งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 078
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณาทิป    พิทอง
1. นางราณี    พิทยาภาพงศ์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุเทพ    บุญตา
1. นายสายชล    ชัยสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอิทธิพัท์    ทองภูธร
1. นางจรรยา    บุญศรีประภาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรกฤษ    สีวิลาด
1. นางสาวฐิรศิริ    อาจวิชัย
4
5 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายชินาธิป    ประเปีย
1. นางสาวธารารักษ์    จันทร์เรืองศรี
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแพรวา    หมื่นวิเศษ
1. นางยุวดี    ทองสุวรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรรินทร์    คลังคา
1. นาย่จิตติศักดิ์    ยุทธสนอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    วงค์ไพศาล
1. นายสรัชศิลป์    พิทักษ์พุทธ
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสิทธิชัย    เพชรสูงเนิน
1. นายณัฐวัฒน์    วงธานี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    โนนค้อม
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนิสาชล    สุริยะวงษ์
1. นางฉวีวรรณ    แสนวิเศษ
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    พงษ์สุพรรณ
1. นางละอองดาว    ยิ่งยืน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................