งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 080
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัชพร    ปุ่นนิน
2. เด็กหญิงสโรชา    เทวัญจุติวงศ์
1. นางสาวธัญวรัตม์    ไร่สงวน
2. นางเพ็ญศิลป์    แสนใจวุฒิ
5
2 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิปปนันท์    ศิริสุรักษ์
2. เด็กชายศิริอนันต์    อินทวงษ์
1. นางลักษเดือน    สนทอง
2. นายอนุสรณ์    ปินใจยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายไกรวิชญ์    วิชาโคตร
2. เด็กชายพีรวิชญ์    กุลชาติ
1. นายสุติพงษ์    อมูลราช
2. นายอำนาจ    พรหมใจรักษ์
4
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมัยธร    เภานาง
2. เด็กหญิงฐิตรา    จันทะสาร
1. นางวิลาสินี    โพธิ์นิล
2. นายสุริยา    งามเจริญ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนัทธเศรษฐ์    ว่องไว
2. เด็กชายพลับพลากร    พรนิรันดร์ภักดี
1. นางสาวพรพิมล    เจียพงษ์
2. นางสาวพรรณราย    เจียพงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา    จันชานิธิสกุล
2. เด็กชายรักษ์ศิริ    ศิลารักษ์
1. นายธงนกรณ์    เสาสูงยาง
2. นางสาวสุมันตา    สุภธีระ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรภัทร    แพงภูงา
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์    สุวรรณภักดี
1. นายกฤตลักษณ์    ชาวัตร
2. นางปรียานันท์    น้อยผาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    น้อยหา
2. เด็กหญิงนันทลาพร    ชำนิงาน
1. นายวิน้ย    ปานเนาว์
2. นางสาวสุวรรณา    จำปาศักดิ์
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวีรภัทรา    จ้ายหนองบัว
2. เด็กหญิงพรชิตา    ไลไธสง
1. นางนงลักษณ์    ประไกรวัน
2. นางวิทชรียา    ทองผาย
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุรชัย    นามบุญลือ
2. เด็กชายเมธาวิน    ดีหลี
1. นายพรพนา    พาโคกทม
2. นางสุนันทา    ดีมาก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐพร    ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงภัคจิรา    ลิ้มวงศ์รุ่งเรือง
1. นางสาวกันยารัตน์    บุญหล้า
2. นางนวรรณ์ชนก    ต้นกันยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรักษ์สุดา    แก้วสาระภูมิ
2. เด็กหญิงพรนภา    โพธิยา
1. นายอนุวัฒน์    พานิพัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายชลพินทุ์    ตรีศาสตร์
2. เด็กหญิงณัฐรุจา    เนื้อไม้หอม
1. นายชัยนันท์    คำหลาย
2. นางสาวมัศยา    จันทวิเศษ
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฐิติยา    สิทธิวงษา
2. เด็กหญิงปานไพลิน    แสงอรุณ
1. นายอนุ    แก้วสาธร
4
15 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอาภาวรรณ    เพ็งคำศรี
2. เด็กหญิงกชวรรณ    แนวถาวร
1. นายรุ่งฟ้า    ศรีอ่อน
2. นางสายบัว    พิมพ์มหา
6
16 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    โพธิชัย
2. เด็กหญิงสุชานันท์    วรรณแจ่ม
1. นางสุรีรัตน์    พุทธรักษาพิทักษ์
2. นางสาวอินธิรา    ดำรงกุล
5
17 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิชชาพร    ทะมานันท์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    มากมี
1. นายกิตติพงษ์    จรัญศิริไพศาล
2. นายธนเดช    วิไลรัตนากูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำมูล
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    มาตรา
1. นางสาวกิตติยาภรณ์    พินโย
2. นายอรรถพล    ศรีมุกดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    นวลบุญมา
2. นางสาวณัฐธยาน์    ทองสีดา
1. นายภาณุเมศวร์    ภูกัน
2. นางสาวมาณวิกา    นาคนอก
4
20 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงแพรวไพลิน    รักษา
2. เด็กชายฐิติพงษ์    ชารี
1. นางสาวอิสราภรณ์    พรเพ็ง
2. นางสาวเปรมใจ    ศักดาศิริสวัสดิ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................