งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 725
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพสิทฐ์    มหาจันทร์
2. นางสาวนวญลหง    เชื้อสาวะถี
1. นายชัยวัฒน์    ขุนน้อย
2. นางสุพรรณี    ฆารพันธ์
2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายคชา    อยู่ม่วง
2. นางสาวณัชชา    มหาโคตร
1. นายสุนันท์    เพ็ชฤาชัย
2. นางสาวเกศแก้ว    นามแสง
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปภัชญ์ธิยา    จงเทพ
2. นายธนภัทร    แซมภูเขียว
1. นายพงศกร    วิเชียรโชติ
2. นายเชาวรัตน์    สุดเพาะ
4 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรสุระชัย    การินทร์
2. สามเณรณัฐพงษ์    เดชมะเริง
1. นายนิยม    ทองดวง
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภิสรา    กองเกิด
2. นางสาวสายธาร    รูปสูง
1. นายสุขสรรค์    มะระครอง
2. นายเอกชัย    วิวัฒน์วงตระกูล
6 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์พิสาข์    แสนชิน
2. นางสาววรัญญา    สิทธิโชคพันธุ์
1. นายอนิรุตย์    สีละโคตร
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภารัตน์    ศรีกัณหา
2. นางสาวกรพินธ์    คำมูล
1. นายคมชาญ    โคตรแก้ว
2. นายสมเกียรติ    ศรีรุ่งเรือง
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุทธิดา    ราศรี
2. นางสาวศิริรัตน์    มีศิลป์
1. นายนเรศน์รัก    แจ่มใส
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวลภัสชฎา    พรมโยธา
2. นางสาวอุษณีษ์    ปรางทอง
1. นางชนิดา    ดวงบรรเทา
2. นายสมจิตร    เจริญสุข
10 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรสรินทร์    สร้อยเสนา
2. นางสาวบังอร    อมูลราช
1. นายชัชวาลย์    แสงมาลัย
2. นายปรีชา    โชคชัย
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายโชคอนันต์    แก่นดอนหัน
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ดวงเกตุ
1. นางนงนุช    พรรณาภพ
2. นายสุขุม    ทินนรัตน์
12 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอุมาพร    สุดชาติ
2. นางสาวอพินญา    เฮวภูเขียว
1. นายชูเกียรติ    วิเศษกุลพรหม
2. นายอัครเดช    สมานฉันท์
13 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุมาวดี    วงษ์เสนา
2. นางสาวสุวนันท์    หงษา
1. นางสาวนิลุบล    สิทธิบุญมา
2. นายศุภชัย    กองเกิด
14 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชิตา    พหลทัพ
2. นางสาวนิตยาพร    หมื่นตุ
1. นายธีรวุฒิ    เคนคำภา
2. นายปราโทย์    สมภักดี
15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ลภัส    สะตะ
2. นางสาวศิรินันท์    ชาสุด
1. นายมานิตย์    ดนตรี
2. นางยุวดี    คำตา
16 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติยาพร    ดาแพง
2. นางสาวธันยพร    คำเงิน
1. นายกมล    บุญเกษม
2. นางสาวปรียานุช    ราชาสุข
17 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐฐาพร    พรมจักร
2. นางสาวกัลยาลักษณ์    สีสมบัติ
1. นายดุสิต    บุตรแดงน้อย
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพีรชญา    โภคสมบัติ
2. นางสาวบี    สุวรรณราช
1. นางสาววิลัยรัตน์    ฉัตรรักษา
2. นางสาวสมพร    คชาแก้ว
19 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนฤมล    จันทะศิลป์
2. นางสาวจินดารัตน์    โคตรธิสาร
1. นางสาวธนพรรณ    บุดดาโสม
2. นายไวยพจน์    ธิตานนท์
20 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาดา    นามเผียว
2. นางสาวตรีเนตร    ลาภโชค
1. นายปริญญ์    ศรีวรสาร
2. นายอนุวัตร    ศรีพระนาม
21 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนรากร    พัดเพ็ง
