งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 089
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธวัชชัย    นามคัณที
2. นายธนัญชัย    พนาสันต์
1. นางณฐพร    เรือนบุตร
2. นางสาวนิตติยา    นีระพันธ์
5
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพรหมพงศ์    ทินบุตร
1. นางสาวนราภรณ์    หนองหลวง
2. นายเชิดเกียรติ    พูนพิพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปณัดดา    ศรีไพวัลย์
2. นายดนุพล    ศรีหนองแสง
1. นายทินวัฒน์    วิญญาสุข
2. นางปิยะรัตน์    มาหินกอง
4
4 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเจนณรงค์    เกิดบางแขม
2. นายภาณุวัฒน์    โพธิกันยา
1. นายนิรันดร์ศักดิ์    ประโคทัง
2. นายเจนรบ    โกรธา
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสุรเกียรติ    โพธิ์นาง
2. นายโพธิพงษ์    มีทองหลาง
1. นายพิเชษฐ์    จันทะศิลา
2. นายอนิรุตน์    อรรคอุดม
5
6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพริมวดี    บุญทรง
2. นางสาวศศิกาญจน์    ดวงแสงจันทร์
1. นายฐิติกร    ประครองญาติ
2. นายวีระพล    เจริญชนม์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภานุพงษ์    ยุติบรรณ์
2. นายสหัสวรรษ    วงชาเลื่อน
1. นางชมัยพร    โคตรโยธา
2. นายประเวส    นามสีฐาน
8 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์ชนก    คำดี
2. นางสาวอนัญญา    พรมแสน
1. นายวัชเรศวร์    ภูขมัง
2. นายวิชาญ    โพธิ์นอก
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายณัฐดนัย    โกจารย์ศรี
2. นายพีรพัฒน์    ฤทธิลา
1. นายนันทวุฒิ    อุไรสาย
2. นายวิษณุ    มุริจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสรยศ    ทับทิมใสย์
2. นางสาวอัจฉรา    โนนบุตรศรี
1. นางทิพย์ธิดา    อภิเมธีธำรง
2. นางสาวปิยะภรณ์    เหล่าอัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายตะวัน    ปักการะสัง
2. นายวรกานต์    หาญเวช
1. นายปรัชญา    อุดมกาญจน์
2. นายอธิวัฒน์    ยาตาแสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายศุภวิชญ์    นนทะศรี
2. นายุบุญญฤทธิ์    ยอดเพชร
1. นางตุรกี    สมสา
2. นายอรรคพร    จอมคำสิงห์
4
13 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายณัฏฐพงษ์    ฐานะวัน
2. นางสาวณัฐกานต์    ขีดเข้ม
1. นางพชิรารัชต์    ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนัฐนันท์    สาออน
2. นางสาวอารียา    อุชี
1. นายพรพนา    พาโคกทม
2. นางสุนันทา    ดีมาก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวทองพญา    ภูขีด
2. นางสาวนริศรา    ไชยเสนา
1. นางสาวชญาณิทิพย์    เขจรสิทธิ์
2. นางสาวอรทัย    ไพรสว่าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุวรรณณี    สุบิน
2. นางสาวเบญจทิพย์    ศรีขา
1. นายรุ่งโรจน์    มั่งคำ
2. นายวรวุฒิ    กกขุนทด
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายปรเมษฐ์    ศรีสิทธิ์
2. นายอดิศร    เอกตาแสง
1. นางสาวกฤษติญากรณ์    บุญสอน
2. นายนัฐกร    สีใส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนภูมิ    สารเนตร
2. นายอริยะ    นามนัย
1. นางอารี    ราชสาร
2. นายเฉลิมเกียรติ    กัวะขุนทด
19 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐพิชา    เหลาเพ็ง
2. นายเจตนิพัทธ์    ผงบุญธรรม
1. นายปัฐฏิพนธ์    นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์    พรเพ็ง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................