งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 724
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์    เสือสาวะถี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    เจ็กมา
1. นายชัยวัฒน์    ขุนน้อย
2. นางสุพรรณี    ฆารพันธ์
2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกัมพล    สียาโง
2. เด็กหญิงพรรวิภา    พงษ์คำผาย
1. นางศุจินันท์    ไตรคุ้มมะดัน
2. นายสุนันท์    เพ็ชฤาชัย
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ภูแหวน
2. เด็กหญิงสโรชา    อินประโคน
1. นายพงศกร    วิเชียรโชติ
2. นายเชาวรัตน์    สุดเพาะ
4 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรปริญญา    สุริทะรา
2. สามเณรดำเนิน    พรมบุญพันธ์
1. นายนิยม    ทองดวง
5 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์    ดาเบาะ
1. นายสงวนศักดิ์    วรบุตร
6 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปพิชญาฎา    พลแสน
2. นางสาวสุจิตรา    ซุยทอง
1. นางอุไรวรรณ    หีบแก้ว
2. นายเอกภาพ    สินธุกูฎ
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเอื้อการย์    ผาสุข
2. เด็กชายอมเรศ    สุขเพสน์
1. นายนิรันดร์    กาทอง
2. นางสาวเสาวนิตย์    ศรีงามเมือง
8 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฬุจิรา    วงศ์อุปปา
2. เด็กหญิงวรัชยา    หลักเพ็กร์
1. นายอนิรุตย์    สีละโคตร
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    ผาผง
2. เด็กหญิงสุพัตรา    วงศ์ใหญ่
1. นายพัศพงศ์    ปิยพัศพงศ์
2. นายเมธี    สีละพัฒน์
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรางคณา    โคตรบึงแก
2. เด็กหญิงอัญชลี    เฉลิมแสน
1. นายนเรศน์รัก    แจ่มใส
11 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวสันต์    บุตรศรี
2. เด็กชายศิวกร    จันตะคุณ
1. นายชยานพ    บุตรโพธิ์
2. นายวัชรพล    พิมใจ
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกศกร    อนันศรี
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    แก่นดอนหัน
1. นางนงนุช    พรรณาภพ
2. นายสุขุม    ทินนรัตน์
13 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตญา    พะวอนรัมย์
2. นางสาวเบญจวรรณ    ฝ่ายศูนย์
1. นายชูเกียรติ    วิเศษกุลพรหม
2. นางสาวอมรา    นามพรหม
14 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุณยนุช    สังข์โสม
2. เด็กหญิงศุภาพร    สมบูรณ์
1. นางนริศรา    สีหาราช
2. นายวัชรพร    กิจโป้
15 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    เพชรสีเขียว
2. เด็กหญิงสุพัตตรา    ศรีสุขสมบัติ
1. นายธีรวุฒิ    เคนคำภา
2. นายปราโทย์    สมภักดี
16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    โพธิ์พรม
2. เด็กหญิงรินรชา    สูงนารถ
1. นางชฎากาญจน์    เจริญชนม์
2. นางเอี่ยมละออ    ชมภูนุช
17 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    นาค-อก
2. เด็กหญิงศศิธร    จันโสดา
1. นางสาวณัฎฐ์นรี    อุ่นลี
2. นางสาวปรียานุช    ราชาสุข
18 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยาลักษณ์    สีสมบัติ
2. นางสาวณัฐฐาพร    พรมจักร
1. นายดุสิต    บุตรแดงน้อย
19 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักริน    ประจันตะเสน
2. เด็กหญิงอุสิชา    วัฒนาสุข
1. นางทองทิพย์    ทองแขก
20 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    สุวรรณวิชัย
2. เด็กหญิงสิริลดา    ยมศรีเคน
1. นางนีรชา    สารสังข์
2. นางสาวแพรวพรรณ    ชัยทอง
21 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คำตา
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    แองดี
1. นายสมปอง    ดวงแสงจันทร์
2. นางเพ็ญพักตร์    ลักษณะ
22 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธันยวิชญ์    กลิ่นหวล
2. นายมหธร    ดุลยมหากำธร
1. นางสาววิลัยรัตน์    ฉัตรรักษา