2. นางสาวปาริฉัตร    สิงห์เกิด
1. นายธนบดี    บุญมาศ
2. นายพงษ์ศักดิ์    จันทร์เทาว์
22 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววิมลลักษณ์    พั่วเหล็ก
2. นายปณวัตร    หมอกต้ายซ้าย
1. นางสาววิภารัตน์    สมแวง
2. นายสำเรียง    ภูกองไชย
23 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวรกานต์    วนาใส
2. นางสาวประณัดดา    มานอก
1. นายเกียรติภูมิ    พูลพัฒน์
2. นายโกวิทย์    คงเดชอดิศักดิ์
24 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววัชฏาภรณ์    ใหญ่จันทึก
2. นางสาวกัลญาณี    แก้วสีบุตร
1. นายประกาสิทธิ์    ขุนน้อย
2. นายเสนีย์    พงษ์สบาย
25 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญวพร    โยธา
2. นางสาวอินทิวา    กันพล
1. นายธนะสิน    ปรีชาเลิศ
2. นางอุบล    ทองถม
26 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายทรงอภิรักษ์    ศรีภูมิเดิม
2. นางสาววนิดา    แต้วกลาง
1. นายธงชัย    ไพศรี
2. นายอุทัย    สุดหล้า
27 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญจิรา    แก่นท้าว
2. นางสาวมัณยภา    ตาลจำลอง
1. นางพรทิพา    ศรีวงษ์
2. นายภูริวรรฒก์    สุขแสน
28 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววาสนา    สมศรี
2. นางสาวสุดใจ    เดชบุญ
1. นายณัฐบดี    อ่อนตา
2. นายศิวดล    สารพิมพ์
29 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริตา    ป่าโพธิ์ชัย
2. นางสาวน้ำทิพย์    วรชินา
1. นายชัชวาล    แพรทรายสงค์
2. นายปิติกิตร    เฮ้าแสง
30 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปภัสสรา    พรมรับ
2. นางสาวอินทิรา    บรรจง
1. นายบรรลุ    สุวรรณศรี
2. นายปิยะภัทร    สืบเพ็ง
31 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวประกายเดือน    ฝ่ายลุย
2. นางสาวสุภาภรณ์    ไกยะสวน
1. นายกฤษฎา    สินธพ
2. นายถาวร    ศิริจิตร
32 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปฏิฏญา    ปะละกัง
2. นางสาวณัฐริณี    สีขอน
1. นางวรรณพร    โสมนัส
2. นายสมเด็จ    น้อยตำแย
33 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนวรัตน์    เชื้อกุล
2. นางสาวเมธาวี    อบมาสุ่ย
1. นางกัลยา    สุ่มมาตย์
2. นายคุณากร    แก้วมงคล
34 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปัทมพร    เปรมไทยสงค์
2. นายนาธาร    โคตรทิพย์
1. นายวัชรินทร์    วงศ์สนิท
2. นางสุจิตรา    ธรรมเนียม
35 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวรวุฒิ    บัวทับ
2. นายวิทวัฒน์    อนุอัน
1. นายศิริวัสส์    ปิยกุลมาลา
36 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวชิราวุธ    พลพันธุ์
2. นางสาวสรัลพร    ด้วงตะกั่ว
1. นายกิติ    แสงประพันธ์
2. นายสนั่น    เชื้อเจ้าทรัพย์
37 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธีรภัทร    สีหามาตย์
2. นางสาวจุฑามาตย์    ปัญญาสาร
1. นายฑีฆายุ    บูรภักดิ์
2. นายสิทธิพงษ์    ไชยสิงห์
38 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนารีรัตน์    โสสุด
2. นางสาวจิตรลดา    มหาหิง
1. นายศรชัย    ช่อรักษ์
2. นายอัญชลี    ภูศรี
39 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุชาฎา    คำแดงศรี
2. นางสาวประภัสสร    ประเสริฐ
1. นางสาวจันทิมา    โชติชัย
2. นายธนัชกฤศ    บัวจันทร์
40 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเบญจรัตน์    สมบูรณ์
2. นายอรรถสิทธิ์    อุดม
1. นายนพดล    เพิ่มชีวา
2. นายสมบูรณ์    ศรีพลาย
41 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพิชากรณ์    เสระ
2. นางสาวขวัญดาว    เถาว์ทิพย์
1. นายสุวัฒน์    พูลศรี
