งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 721
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนายวีรภาพ    เวียงนิล
2. เด็กหญิงพลอยนรินทร์    ทองคีรี
1. นางธันยรัศมิ์    เศรษฐภัทรเดช
2. นายวุฒิไกร    ปิดตาฝ้าย
16
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกียรติก้อง    กองทอง
2. เด็กชายอนุศิษฎ์    ดีพิณ
1. นางสาววรรณภา    อริยา
2. นายวรวิทย์    ยืนยง
3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอุชุกร    รอดประเสริฐ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ไกรวงษา
1. นางนิลุบล    ภาณุรักษ์
2. นางอุไร    สินอยู่
5
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพลกฤต    มะเสนะ
2. เด็กหญิงปรางสุดา    ฉิมพา
1. นางสุพัณณา    อาภารัตน์
11
5 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    โหว่ภักดี
2. เด็กชายเอกภพ    ซีกัล
1. นางสาววีนัส    สุวรรณสาร
15
6 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา    วงศ์คะสุ่ม
2. นางสาวศศิประภา    นุสาปอน
1. นายชัยวัฒน์    รักชาติ
2. นายเฉลิมเกียรติ    เฉลิมเกียรติภักดี
18
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัฐภรณ์    ถึงงามคุณทรัพย์
2. เด็กชายขันติธรรม    สว่างไตร
1. นางสาวณัฏฐ์ณิชา    วรรณทิพย์
2. นางนิศารัตน์    เหล่าคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอลิสรา    แสงกล้า
2. เด็กหญิงอรทัย    แดงตาโคตร
1. นางสาวปริมพร    จันทรเวคิน
2. นายสายชล    ชัยสิทธิ์
9
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    ไชยสอน
2. เด็กชายชนสิษฎ์    สีน้อย
1. นางกมลพัชร    ไชยาดุลานันท์
2. นางปวีณวรรณ    แทนไธสง
4
10 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    คงนะภักดี
2. เด็กหญิงมาลิสา    ไกรมะณีย์
1. นางกนกพิชญ์    จิตตภานันท์
2. นายลิขิตพันธ์ุ    อมรสิรินันท์
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพีระพัฒน์    แก้วบ่อ
2. นายกิตติภณ    อุ่นใจ
1. นางจรรยา    กล่ำอินทร์
2. นางวรกร    ตรีเดช
11
12 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกาญจน์    วันเพ็ชร
2. นางสาวพิมพ์วดี    บุญเกิดแก้ว
1. นายภัทรายุ    เจริญพันธุวงศ์
2. นางเครือวัลย์    ศรีนรจันทร์
7
13 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกันตธร    ศรีหิรัญ
2. เด็กชายจุติภัทร    แพงคำ
1. นางสาวฉวีวรรณ    ศรีจันโคตร
2. นางยุพวรรณ เจริญเชื้อ    เกตุแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยชนก    สินประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุกฤตา    กาญจนหงษ์
1. นางชื่นชม    ก้อนมณี
2. นายเถลิงศักดิ์    ยุบล
5
15 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    ทองคง
2. เด็กหญิงณิธกานต์    สำราญบำรุง
1. นางสนธยา    กุมพล
2. นางอัมพร    โพเทพา
9
16 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    พรรณศรี
2. เด็กชายนิธิกร    วิชัยวงศ์
1. นางสาวสุภาภรณ์    ประเสริฐ
14
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอพิชญา    นราแก้ว
2. เด็กหญิงนายาฟ    คานห์
1. นางสาวสมลักษณ์    มุลม่อม
17
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายไซม่อน    แดนี่ ซูวารัน
2. เด็กชายเขษมศักดิ์    เคนจันทึก
1. นางสาวญาดา    วัฒนปฤดา
2. นางสาวณัฐวรรณ    กงสะเด็น
11
19 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายจรณ์    สิทธิองอาจ
2. เด็กชายแมทธิว    สตีล
1. นางสาวกฤติยา    พลชำนิ
8
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายภัทรพล    นิธิวัฒนา
2. เด็กหญิงมณฑิตา    ชายทวีป
1. นางสาวภักจิรา    จะหลาบหลอง
2. นายศักดิ์สิทธิ์์    ปรุรัตน์
10
21 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบงกชธร    พรมเจริญ
2. เด็กหญิงนาฏนารี    มอมหม่าย
1. นายปริญญ์    ศรีวรสาร
2. นายวัชระ    ยุชิ
8
22 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิษณุ    ศรีพันดร
2. เด็กหญิงเอมิกา    โคตรภูธร
1. นายทองจุล    สุดมี
2. นางธารทิพย์    ปังประเสริฐ
4
23 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ประเสริฐแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรา    พลเดชา
1. นางสาวจารุรัตน์    ธนะสูติ
2. นางสาวเกศรา    อินทะนนท์
8
24 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร์    ชูศร
2. เด็กชายนคร    บุญยัง
1. นางสาวณฤดี    เหล่าคนค้า
2. นายธนาวุฒิ    ชินฮาต
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    ศรีวงษ์