2. นางสาวสมพร    คชาแก้ว
23 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรอภิวัฒน์    หมื่นจันทร์
2. สามเณรเมธีรา    หลักกอ
1. นางนวน    จันทร์ลี
2. นายแดนชัย    สว่างเพราะ
24 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรวิภา    ลีลา
2. เด็กหญิงนุชจริน    อัคลา
1. นางสาวธนัชพร    ปัสสาวะโท
2. นายไวยพจน์    ธิตานนท์
25 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุจิรา    พิกุล
2. เด็กหญิงมัญชุสา    ศรีละคร
1. นายวัชระ    ยุชิ
2. นายอนุวัตร    ศรีพระนาม
26 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิรศักดิ์    มีใจใส
2. นางสาวกมลชนก    มีใจใส
1. นายธนบดี    บุญมาศ
2. นายพงษ์ศักดิ์    จันทร์เทาว์
27 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมย์ยาวี    ปุระสะธรรม
2. เด็กหญิงชุมัณนา    พงษ์กะพันธ์
1. นายสุชิน    สมสา
28 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิพร    อำคา
2. เด็กหญิงวิภาวี    จำนงภักดิ์
1. นายสำเรียง    ภูกองไชย
2. นางสาวเพียงดาว    ผูกพันธ์
29 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุจิรา    เรืองศิริ
2. เด็กหญิงพัชราภา    สวัสดิ์
1. นายเกียรติภูมิ    พูลพัฒน์
2. นายโกวิทย์    คงเดชอดิศักดิ์
30 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    พรสี่
2. เด็กหญิงอภัสรา    สันเสนาะ
1. นายประกาสิทธิ์    ขุนน้อย
2. นายเสนีย์    พงษ์สบาย
31 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสัตยา    โตโส
2. เด็กชายสมัชญ์    เต่าทอง
1. นายชวลิต    ฮามคำไพ
2. นายสุวัณชัย    ตรีนอก
32 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธุมวดี    กองเมิ้ง
2. เด็กชายกฤษฎา    วรพิช
1. นางสาวฐิตาภรณ์    ถาวรธรรม
2. นายพรเทพ    ปานเนาว์
33 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราภา    ปัตถามา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    สินโพธิ์
1. นายธงชัย    ไพศรี
2. นายอุทัย    สุดหล้า
34 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาติชาย    ลาดเข่ง
2. เด็กหญิงวิลัยภรณ์    ชะสิงห์
1. นายบุญเปรียบ    น้ำแก้ว
2. ดร.เสถียร    เหล่าประเสริฐ
35 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอรรถสิทธ์ิ    สังฆเพศ
2. นางสาวพรพิมล    อาสา
1. นายธนวัฒน์    เหมเงิน
2. นายศิวดล    สารพิมพ์
36 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรยุทธ    ดอกไม้
2. เด็กชายพิทักษ์    มาตรจินดา
1. นางยุวดี    ทองสุวรรณ์
2. นางสุพัตรา    อุดม
37 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอรัญญา    จันทร์ศรี
2. นางสาวอุลัยพร    ไสวดี
1. นายกิตติ    บัวเข็ม
2. นายบรรลุ    สุวรรณศรี
38 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงษ์พิทักษ์    คึ้มสันเทียะ
2. เด็กชายศุภกร    เมืองแสน
1. นายกฤษฎา    สินธพ
2. นายถาวร    ศิริจิตร
39 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิดาภา    นาบุตรบุญ
2. เด็กชายอรุชา    ผุยบัวค้อ
1. นายศตวรรษ    บุญรักษา
40 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิยะดา    แทนเตย์
2. เด็กหญิงพรชนก    ขันภักดี
1. นางวรรณพร    โสมนัส
2. นายสมเด็จ    น้อยตำแย
41 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลฎา    เทศสีหา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ซุยไกร
1. นายบรรพชนชัย    กองรัตน์
2. นายปีใหม่    พิมพ์ทอง
42 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    ทองพูน
2. เด็กหญิงวริษฐา    บุตรศรีลี
1. นายวัชรินทร์    วงศ์สนิท
2. นางสุจิตรา    ธรรมเนียม
43 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายพุทธิชาติ    ศิลป์ประกอบ
2. เด็กหญิงนิสา    ศรีเตชะ
1. ว่าที่ร้อยตรีคมกริช    อาจชมภู
2. นายชัดชัย    อินธิแสน
44 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายทินกร    อุ่นสำโรง
