งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 798
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภูมินรินทร์    ภูมิสวาสดิ์
2. นายกฤตติกานต์    กิตติโย
3. นายพัสกร    ปาลสาร
4. นายนวพล    แทนนารินทร์
5. นายวันมงคล    ค้องก่ำ
6. นายพัชรดนัย    ซ้ายสุข
7. เด็กชายยศวริศ    แสงศรีเรือง
8. เด็กชายอชิตะ    กลึงโพธิ์
9. เด็กชายกรกวี    คนงาม
10. นางสาวจิราวรรณ    แสนสี
11. นายวาฐกรณ์    ชัยมาตร
12. นายธนพล    ยืนยิ่ง
13. นางสาวนัดธิดา    แสงเทพ
14. นางสาววิฌาดา    บุญมาก
15. นางสาวอารียา    โคตรลือชา
16. นางสาวสุพัฒตรา    ศรีคำภา
17. เด็กหญิงณิชารีย์    โมราศรี
18. เด็กหญิงประภาพร    คำมุงคุณ
19. เด็กหญิงธัญลักษณ์    บัวผาย
20. เด็กหญิงจินตนา    มาดี
21. นางสาวพุทธชาติ    ขามคำ
22. นางสาวอาทิตติยา    ไชยหงษ์
23. นางสาวธนิตา    เวียงวิเศษ
24. เด็กหญิงศิริทิพย์    เคนดา
25. นางสาวกัญญารัตน์    โคตรหนองปิง
26. นางสาวศิริอากร    พลศักดิ์ขวา
27. นางสาววรรณิศา    ฤทธิ์ลือไกร
28. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    มูลตรีภักดี
29. เด็กหญิงพิยดา    ตุ่นแก้ว
30. เด็กหญิงประภัสสร    มูลดวง
1. นางสาวจิรัชยา    แก้วภิรมย์
2. นายพรศักดิ์    ภูมิสวาสดิ์
3. นายวรวิทย์    ยืนยง
4. นางสาววัลภา    ศรีเฉลา
5. นางสาวศริญญา    กุลพินิจ
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูบดี    แก้วเรือง
2. เด็กชายณัฐพล    พรมบ้านสังข์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สะตา
4. เด็กชายภัทรวาส    วงษ์ธานี
5. เด็กชายอนุชา    สาผุยทำ
6. เด็กชายพิริยะศักดิ์    ศรีมันตะ
7. เด็กชายฉัตรมงคล    สีใสย์
8. เด็กชายเกียรติยศ    ชีกลาง
9. เด็กชายกรวิทย์    ศิริบุตร
10. นางสาวจรัญญา    จันทะงาม
11. นางสาวณภัทร    โสประโดน
12. นางสาวศิรินภา    ภูทับทิม
13. เด็กหญิงชาลิสา    มิ่งพรม
14. นางสาวมนตา    ชัยมหา
15. นางสาวศิริวิภา    ทาพา
16. เด็กหญิงอนุธิดา    นิคม
17. เด็กหญิง ปิยะจันทรา    โฮชิน
18. เด็กหญิงโชติกา    นามสีลี
19. นายธีรศักดิ์    ขาวงาม
20. เด็กหญิงกรองกาญจน์    แสนสะท้าน
21. เด็กหญิงประภาพร    ศรีมีตีบ
22. เด็กหญิงศศิกานต์    มูลตรี
23. นางสาววันวิสา    บัวผิว
24. นายแสนคม    ชัยสีหา
25. นายพนมกร    ขันแก้ว
26. นางสาวณัฐธิดา    นามปัญญา
27. นายจีรภัทร    ทีเทพ
28. นายราชวัลลภ    นันคำ
29. เด็กหญิงสุภาวดี    เฉลียวฉลาด
30. นายต้นตะวัน    ชัยกิตติธนกุล
1. นายธนิตร์    ไชยศรี
2. นางนารี    วานิช
3. นายศตวรรษ    นาสมใจ
4. นางสาวอัญชลี    ถางสูงเนิน