42 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายเมธาบดี    พลเจริญ
2. นางสาวนิภาพร    อินทะนาม
1. นายชาญวิทย์    มนตรี
2. นายมาโนช    ฝั้นฉิม
43 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิธร    ก้อนสีลา
2. นางสาวทวินวิกา    คำลมูล
1. นายประเสริฐ    ถูสมบัติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิศ    โสภา
44 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายกิตติพันธ์    กัณหาป้อง
2. นายสุกรานต์    มีศรี
1. นายจิตติศักดิ์    ยุทธสนอง
2. นายอนิรุฒ    ใจตาง
45 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายกฤตยชญ์    ทานกระโทก
2. นายภัทรพงษ์    ภู่มณี
1. นางวิชริญญา    พรมเย็น
46 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวลลิตา    เจ๊กชาตรี
2. นางสาวเปรมศินีย์    พัฒนา
1. นายบุญตา    ชาญชำนิ
47 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปาริตา    สาพันธ์
2. นางสาวจณิสตา    โพธิ์หล้า
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา    อินทรปัญญา
2. นางสาวอาจารียา    อ่อนสะอาด
48 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอนัญญา    บำรุง
2. นางสาวพรณัชชา    กองเกิด
1. นายคมสัน    สอโส
2. นายอุดม    พิมพ์เทศ
49 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายกฤษณะ    เทพภักดี
2. นายอภิสิทธฺ์    ธรรมโรเวช
1. นายวสันต์    หงษาวะดี
2. นางสาวหฤทัย    ไชยสมคุณ
50 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสราวุฑ    ไชยสีหา
2. นางสาวอรสา    กรุงพลี
1. นายสันติ    ทะสุนทร
51 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเชาวรส    แซ่ตั้ง
2. นางสาวพรวนัส    กลางหล้า
1. นายจักรภัทร    ชาบุญมี
2. นายสมชาย    ไวคำ
52 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอุษณีย์    อันระทึก
2. นายวรวุฒิ    แก้วฤาชัย
1. นางสาวพุทธรักษ์    พรมพินิจ
2. นายอธิพงษ์    สิงห์คำป้อง
53 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววรรนิดา    คามอะภัย
2. นางสาวมันฑนา    แสงภา
1. นายบุญมา    วงษา
2. นางสาวมยุรี    เชื้อชัย
54 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเอกภพ    คำมูลแสน
2. นายวิทวัฒน์    พนมภูมิ
1. นายปอย    คำภูธร
55 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวภัทราภรณ์    ดวงประภา
2. นางสาวประกายรัตน์    วงษ์พันสา
1. นายกชกร    จันทร์อาภาส
2. นายยุทธศาสตร์    สีหาบง
56 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวลัดดา    วันคำ
2. นายชินวัฒน์    มาตย์เทพ
1. นายชัยชาญ    วงษ์ศรี
2. นายปฐมพงศ์    คำจันทร์ดี
57 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววิดารา    สุวรรณมณี
2. นางสาวสุวิตตา    ชัยวงค์
1. นายปิยะ    น้อยฤทธิ์
2. นายสุเมฆ    ฉ่ำเฉื่อย
58 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายมานะชัย    ตอนทอง
2. นางสาวนิลาวรรณ    ทะเจริญ
1. นายจักรพงษ์    ศิริมานนท์
2. นายศักดา    สุปัญโญ
59 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนภาพร    คำบอนพิทักษ์
2. นางสาวศิริลักษณ์    แสนมุงคุณ
1. นายกมล    มั่งมี
2. นายจำเนียร    ชัยจันทา
60 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายณัฐธิดา    ภวภูตานนท์
2. นางสาวบุษบา    วงษา
1. นายสมพล    ถิ่นสำโรง
61 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสิริกาญจน์    อาศัย
2. นางสาววันวิสา    ทูลพุทธา
1. นายชาตรี    อดทน
2. นางสาวภัทริกา    ทองยา
62 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเกศกนก    เพียงขุนทด
2. นางสาวสุนันทา    ทองประภา
1. นายนายสานิตย์    สิทธิอุปชา