2. เด็กหญิงฑิตยา    เพียรไธสง
1. นายฑีฆายุ    บูรภักดิ์
2. นายสิทธิพงษ์    ไชยสิงห์
45 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายเทิดศักดิ์    คิดดี
2. เด็กหญิงพรรพฤกษา    หวานขม
1. นายบรรจบ    กล้าหาญ
46 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    กระฉอดนอก
2. เด็กหญิงธิดาภรณ์    จากนอก
1. นายศรชัย    ช่อรักษ์
2. นางสาวอัญชลี    ภูศรี
47 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณหทัย    ธนูรัตน์
2. นางสาวสุภาวดี    นาไพวัน
1. นางสาวจันทิมา    โชติชัย
2. นายธนัชกฤศ    บัวจันทร์
48 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูเบศวร์    เอกพัน
2. เด็กชายรัชฎากร    ปานชาลี
1. นายสุวัฒน์    พูลศรี
49 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติภัทธิ์    สืบทิพย์
2. เด็กชายณัชพล    เสนกระจาย
1. นายจารุวัตร    ศรีโยธา
50 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายปวรปรัชญ์    กำจัดภัย
2. เด็กหญิงอรวรรณ    นาทอง
1. นายชาญวิทย์    มนตรี
2. นายมาโนช    ฝั้นฉิม
51 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกร    ผ่านแผ้ว
2. เด็กหญิงทิพรักษ์    เพียอุ้ม
1. นายประเสริฐ    ถูสมบัติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิศ    โสภา
52 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอริสรา    นาราษฎร์
2. เด็กหญิงภัตชริตา    เอเชีย วิทธิคาย
1. นางวารุณี    โพธิลักษณ์
2. นางอรวรรณ    ธรรมทอง
53 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอ้อมดาว    โพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงธารทิพย์    มะแนบ
1. นายกฤษณา    นาอุดม
2. นายประยงค์    สีมาพล
54 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์    ไสวงาม
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ    เทิดกวินกุล
1. นายบุญตา    ชาญชำนิ
55 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงบวรรัตน์    สีประสม
2. เด็กหญิงจีรนันท์    นามคุณ
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา    อินทรปัญญา
2. นางสาวอาจารียา    อ่อนสะอาด
56 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายสองเมือง    จันทลี
2. เด็กชายราเชนทร์    สีหาบง
1. นายคมสัน    สอโส
2. นายอุดม    พิมพ์เทศ
57 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายศิริโรจน์    สีดาแก้ว
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ม่วงสนิท
1. นายราชันย์    คำมูล
2. นายวสันต์    หงษาวะดี
58 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงโสภิตา    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอัญชนา    แก้วบ่อ
1. นายสันติ    ทะสุนทร
59 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมินตรา    เพ็งวงษา
2. เด็กหญิงจิราพร    จันทร์ประทักษ์
1. นายจักรภัทร    ชาบุญมี
2. นายสมชาย    ไวคำ
60 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    ทุมพิลา
2. เด็กหญิงปราถนา    โยเหลา
1. นางสาวมยุรี    เชื้อชัย
61 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภาวินา    มืดมาก
2. เด็กหญิงสุชาดา    แดงน้อย
1. นายนฤทธิ์    โทรัตน์
62 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ทวีสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา    กันทะเชียร
1. นายกชกร    จันทร์อาภาส
2. นายสุรจักษ์    แก้วบ่อ
63 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงดวงณภา    คลังกลาง
2. เด็กหญิงธัญยพร    วิเศษวุฒิ
1. นางสาวชุติมา    มูลสาระ
2. นายสืบพงษ์    ดาทุมมา
64 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกันต์กมล    ประสาทนอก
2. เด็กหญิงยุพเรศ    แก้วใสย์
1. นายกมล    มั่งมี
2. นางอนุช    มั่งมี