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายจิรสิทธิ์    คำสีแก้ว
2. นายธิติวุฒิ    แข็งกล้า
3. นายประทีป    หักขุนทด
4. นายวรพล    พิลาออน
5. เด็กชายนราธิป    จุ้ยพุทธา
6. เด็กชายฤทธิศักดิ์    คำนา
7. เด็กชายสุรวุฒิ    ศรีรักษาพล
8. นายธีรภัทร    สิวิลาด
9. เด็กชายคินณศักดิ์    พั่วโพธิ์
10. เด็กชายภูธเนตร    วงษาพันธ์
11. เด็กชายจักรภพ    สุทะมาตร์
12. นายยุทธศักดิ์    บุญจวง
13. เด็กหญิงกัลยา    ไกลถิ่น
14. นายภัทรภณ    น้อยเขียว
15. นายเรืองศักดิ์    คำสุก
16. นายธนากร    มาพระลับ
17. นายสุทธิพันธ์    ขรรค์แก้ว
18. นางสาวสมัญญา    บุรีนอก
19. นางสาววิลาศิณี    สอนสุภี
20. นางสาวธิชานันท์    สาทา
21. นางสาวจตุพร    ดาทุมมา
22. นางสาวทิพย์มณี    หล่ำแขก
23. นางสาวพัชรี    ศิริบาล
24. นางสาวอิสศิริญา    แอมนนท์
25. เด็กหญิงชะนาตา    สุดชารี
26. เด็กหญิงเมธิญาดา    ด่างตาดทอง
27. เด็กชายณัฏฐนันท์    โสดา
28. นางสาวสุกัญญา    บำรุงชาติ
29. เด็กหญิงอิศรียา    เทพาศิริ
30. เด็กหญิงพัชราภา    เศิกกันยา
1. นายนรินทรํ    สมบูรณ์
2. นางสาวปวันรัตน์    สุมามาลย์
3. นางมยุรี    ชาติอุดมพันธ์
4. นายอภิสิทธิํ    แสงโรชา
5. นางอัจฉรา    แท่นแก้ว
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสราวุฒิ    สาแก้ว
2. นายอภิรัตน์    มาค่าย
3. นายปรีชาพล    เวียงสมุด
4. นายเทียนชัย    จันทรัตน์
5. เด็กชายภาคิน    ยอดรักษ์
6. เด็กชายปิยพัทธ์    เยาวกรณ์
7. เด็กชายวัชชิระ    ธรรมนาม
8. เด็กชายศราวุธ    บุญธรรม
9. เด็กชายธีรดนย์    ชาวสพุง
10. เด็กชายเมธา    นาเมืองรักษ์
11. เด็กชายกฤษณะ    รักษาโค
12. เด็กชายสนธยา    ไวยวัฒน์
13. เด็กหญิงลักษมี    จินดาโส
14. เด็กหญิงนิตย์รดี    พิษณุ
15. นางสาวสุกสะหวัด    ดวงมะนี
16. นางสาวศิริลักษณ์    ไตรยวงศ์
17. นางสาวมนธิรา    วงษ์กันหา
18. นางสาวธิดารัตน์    ศรีเดช
19. นางสาวสุพรรณี    ภูดอนกอย
20. นางสาวศศิชา    ดีขุนทด
21. นางสาววรพร    แซ่อึ้ง
22. เด็กหญิงสุธาธาร    บุญเลิศยะโส
23. เด็กหญิงศศิอร    ไชยสุนทรสวัสดิ์
24. เด็กหญิงระพีพรรณ    บ้งเวียง
25. เด็กหญิงลดาภรณ์    บุสดี
26. เด็กหญิงน้ำค้าง    ปราบเพ็ชร
27. เด็กหญิงพนัทสนัน    พงษ์จันทร์
28. เด็กหญิงปนิตา    แสงหิมะ
29. นางสาวนริสรา    ทับทิมไสย์
30. นางสาวจริญญาพร    ศาลาแดง
1. นายธีรวัฒน์    อุดม
2. นายนวพล    สมเพราะ
3. นางนิรภาดา    โพธิ์บุบผา
4. นายประพันธ์    ลีโคตร
5. นายภักดีพร    วิชาราช
6. นายศิริวัฒน์    ขานไธสง
7. นายสิทธิพงษ์    คำพรม
5 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    ช่างคำ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ทะวะบุตร
