งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนาพร    ทองยา
2. นางสาวชลธิา    สุขสวาสดิ์
3. นางสาวธนารัตน์    สร้อยทอง
1. นายธเนศ    ชำนิงาน
2. นายเถาวัลย์    สันวิลาศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงหทัยชนก    อรัญภูมิ
2. นางสาวสุภาภรณ์    กรุงแสนเมือง
3. นายวิทธิชัย    อุปมาโท
1. นางรัตนา    ศรีพงษ์วิวัฒน์
2. นางศิริวรรณ    ชาวแสน
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายดนุพล    เพ็งคุณ
2. เด็กชายธนพงษ์    ศรีคราม
3. นายสัญญารัก    นิยมญาติ
1. นายประยุน    ตะโนนทอง
2. นางปิยะมาศ    ทักษะวรบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาวรรณ์    รูปสูง
2. นางสาวปิรันทา    ผิวใส
3. นางสาวมริษา    สุรินทร์
1. นายกิตติชนม์    ทองสุข
2. นางสาวจิรวรรณ    คำนิยม
4
5 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวมนัสนันท์    คนฟูม
2. นางสาวธัญญาลักษณ์    ชินอาจ
3. นางสาวอารียา    คามตะสีลา
1. นางดารณี    พงษ์สบาย
2. นางสาวพิมทิพย์    สายแสน
4
6 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายชินวัฒน์    คันธรส
2. นายยุทธภูมิ    ยอดสุวรรณ์
3. นายจตุพร    หวานพร้อม
1. นางธาริณี    หินโน
2. นายอภินันท์    ยอดแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญญาพร    แตกหนองโน
2. นางสาวพัชรี    ทดหล้า
3. นางสาวจารุวรรณ    จันทะพิมพ์
1. นายยุทธนา    เกียงขวา
2. นางรัตนาพร    น้อยลำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายภูมินทร์    มั่งมา
2. นางสาวสุธารักษ์    ทิพย์แหม่ง
3. นางสาวขวัญศิริ    นากร
1. นายทวี    พาเมืองพล
2. นางวิภาพร    พาเมืองพล
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอรนภา    โทแหล่ง
2. นางสาววรนุช    หมื่นไธสง
3. นายพงศ์ศิริ    โสภณพงษ์
1. นายกิตติภณ    โยธาภักดี
2. นายสมพร    จุไธสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายศุภสิทธิ์    อนุชน
2. นายอนุชา    พันโยศรี
3. เด็กชายพิเศรษฐ    สินปรีดี
1. นายสิทธิพร    หาญลำพัง
2. นางอุไรลักษณ์    โพธิ์นอก
4
11 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวภัทรจิรา    ก้องเวหา
2. นายปริญญา    ธรรมคันธี
3. นายภราดร    เอื้อยอ่อง
1. นางกนกรัตน์    ใจซื่อ
2. นางสาวทัตินา    อินทิแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชาญชัย    กำไรทอง
2. นางสาวกุลนิษฐ์    ชำกรม
3. นางสาวเกวลิน    ประทีปเมือง
1. นายกษิภัท    อย่างบุญ
2. นางมิ่งขวัญ    วงศ์สุรินทร์
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวธนัชพร    โยชาลี
2. นางสาวขัตติยา    พวงลอย
3. นางสาวนันทนัช    ประทัสสานัง
1. นายณัฐดนัย    เกาะหาร
2. นางสาวเมวดี    สุรนันท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวดวงฤทัย    พลมาตย์
2. นางสาวสุดารัตน์    หินกอก
3. นางสาวอมิตา    เหมาะสมาน
1. นางจงกล    เขียนปัญญา
2. นายจักริน    บุษราคำ
6
15 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. สามเณรจาตุรงค์    มูลตรี
2. สามเณรเปรม    มีเศษ
3. สามเณรจักรพงษ์    ศรีเสนซุย
1. พระจำนงค์    แก้วเก็บคำ
2. พระนิรันดร์    ชัยสิงห์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนฤมล    มูลผาลา
2. นางสาวพรลัดดา    ศรีหาบง
3. นางสาวอารยา    ดีสุ่ย
1. นายจิระศักดิ์    แก้วปัญญา
2. นายบุญอนันต์    สรรศรี
6
17 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอัจฉราพรรณ    ภวะเตนัง
2. นางสาวอนุชรา    เศษรักษา
3. นายสุทิวัส    อาสว่าง
1. นายกฤษณา    กิตติลาภ
2. นางสาวมัทนียา    เพ็ชรนอก
6
18 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจีรนันท์    ศรีเฉลิม
2. นายอรรคราธร    ศรีเคนา
3. นางสาววราพร    ไพรประชา
1. นางนวล    เกนวิถี
2. นางสาวเอื้อมพร    พิมพ์ไกร
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอาฐิติญา    รัตนะโช
2. นางสาวมาลินี    ขุ่มด้วง
3. นางสาวพัชราภรณ์    ทีหัวช้าง
1. นายถวิล    ศรีโปฎก
2. นายนนทวิทย์    ขาวกุญชร
6
20 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนิรมล    บุตรวงษ์
2. นายสุทธิวศักดิ์    สีดาสอน
3. นางสาวกอประกาย    กล้าหาญ
1. นายพิเชษฐ์    ดาทุมมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววาสนา    ลันบุตร
2. นางสาวมาลาริน    ทองลวด
3. นางสาวปรียาภรณ์    พังทุย
1. นายณัฐวุฒิ    ชีกว้าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเอวา    สมสะอาด
2. นางสาววรรศิริ    ชัยดีจันทร์
3. นางสาวทิพยรัตน์    สิงห์คำ
1. นางดารุณี    เรืองฤทธิ์
2. นางละอองดาว    อ่อนศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวดวงมณี    พรมโคตร
2. นางสาวดวงฤทัย    พรมมิ
3. นายธงชัย    ทาโบราณ
1. นายสุทัด    เพียเกษม
24 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนนทชัย    แนววิลัย
2. นางสาวอนงค์นาฎ    ประทุมเงิน
3. นางสาวนัชณา    ชาวนาแปน
1. นายกิตติ    ทับขันต์
2. นางสาวพัชรา    บุพิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
25 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอตินุช    แซงจันดา
2. นางสาวนวินดา    ดำโชติ
3. นางสาวจิราพร    ประไพเพชร
1. นางอารี    ราชสาร
2. นางเอื้อพงศ์    เฉลิมเล่า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเอกลักษณ์    พรมเวียง
2. นางสาวอรอุมา    ชารี
3. นางสาวสุติมา    แสงวาโท
1. นางอรุณี    สระมุณี
2. นายเกษฎา    จุลกมล
ชนะเลิศ
27 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนิรมล    บุตรศิริ
2. นางสาวประสิทธิ์พร    สิงห์สกล
3. นางสาวจุฑามาศ    จำปารอด
1. นางสาวชิดนภา    ศรียา
2. นายภัทรพงศ์    เยี่ยมยอด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................