตน์   ธิศาลา
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   พารี
 
1. นางสาวสุทธิ์สิรี  ศิลา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเกษฎาภรณ์   บุญจันทร์
 
1. นางอรอุมา  จารเครือ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเกวลิน   มะกา
 
1. นางสาวณัฏฐิกา   ศรีพุทธา
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณเรนธร   ระวงษา
2. เด็กชายรพิพัฒน์   ไชยหงษา
 
1. นางดลพร   ชื่นสมบัติ
2. นางนิภาพร  พินิจมนตรี
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราวรรณ   คล้ายป้อม
2. นางสาวสาลิกา   เหล่าโคตร
 
1. นางดลพร   ชื่นสมบัติ
2. นายกฤษณา  กิตติลาภ
 
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑารัตน์  เพิ่มพูล
2. นางสาวปิยากร  มูลสมบัติ
3. นางสาวพรปวีณ์  มีกลิ่น
 
1. นายกฤษณา  กิตติลาภ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.14 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตรพร   ศรีทำบุญ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา   พานิชย์
3. เด็กชายธิชานนท์   แสงมณี
4. เด็กหญิงนวรัตน์   ธนากานต์
5. เด็กหญิงพิจิตรา   หล้าสิงห์ทอง
6. เด็กหญิงยุภาวรรณ   รันบุตร
 
1. นางยุพาพิน  แก้วเบ้า
2. นางวิไลลักษณ์  ปินะถา
3. นายภาสกร  แสนศรี
 
42 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวสุชาดา   พันธ์ศรี
2. นายสุทธิพงษ์   นนเทศา
3. นางสาวไพพันณี   ภูสีสม
 
1. นางสาวมัทนียา  เพ็ชรนอก
2. นายกฤษณา  กิตติลาภ
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นายสุทิวัส  อาสว่าง
2. นางสาวอนุชรา   เศษรักษา
3. นางสาวอัจฉราพรรณ   ภวะเตนัง
 
1. นางสาวมัทนียา  เพ็ชรนอก
2. นายกฤษณา  กิตติลาภ
 
44 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาพร   เศษรักษา
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม   พิทักษ์
 
45 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวสุชัญญา  สารบรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม   พิทักษ์
 
46 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 1. เด็กชายปิยวัตร  ลักขษร
2. เด็กชายรัชพล  บุตรเคน
 
1. นางสาวกิรภา  ราชโคตร
2. นางสาวพิมพ์โพยม   พิทักษ์