งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 722
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายทนงศักดิ์    แก้วเห็ม
1. นายวุฒิไกร    ปิดตาฝ้าย
11
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอภิวัฒน์    กานต์สวัสดิ์กุล
1. นายวรวิทย์    ยืนยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธีระพัฒน์    ธรรมวรรณ์
1. นางอัญชนา    พิทักษ์
10
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววรันธร    บำรุงเชื้อ
1. นางนิศารัตน์    เหล่าคำ
5
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพาวินี    ประสมพล
1. นางสาวปริมพร    จันทรเวคิน
9
6 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจุลัยทิพย์    ดีไพร
1. นางกนกพิชญ์    จิตตภานันท์
4
7 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    ตะยูนรัมย์
1. นางจรรยา    กล่ำอินทร์
12
8 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชาตรี    มณีศรี
1. นายภัทรายุ    เจริญพันธุวงศ์
5
9 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเมธาวี    พานนนท์
1. นางสาวนิตยา    เสนาคำ
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิสา    โคตรจันทา
1. นางอนงค์    พระคุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธาดารัตน์    สีริษา
1. นางสาวมานิศา    ราชวงษ์
8
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายจีรภัทร    เกียรตินิรันดร์
1. นางสาวกฤติยา    พลชำนิ
5
13 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    สิทธิพงษ์
1. นายปริญญ์    ศรีวรสาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศิระประภา    วิชาราช
1. นางสาวพาสันต์    ภูสีโสม
9
15 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสรา    สิทธิโกมล
1. นางสาวจารุรัตน์    ธนะสูติ
4
16 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราทร    สอนสวาท
1. นายธนาวุฒิ    ชินฮาต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามณี    เทพา
1. นางสาวนิภาภรณ์    จัตุชัย
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวมณีรัตน์    มาตย์ขันธ์
1. นางสาวมายุรี    คนล่ำ
4
19 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนภา    เกลือมา
1. นางกาญจนาภัณฑ์    เชษฐบุตร
6
20 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศรัญญา    ปู่แก้ว
1. นางสาวกัญญารัตน์    ไชยบัง
8
21 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิกานต์    พิมที
1. นางสาวรัชนี    วินยพงศ์พันธ์
7
22 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววิราวรรณ    ใจขันธ์
1. นางสาวชลริชา    อาษานอก
6
23 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวดวงกมล    เตคำหันต์
1. นางสโรชา    เภาพาน
8
24 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา    สิริพุทไธวรรณ
1. นายอภิชัย    สนอุป
7
25 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวประภัสรา    มีกง
1. นายชัชวาล    อูปแก้ว
4
26 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวชุติมา    สุวรรณรัตน์
1. นางสาวขวัญจิตร์    ประวัติศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายตุลภากร    วงษ์โพธิ์
1. นางวงเดือน    รุมฉิมพลี
ชนะเลิศ
28 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายทิวสวัสดิ์    มงคลเคหา
1. นางสาวจุฑาภรณ์    เที่ยงมา
5
29 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกชกร    ทาร่อน
1. นางอรุณี    ขุนทิพย์ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
30 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายกิตติศักดิ์    ชื่นบาน
1. นางสาวภรณ์ชนก    บุญจวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายพัชรพงษ์    พิมพา
1. นางสาวสุปราณี    ไชยบุดดี
5
32 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุทธิดา    ชาญประไพ
1. นางสาวภูษิตา    งามสะอาด
6
33 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวรเมธ    หมอกโคกสูง
1. นางวันดี    เที่ยงเกตุ
ชนะเลิศ
34 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนพัฒน์    หนักแน่น
1. นางสาวยุคนธร    จังหาร
8
35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเอกมัย    ทิพย์ลม
1. นางพัฒนาพร    ศรีโปฎก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
36 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายมิ่งขวัญ    แก้วมาตย์
1. นางทิตยา    พลคชา
4
37 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนลินภัทร    เดชบุรัมย์
1. นางสาวเนตนคร    รักษ์สิทธิ์จันทร์
7
38 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนริศรา    มูลเพีย
1. นายปัญญาชัย    แนบชิด
10
39 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายศิวะ    ทานนท์
1. นายกิตติวัฒน์    อาจญาจารย์
10
40 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพิชญาภา    สุรวาจากุล
1. นางสาลินี    ไชยเดช
14
41 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพัชรพร    ทุยเวียง
1. นางณัฐลิตา    วิลัยจิตร
12
42 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวรัฐกา    แปยอ
1. นางประสพ    แสงสุทธิ
13
43 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนิธินาฎ    กองแก้ว
1. นางศิริพร    ศิริวัฒนกุล
4
44 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายศิวกร    ฉัตรธนะพานิช
1. นางสุกัญญา    สมรือแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
45 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายภานุวัฒน์    โชคเจริญ
1. นางสาวพรเพ็ญ    จังหาร
9
46 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณัฐพัฒน์    บริจันทร์
1. นางศิริเพ็ญ    พรมษร
8
47 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชนาภา    หลาบยองศรี
1. นางสาวสุพัฒตรา    สังข์เกิด
48 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปภาพินท์    แสนวิเศษ
1. นายอดุลย์    อุดมบัว
6
49 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญาวีร์    ลีคะ
1. นางสุวนิตย์    สีชาเหง้า
7
50 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายกฤษณพงศ์    ศรีสุข
1. นางยุภาพร    พรมแก้วมา
ชนะเลิศ
51 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอรัญญา    มงคลนำ
1. นางสิรกุล    เตโช
4
52 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายกิตติชัย    จิระ
1. นางทานตะวัน    อิทธิยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................