งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 726
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    สิงหาทอ
1. นางสาวสุภาวณี    ชาวเหนือ
8
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายมงคล    สีขาว
1. นายวีระชัย    จันภักดี
4
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจินต์จุฑา    บุราณรักษ์
1. นางสุภัทรา    โพธิ์หล้า
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเอลีน่า    เจนวิกัย ลิปส์คอมบ์
1. นายกสิณ    คงเกียรติขจร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ศรีหนองบัว
1. นายณัฐณรงค์    ผาตะพงษ์
7
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา    ทองมา
1. นายชัชวาล    นามปรีดา
11
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงซันนี่    วระบุตร
1. นายบุญส่ง    สีแนน
11
8 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภัทร    กะริอุณ
1. นางสาวรัชฎาภรณ์    เพียรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพรรณพ    ค่าแพง
1. นางสาวกาญจนา    ห่มสิงห์
6
10 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมชนก    หนวดตีบ
1. นายวชิรวิทย์    สุราสา
9
11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัญญา    หล้าปุย
1. นายอุเทน    นันสมบัติ
4
12 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอติชาติ    หาทนต์
1. นางหฤทัย    อนุกูลวงษ์
10
13 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิภรณ์    ศิริบุตรวงศ์
1. นางวิภาดา    แสนแป้
4
14 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณิดา    เกินจันทร์
1. นางสาวกฤตติยาภรณ์    โพชะกะ
6
15 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรดร    ซื่อสัตย์
1. นายอรรคชาติ    เชียงนางาม
5
16 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลชนลักษณ์    เนตรพิทูร
1. นางมลิวรรณ    ชวนจิตต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชไมพร    หงษ์แดง
1. นางเพ็ญพักตร์    สุวรรณศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอพัชชา    กองจร
1. นายสิทธิชัย    ป่าโพธิ์ชัน
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอริสา    สาพรม
1. นายมณฑล    ศรีสงคราม
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์    ใจเผื่อ
1. นายรักชัย    แก้วยอด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายจตุรวิชญ์    บุญมาหล้า
1. นางวนิดา    คณะวาปี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    พรวนไชย์
1. นางสาววิยดา    แก้วใส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีระชัย    ศิริยุภาภาศ
1. นางสาวเกศศินี    พนมสี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายบุญฤทธิ์    บุรีรักษา
1. นางรดาวัลย์    น้อยเสนา
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายทิวา    ราดไพร
1. นายนฤเบศร์    โคตรภูธร
4
26 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวรวัฒน์    ถนอมวงศ์มณี
1. นางสาวปรัชญา    สร้างนา
27 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายคุณานนต์    พาที
1. นายณัฐภพ    อ้วนพรมมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวันวิสา    คำเสียง
1. นางสาวกิตติยา    ลาปะ
6
29 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลทิชา    ป้องเมือง
1. นางภัทราภรณ์    ผายพิมพ์
9
30 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปีติ    เพชรไพรินทร์
1. นายเสกสรรค์    จันสนิท
5
31 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธวัฒชัย    หอมสมบัติ
1. นางนันทิยา    จุลกมล
4
32 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวีรพล    เดชวิจิตร
1. นางสาวศิริวรรณ    เต็มวงษ์
ชนะเลิศ
33 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเกสรา    อินทนันต์
1. นางสาวสกุลรัตน์    ศิริคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
34 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเบญจาฉัตร    บุญภา
1. นางศิโรรัตน์    หงษ์สนิท
7
35 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมัทนา    มีภักดิ์
1. นางสาวพัชราวดี    ใจแน่น
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................