3. นางสาวนุสรา    ชายศ
4. นางสาวอนันธิกา    สุราษฏร์
5. นางสาวเสาวลักษณ์    ยันทูล
6. นางสาวศรีสุดา    เหล่าพรม
7. เด็กหญิงชาลิสา    นาดี
8. นางสาวกัญญารัตน์    คำทะเนตร
9. นางสาวสุกัญญา    จันทะเเพง
10. นายอรรถวิทย์    โมกขศักดิ์
11. นายพิษณุ    ชื่นชม
12. นางสาวปวันรัตน์    ชื่นชม
13. นางสาวธัญชนก    จำปามูล
14. นางสาวสุณิสา    คำพิทูล
15. นางสาวจุฑาธิป    เนตรวิลา
16. นายวาริช    สอนรัมย์
17. นายทัตดนัย    ผิวรัตน์
18. นางสาวณัฐมน    พลราช
19. นางสาวพรพิมล    วิลาศ
20. นายมงคล    อิ่มละมัย
21. นายภูวรินทร์    ภักดีสุวรรณ์
22. เด็กชายอภิสิทธิ์    ศรีวงษ์
23. เด็กชายวราพล    หอมตา
24. นายธีระเดช    บุญมี
25. นายพงศกร    นันตะมาตร
26. นายอติรุจ    ยันทูล
27. นางสาวดารารัตน์    คำทะเนตร
28. เด็กหญิงศิโรรัตน์    เยือกเย็น
29. นางสาวจิรพร    มูลมาตย์
30. นายวินิจ    แสงไส
1. นางชนิภากานต์    หวังมวนกลาง
2. นางสาวณิชาภัทร    ราลังสิทธิ์
3. นางทองทิม    อวยศักดิ์ไชยงค์
4. นายนรินทร์    ทองรักษ์
5. นางปรีดานันท์    จันทศิลา
6. ดร.วิญญู    ผิวรัตน์
7. นางเทวาลักษณ์    ผิวรัตน์
6 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายณัฐพล    อัคลา
2. นายอาคม    ศรีกันยา
3. นายอภินันท์    เสงี่ยมทรัพย์
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    จันดาเขต
5. เด็กชายอัครพล    สุดงาม
6. เด็กชายมนัสชา    สมีกลาง
7. เด็กชายบุญรอด    นามลิวัลย์
8. เด็กชายพัฒนะพงษ์    นันทอง
9. เด็กชายฑีฆายุ    กุมขุนทด
10. เด็กชายชิตพล    บุญละคร
11. เด็กชายสุริยา    แก้วพรม
12. นายเทอดศักดิ์    หวานน้ำ
13. นางสาววริศรา    คำโส
14. นางสาวณัฐกมล    หลาบพา
15. นางสาวดาหวัน    สมศักดิ์
16. นางสาววิลาสินี    จิตรสุข
17. นางสาวพรทิพา    ขุ่ยคำมี
18. เด็กหญิงชามาวีร์    เทพตาแสง
19. นางสาวปณิตา    ประทุมตรี
20. นางสาวพิชาภัสร์    มิสา
21. นางสาวโยษิตา    คำดี
22. เด็กหญิงวริษฐา    แซ่ตัง
23. เด็กหญิงรุ่งนภา    เฉลิมรัมย์
24. นางสาวจุฑามาศ    ลมมูลตรี
25. เด็กหญิงศศิกานต์    ปัสสาวะโท
26. เด็กหญิงพีรญา    รื่นรวย
27. นางสาวสุภัทรตรา    วิเชียร
28. เด็กหญิงกิตติสิรินทร์    กาสังข์
29. นายสุรศักดิ์    ไชยแพน
30. เด็กหญิงเมษามณี    ชาลี
1. นางสาวชื่นจิตร    จันทบัณฑิต
2. นายธนิต    ห้าวหาญ
3. นายธาดา    เจริญสว่าง
4. นายธิษกานต์    นามวงศ์
5. นายปฐมพร    แสงวิเศษณ์
6. นางสาวิตรี    พรมศรีแก้ว
7. นางสาวโสรยา    แก้วทุม
7 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพงศเพชร    นาแพง
2. เด็กชายเรวัต    สายละคำ
