งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนพล    บุญจวง
2. นางสาวจิราวรรณ    กันภักดี
3. นางสาวจิรัชญา    สีลาบัว
1. นางสาวชรินรัตน์    ศิริเทพ
2. นางปิ่นอนงค์    ชัชวัชวิมล
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    โนนทิง
2. นางสาวอรวรรณ    กัณหา
3. นางสาวฐิติยา    วงศาจันทร์
1. นางนารี    วานิช
2. นางสุภารัตน์    ทองชุม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปานชีวา    อนุสุริยา
2. นางสาวชลธิชา    ภูกัน
3. นางสาวรัตนาภรณ์    เพชรไพร
1. นายณฐวัตร    พรภู่พุทธคุณ
2. นายวีระ    เรืองสีรัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิสรา    แก่นจันทร์
2. นางสาวพรพิมล    พรมผอง
3. นางสาวอุลัยรัตน์    วงค์ไชยา
1. นางนิรภาดา    โพธิ์บุบผา
2. นางสุวรรณี    คำชาลี
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    จาดดำ
2. นางสาวชัชนันท์    มัครมย์
3. นางสาวกรพินธุ์    มณีวงษ์
1. ว่าที่ร้อยโทสุนทร    บุญเยี่ยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤษณา    ชำนาญ
2. นางสาวจินตพา    นามจำปา
3. นางสาวสุภาภรณ์    เกษรชื่น
1. นางธาริณี    หินโน
2. นางสาวนิริญดา    วรรณสิงห์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวยุวดี    อ่อนละมุล
2. นางสาวฐิตปวีญ์    นนตา
3. นางสาวรจนาพร    สอรี
1. นางอรุณี    งวงช้าง
2. นางอรุณี    โสภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอมรรัตน์    วรอรรถ
2. นางสาวปาริชาต    ประชากูล
3. นางสาวพัทธนันท์    เกตุธานี
1. นายกษิภัท    อย่างบุญ
2. นางสาวประไพวรรณ    พุทธโฆษ์
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเมวดี    วงษ์สุดิน
2. นางสาววชิราภรณ์    ป้อมมาตา
3. นางสาวณัฐริกา    จงรักษ์
1. นางสาวศันสนีย์    รัตนถา
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ไชยคำภา
4
10 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววรัญญา    วงษา
2. นางสาวพรรวษา    สาวันดี
3. นางสาวภัทรวดี    เพ็งวิชัย
1. นางกรรณิการ์    โพธิ์ศรี
2. นางจงกล    เขียนปัญญา
11 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววนัฐดา    ถาบัว
2. นางสาวธิดารัตน์    เอกตาแสง
3. นางสาวสิมิลัน    มุงคุณคำชาว
1. นายจุลพงษ์    เพ็งวิชัย
2. นายทองใบ    ปัดทำ
4
12 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรรพษา    พันเทศ
2. นางสาวกรรณิการณ์    มิตตัสสา
3. นางสาวสุภาวดี    ลีสิงห์
1. นายรักษพงศ์    สุรพล
2. นางเอมอร    คิดหมาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุชาดา    พันธ์ศรี
2. นางสาวไพพันณี    ภูสีสม
3. นายสุทธิพงษ์    นนเทศา
1. นายกฤษณา    กิตติลาภ
2. นางสาวมัทนียา    เพ็ชรนอก
7
14 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกุลสตรี    มูลกระโทก
2. นางสาวชลลดา    โคตรชุม
3. นางสาวอรพิน    พูลทอง
1. นางนวล    เกนวิถี
2. นางสาวเอื้อมพร    พิมพ์ไกร
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายนาคิม    หลาบหนองแสง
2. นายอนุรักษ์    ภูเวียงแก้ว
3. นางสาวพลอยไพลิน    คำอ้อ
1. นายนัทพล    อินทะมาตร์
4
16 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเกียรติศักดิ์    คำคูณ
2. นางสาวนวรัตน์    มีหล้า
3. นางสาวกรรณิการ์    พันศรีทา
1. นางสาวจิราพร    วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว    เดือนอุประ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสดารัตน์    นิลทะรัตน์
2. นางสาววรนุช    ประสงค์สุข
3. นางสาวฐิติภรณ์    ชะนะหาร
1. นางสาวณัฏยา    เวียงเหล็ก
2. นายพจน์    ชมภูวิเศษ
4
18 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรรณิษา    โยทะพล
2. นางสาวพรหมพร    นามพยับ
3. นางสาวสุพัฒตรา    เวียงแสง
1. นายชยางกูร    ข้อยุ่น
2. นายพินิจ    กงจีน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนกร    เจ๊กมา
2. นายวิทวัฒน์    ปังสุข
3. นายพรพล    ทุมแก้ว
1. นายสมพร    รัตนวัตร์
2. ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์    คุณกัณหา
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวดวงเดือน    ฤทธิ์มนตรี
2. นางสาววรรณนิสา    โสภา
3. นางสาวมณัฐศรี    บัวจันทร์
1. นางจำเนียร    วิชัยพล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ    วงศ์แสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................