งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 794
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายคเชนท์    กฤษดาเรืองศรี
1. นางสาวเกศแก้ว    นามแสง
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุชา    สาผุยทำ
1. นายธนิตร์    ไชยศรี
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสายฟ้า    กุลวงษ์
1. นายนฤดลท์    ศรีแก้วทุม
4 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศธร    พิมพ์โกทา
1. นายศฑัญญู    แก้วบ่อ
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร    มีคำทอง
1. นางสาวขวัญฤดี    อากร
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายศักดิพัฒน์    กัสสปะ
1. นายกฤษฎ์    พีรธนัศสกุล
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัฒนพงศ์    ขันสุวรรณา
1. นายสิริศักดิ์    ดวงจิตร
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายภาคิน    ยอดรัก
1. นายศิรัวฒน์    ขานไธสง
9 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติวินท์    วรราช
1. ดร.วิญญู    ผิวรัตน์
10 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัชรพล    บุญคำ
1. นายสนั่น    มาลาสาย
11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    นันทสิงห์
1. นายธนรัตน์    นามเดช
12 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรเมทย์    สร้อยประเสริฐ
1. นายเฉลิมชัย    โคตุเคน
13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอดิรุจ    บุตรกุล
1. นางสาวนวลนลา    สำเภายนต์
14 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายจตุรเทพ    พลเสนา
1. นายณัฐพล    บุญช่วย
15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณรงศักดิ์    หลาบหนองแสง
1. นายสุรชัย    ทองนุช
16 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพัลลภ    คำพิลา
1. นายรุ่งฟ้า    ศรีอ่อน
17 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปภินวิทย์    อ่อนนางใย
1. นายกฤษฎากรณ์    อ่อนตาแสง
18 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพลัง    แนวเงินดี
1. นายภูมินทร์    ชาลีคาร
19 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายแทนไท    นันหมื่น
1. นายวัจนกร    สารแขวีระกุล
20 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเมษา    เค้พวง
1. นายเอกสิทธิ์    ศิริสุข
21 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายรวิสุต์    ยืนอ๊อด
1. นายวีรชัย    ทิพยอาสน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................