3. เด็กชายธีรศักดิ์    นารีคำ
4. นายโทณะวนิกส์    โพธิ์ศรี
5. นายนิติภูมิ    พงษ์พันธ์
6. เด็กชายณัฐวัตร    ยะถีโล
7. นายศิริชัย    ไปแดน
8. นายนาวิน    ยมมูล
9. เด็กชายวีรวัฒน์    สิงห์น้อย
10. นายชยากร    กอพิทักษ์กุล
11. นายอรรถสิทธิ์    อวนญวณ
12. เด็กชายณัฐภัทร    ศรีนา
13. นายชัยวัฒน์    ทองพู
14. นางสาวสุภาวดี    ฮาดกัญญา
15. นางสาวกัลยาณี    โกสิลารัตน์
16. นางสาวนิตยา    บุตรตรี
17. นางสาวพรทิภา    ผิวนอก
18. นางสาวภัทรศยา    แพไธสง
19. เด็กหญิงน้ำฝน    เขียวรู
20. เด็กหญิงชญา    เขียวรู
21. นางสาวแพรวา    สุวรรณฝ่าย
22. เด็กหญิงเจษฎา    นาคศรี
23. นายพรบดินทร์    ปัชชาเขียว
24. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองกลาง
25. เด็กชายเอกพัฒน์    มีภักดี
26. นายชานุวงศ์    ตุเกตุ
27. นายภูมิวมินทร์    ผุยเต้า
28. นายอำนาจ    ยินดี
29. นางสาวปิยพร    หมื่นนรินทร์
30. นางสาวสุพิชา    ประเสริฐศิลป์
1. นายธีรวัฒน์    บรรยง
2. นางสกุณา    จำนงค์ถ้อย
3. นายสำเริง    นันหมื่น
4. นางสุปรีดา    ประภาการ
5. นางสาวอินทิรา    ดีแป้น
6. นางสาวแววดาว    เภาพานต์
8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเอกรักษ์    พิลาเคน
2. นายอดิรุจ    บุตรกุล
3. นายธนโชติ    สายสมคุณ
4. นายเกียรติยศ    คำแก้ว
5. นายพีรณัฏฐ์    แสนสิงห์
6. นายณัฐวุฒิ    มูลสมบัติ
7. นายรุ่งอรุณ    จันทร์ปัญญา
8. เด็กชายธวัชชัย    แสนโคก
9. เด็กชายภูวนาถ    เลิงภูบัง
10. นายภูวนาจ    ปะวะเค
11. นางสาวพิชชาภรณ์    ภูคำวงค์
12. นายปฏิพัทธ์    สืบเสน
13. นางสาวภิชญากร    กันทำ
14. นางสาวรจนา    ศรีวิลัย
15. นางสาวธารทิพย์    ภูคำวงค์
16. นางสาวเสาวลักษณ์    ภาภิรมย์
17. นางสาวอรอุมา    แสนฤดี
18. นางสาวสุทธิดา    แสงรูจี
19. นางสาวเกวลิน    จันทะดี
20. นางสาวสุดารัตน์    คำเมือง
21. นางสาวธนพร    แสนเพ็งเคน
22. นายก้องกิดากร    จำบัวขาว
23. นางสาววชิราภรณ์    ทิพย์เสถียร
24. นางสาวกิ่งแก้ว    ราชคำ
25. นางสาววราภรณ์    มานุ
26. นางสาวศิริลักษณ์    วันสืบ
27. นายฉัตรชัย    ภูสมพงษ์
28. นางสาวสุดธิดา    แก้วศิลา
29. นายจิตตินันต์    กวนศรีรักษ์
30. เด็กหญิงนันทิชา    ประสานพวง
1. นางฉวีวรรณ    พลธรรม
2. นายทศพร    พลธรรม
3. นางสาวนวลนลา    สำเภายนต์
4. นายภูมิศักดิ์เสรี    สาสีดา
5. นายวชิรวิชญ์    มิ่งแม้น
6. นายวีระวัฒน์    พลชัยมาตย์
9 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายศุภกิจ    วงษ์ช่าง
2. นายชาญณรงค์    นามวงษา
3. นายคฤหาสน์    ทวีทรัพย์
4. นายธีรศักดิ์    วงศ์แสนสุข
5. นายทินภัทร    ทำนา
