งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 723
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเดชา    ขอนเต็ง
2. นายจิรายุวัฒน์    เนื่องมัจฉา
3. นายธนกฤต    แก้วกัลยา
4. นายชลธวัช    เถื่อนแก้ว
5. นายตะวัน    แก้วลือ
6. นายศิริภูมิ    คำมณีจันทร
7. นายสิริวิชญ์    เมืองศรี
8. นายศุภกิตติ    วงศา
9. นายกิตติภูมิ    เพ็งศิริกุล
10. นายวัชรินทร์    เยี่ยมภูเขียว
1. นายกิตติพันธ์    เหล่าสุวรรณ
2. นายวัชรพร    กิจโป้
3. นายศุภชัย    กองเกิด
2 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยฉัตร    สีออน
2. นายยอดชีวัน    อิ่มโค่น
3. นางสาวเสาวลักษณ์    ดีเลิศ
4. นางสาวน้ำฝน    ชุมแวงวาปี
5. นางสาวปริศนา    เหล่าสงคราม
6. นายศราพณ    ซุยมาเมือง
7. นางสาวยุพาภรณ์    จันทรางกูร
8. นางสาวสุพัตรา    อ่อนโนนขวา
9. นางสาวนรีรัตน์    จันสีดา
10. นายพิพัฒน์    นามโคตร
1. นางสาวกนกวรรณ    สนอุป
2. นางชมพูนุท    ประทุมมา
3. นางรุ่งฤดี    สุดทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................