63 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนันทนา    เหลืองอร่าม
2. นางสาววิภาพร    วิชาผา
1. นางภารดี    หล่อยดา
2. นายอนุรักษ์    ชัยดี
64 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวบุญญารัตน์    สืบทอง
2. นางสาวอรนุช    ยามะโนภาส
1. นายธวัชชัย    กองเป้า
2. นางมะติธร    ป้องเรือ
65 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววาสนา    ปัญญาวงศ์
2. นางสาวอรพรรณ    เจริญชีพ
1. นายจตุพร    สุวัฒนาภิรมย์
66 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพันธกานต์    โพนสิงห์
2. นายสุริยา    สวดสม
1. นายทนงศักดิ์    อุยะวาปี
2. นายสารัช    ศรีบุญวงษ์
67 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกมลชนก    บุญแดง
2. นางสาวชฎาพร    วันชัย
1. นายกนิชพงษ์    ช่องเชิญ
2. นางสาวกมลวรรณ    ซื่อตรง
68 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเพ็ญประภา    ฝากเชียงซา
2. เด็กหญิงลักษณารีย์    ผาสุข
1. นายคมกริช    นาไชยธง
2. นางสาวลลนา    สิงหนิกร
69 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวบุณยกร    โททอง
2. นางสาวมัสยา    ไกรชา
1. นางดารุณี    เรืองฤทธิ์
2. นายสุวิทย์    ไหมสมบุญ
70 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจิราภรณ์    พลสิมมา
2. นางสาวศิริวรรณ    พินิจกุล
1. นายธีรพงษ์    จิกชาตรี
2. นายวิเดช    แก้วพิมพ์
71 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายชัยชนะ    อาจมูลตรี
2. นายจตุพงษ์    สมศรี
1. นายบุญถิ่น    ธรรมมา
2. นายปรีชา    เสริฐสม
72 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายชลชาติ    สอนตาง
2. นางสาวฉัตรฑริกา    สุขใจ
1. นายราชันย์    ช่ำชอง
2. นางอุบลวัลย์    แสนสมบัติ
73 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปียาภรณ์    ประเสริฐทรัพย์
2. นางสาวเกศฺศินี    อ้วนวงษ์
1. นางสาวสมงาม    เร่งเจริญรัตน์
2. นายอำนาจ    ภาคศัพท์
74 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววาสนา    มโนสัย
2. นางสาวพิมพิกา    พระโจงรัมย์
1. นางชนันท์ภักค์    ธีรสุคนธ์
2. นายสาธิต    อินทมา
75 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวมิ่งขวัญ    โอบอ้วน
2. นางสาวสุพัตรา    พักโสภา
1. นายธีระพงศ์    วงค์ชัย
2. นางสาวพรเพ็ญ    จังหาร
76 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรนัชชา    ลันสันเทียะ
2. นางสาวศิริกานต์ดา    ชามารัตน์
1. นายพลัฎฐ์    ดีบุญมี ณ ชุมแพ
77 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริรัตน์    เล่กัณฑ์
2. นางสาวฉวีวรรณ    ลือเลิศ
1. นายจตุพล    ทองน้อย
2. นางสมาพร    ซ่อนกลาง
78 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐชา    อุ่นเวียง
2. นางสาวเกศินี    ลาภประสบ
1. นายสมชาย    สระมุณี
2. นายสุลักษณ์    บุญนา
79 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเกณิกา    แสนแก้ว
2. นางสาวปนัดดา    สอนลา
1. นายอนันต์สิทธิ์    ดียะซุย
2. นายอิษฏ์    ไกรพน
80 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชรินรัตน์    ศรีคำมว้น
2. นางสาวชลธิชา    ดอนเขื่อนโสม
1. นายรวิภาส    อภินันท์สวัสดิ์
2. นายสายันต์    สิมมา
81 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายศรีวิศาล    อังคาร
2. นางสาวดวงฤดี    ตาแดง
1. นายปฐพี    ทีปสว่าง
2. นายวีระพงศ์    วงษา
82 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกอร    จิตรบาล
2. นางสาวพรรณิภา    มูกขุนทด
1. นางประภาพรรณ    คิดถูก
2. นายประวัติ    ยามา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................