65 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอุไรพร    ขันนาโพธิ์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    บุตรวงษ์
1. นางสาวเกตุวดี    บุญเทพ
66 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤษฎิ์    เบญจวรกุล
2. เด็กหญิงระพีพรรณ    บำรุงตา
1. นายชาตรี    อดทน
2. นางสาวภัทริกา    ทองยา
67 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงหนูนา    ชินนอก
2. เด็กหญิงกัลยา    พรมวิชัย
1. นางสาวขนิษฐา    แหวนประดับ
2. นางภารดี    หล่อยดา
68 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    สานา
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์    กุศลพันธ์
1. นายธวัชชัย    กองเป้า
2. นางมะติธร    ป้องเรือ
69 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรพรหม    วินสา
2. เด็กหญิงชลธิชา    สุวรรณา
1. นายจตุพร    สุวัฒนาภิรมย์
70 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงยลดา    ชินชะโน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ภูศรีบุญนาค
1. นายทนงศักดิ์    อุยะวาปี
2. นายสารัช    ศรีบุญวงษ์
71 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายณภัทร    จิบจันทร์
2. เด็กชายวีระณัฐ    ดิลกลาภ
1. นายนิพนธ์    ผางดี
2. นายพิชัย    พรมเหลา
72 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปิยะมาศ    จันทะขิน
2. เด็กหญิงจิรัชญา    กลางหล้า
1. นายคมกริช    นาไชยธง
2. นางสาวลลนา    สิงหนิกร
73 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอรรถคุณ    พิมายรัมย์
2. เด็กชายพิทักพงษ์    แสนเมือง
1. นายจักพันธ์    รัตนประทีปพร
2. นางสาวสุพรรณี    รถหามแห
74 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสรัลยา    ติตาปัน
2. เด็กหญิงอรอุมา    มาตย์มูลตรี
1. นางดารุณี    เรืองฤทธิ์
2. นายสุวิทย์    ไหมสมบุญ
75 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจริญญารัตน์    มืดขุนทด
2. นางสาววรรณวิภา    หงษ์ภา
1. นายธีรพงษ์    จิกชาตรี
2. นางสาวศิริวรรณ    ชาวชายโขง
76 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิลัยพร    ยินดี
2. นางสาวพิมลรัตน์    วงษ์หาจักร
1. นายปรีชา    เสริฐสม
2. นางรุ่งฤดี    สุดทอง
77 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปนัดดา    สีขน
2. เด็กหญิงสิริกร    พึ่งตน
1. นายราชันย์    ช่ำชอง
2. นางอุบลวัลย์    แสนสมบัติ
78 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกิตติพศ    ชูชื่น
2. เด็กชายกฤต    อินทรจินดา
1. นางสาวศุธิสา    ทัพซ้าย
2. นายโชคสวัสดิ์    โพธิกุล
79 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวัชรพล    ด่านขุนทด
2. เด็กชายธีระศักดิ์    ศิลปกิจ
1. นายพลัฎฐ์    ดีบุญมี ณ ชุมแพ
80 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสหฤทัย    ยงอินติ
2. เด็กหญิงกัลยาณี    คงตั้ง
1. นายจตุพล    ทองน้อย
2. นางสมาพร    ซ่อนกลาง
81 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสนธยา    ซูซันธ์
2. เด็กชายศิริโรจน์    สุขสำราญ
1. นายสมชาย    สระมุณี
2. นายสุระนัน    รถน้อย
82 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์    โยธาธรรม
2. เด็กหญิงตะวัน    ตอนศรี
1. นายอนันต์สิทธิ์    ดียะซุย
2. นายอิษฏ์    ไกรพน
83 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวิศรุต    รักษ์ชน
2. เด็กหญิงกิ่งลดา    กองสมบัติ
1. นายวีรวัฒน์    แสนจันทร์ฮาม
2. นางเกษิณี    สุดตาสอน
84 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวิสรุต    วงษ์สิงขาม
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ใจคำ
1. นายปฐพี    ทีปสว่าง
2. นายวีระพงศ์    วงษา
85 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวัชรากรณ์    ชนะบุญ
2. เด็กหญิงสุนิสา    วงษ์เงิน
1. นางประภาพรรณ    คิดถูก
2. นายประวัติ    ยามา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................