6. นายพรรณศักดิ์    สิงห์คำป้อง
7. นายเจษฎากรณ์    รัตนโกสินทร์
8. เด็กชายอนาวิน    โยธาวัน
9. เด็กชายธนพล    คำเหลา
10. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    หลาบหนองแสง
11. เด็กชายชัยสิทธิ์    ศรีบุญ
12. นายณัฐนันท์    เยี่ยนทรง
13. นายธนศักดิ์    เพ็งคำปั้ง
14. นายวัชรากร    โคตรโสภา
15. นายวรายุทธ    โคตรโสภา
16. นายชนะชล    ผลภิญโญ
17. เด็กหญิงสุรีพร    วงศ์เส
18. เด็กหญิงสิบประกาภรณ์    พิมพ์ลา
19. เด็กหญิงณัฐกานต์    ไทยน้อย
20. เด็กหญิงทิพย์ชราพร    คำอ้อ
21. เด็กหญิงสุชัญญา    สักกลม
22. เด็กหญิงอนุธิดา    ศรีจันทร์
23. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ฝั้นสกุล
24. นางสาวเพียงตะวัน    ประเสริฐสังข์
25. นางสาวสุภัสสร    ดอนภักดี
26. นางสาวอาทิตยา    ศรีชาติ
27. นางสาวฐิติวรรณ    วัดเวียงคำ
28. นางสาววรนุช    อรรคนิมาตร์
29. นางสาวธิดารัตน์    สีน้ำเงิน
30. นางสาวสุนิสา    ธรรมวันนา
1. นางจินตนา    นาธงชัย
2. นายณัฐพงศ์    แสงวังสี
3. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์    ชิณศรี
4. นายวิทยา    เอื้อการ
5. นายสุรชัย    ทองนุช
6. นางสาวอมราวดี    พบวงษา
7. นางสาวเพลินพิศ    แก้วใส
10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพลาพล    อุ่นแก้ว
2. นายณัฐพงษ์    คำสีทา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    ปัญจะสัน
4. นายศักดิ์รินทร์    ดอนเสี้ยว
5. นายณัฐพร    คำสีทา
6. นายพัชพล    งามขำ
7. นายสุรัฐพงศ์    ปานนี้
8. นายเกริกพล    อ่อนพรม
9. นายวุฒิชัย    สีเบ้า
10. เด็กชายณัฐพล    แป๊ะกลาง
11. เด็กชายปรมินทร์    รุ่งเรือง
12. เด็กชายเอกรัตน์    จัดแจ้ง
13. เด็กหญิงนิภาดา    ขันเงิน
14. นางสาวนันท์นลินทร์    สุริยะ
15. นางสาวจิราพรรณ    ซาซุม
16. นางสาวน้ำฝน    วงษ์เบาะ
17. นางสาวรติญา    เกิดเป้า
18. นางสาวสุพิชญา    สิงห์ชู
19. นางสาวชรินรัตน์    สีสุธรรม
20. นางสาวพรรณพฤกษา    พุทธาศรี
21. เด็กหญิงวาริสา    ดงแสนแก้ว
22. เด็กหญิงสุภาพร    นีระกุล
23. เด็กหญิงวรรณพร    ศิริเคน
24. เด็กหญิงวิมลพร    มูลโต
25. เด็กหญิงวรรณษา    ทุยสุวรรณ
26. เด็กหญิงสุภาวดี    หันจันทร์
27. นายสหภาพ    เพียรทอง
28. นายณัฐกิตติ์    โนนลำดวน
29. นายสิทธิศักดิ์    ชาวะลัย
30. นายนิติภูมิ    มาสูงเนิน
1. นายกฤษฎากรณ์    อ่อนตาแสง
2. นางสาวกันยาลักษ์    ทะวิวิญ
3. นายทนงศักดิ์    ขันทกรรม
4. นางสาวธัญพิมล    สวัสดิ์ทา
5. นายวิทยา    แฝงด่านกลาง
6. นายอาทิตย์    เกษจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................