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์    เขาแก้ว
1. นางสาวชลธิชา    ตะโก
2. นางนิลาวัณย์    หมู่ดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ตันตระกูล
2. เด็กหญิงอภิสดา    สุภัทรากุล
1. นางยุพา    ยิ่งธงชัย
2. นางสมวาสนา    ธนเมธีกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งนภา    ภูมิศร
2. เด็กหญิงสินิทรา    รัดสิมวงษ์
1. นางจิระวรรณ    ลิ้มสุวรรณ
2. นางสาววราภรณ์    พระนคร
5
28 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    สุดเพาะ
2. เด็กหญิงอภิญญา    จิตรบรรจง
1. นางสาวจันจิรา    จันทะเสน
2. นางมยุรา    มงคลดี
6
29 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูริภัชร    เพชรฤาชา
2. เด็กหญิงเกวรินทร์    พินไธสง
1. นางสาวกัญญารัตน์    ไชยบัง
2. นายกิติพงษ์    พรมบ้านเปลือย
11
30 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาญณรงค์    นรมาตย์
2. เด็กชายชินวัตร    ช่างปรุง
1. นางอรอนงค์    สุทธิบุตร
6
31 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    แก้วพรม
2. เด็กหญิงพัชรี    เกี่ยวแก่
1. นางสาวจีราภรณ์    กุลโชติ
2. นางสาวสุรีพร    กัณหา
5
32 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนวัฒน์    พลช่วย
2. เด็กชายกฤษฎา    สิทธิวงษา
1. นางสาวศรินภัสร์    ชินเทพ
10
33 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรกนก    พัดไธสง
2. เด็กชายเอกภพ    ขุนสูงเนิน
1. Mr.Dietrich    David
2. นางสโรชา    เภาพาน
4
34 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์    ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงนิศาบดี    มิเถาวัลย์
1. นายอภิชัย    สนอุป
7
35 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสริตา    แสนขอมคำ
2. เด็กหญิงนันทนา    สุมงคล
1. นายสิทธิพร    หาญลำพัง
2. นางอุไรลักษณ์    โพธิ์นอก
8
36 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอริศรา    อู่เถื่อน
2. เด็กชายณัฐดนัย    ลาเสือ
1. นางสาวขวัญจิตร์    ประวัติศรี
ชนะเลิศ
37 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายิอัศวิน    สุขศรี
2. เด็กชายเจษฎา    จันทร์ลอย
1. นางจินตนา    หาแก้ว
2. นางวรรณา    บริบูรณ์
5
38 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุษยรัตน์    สีนอก
2. เด็กหญิงเบญจณาภา    เกตุพิบูลย์
1. นางสุกัญญา    ศรีภูมิ
9
39 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติพงษ์    สุธรรมา
2. เด็กชายจิรภัทร    พรมสุบรร
1. Mr.Briunth    Mangugan
2. นางสาวจันทิมา    พรมพิลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
40 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิสรา    ยุทธา
2. เด็กชายภูชิต    พุทธโค
1. นางอรุณี    ขุนทิพย์ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
41 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ศรีอุดร
2. เด็กหญิงณัฐชนน    จันทร์โสม
1. นางสาวภรณ์ชนก    บุญจวง
2. นางมลิวัลย์    ยมโคตร
ชนะเลิศ
42 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรนภา    ไชยภาฤทธิ์
2. นายจิรศักดิ์    พลคราม
1. นายจิรศักดิ์    เพียวิเศษ
2. นางสาวสุปราณี    ไชยบุดดี
7
43 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายอนุชา    บุตรดีมี
2. เด็กหญิงเอวิตา    ศรีบุญเรือง
1. นางสายชล    ชัยจันทา
6
44 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวีรวุฒิ    ชดพรมราช
2. เด็กหญิงลลิตา    พาณิชย์
1. นางสาวศุภวรรณ    อินทร์รอด
2. นางสาวอารีรัตน์    ดงอนนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
45 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    เวียงสอน
2. เด็กหญิงรัตนาวดี    นาใจแก้ว
1. นางสาวรัชนีพรรณ    เพียเกษม
9
46 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    ปัจจัยยัง
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ดาบพลอ่อน
1. นางวันดี    เที่ยงเกตุ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
47 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายเกียรติพงศ์    บานชม
2. เด็กชายธีรเทพ    สิงห์โสภณ
1. นางสาวนนทิชา    คำดวง
2. นางสาวยุคนธร    จังหาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
48 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภัทรนันท์    ทองป้อง
2. เด็กชายปริยากร    ตาลสถิตย์
1. นางนภารัตน์    จันทร์ไพรินทร์
5
49 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายอภิรักษ์    คอยชื่น
2. เด็กหญิงอนุธิดา    ศรีเชียงสา
1. นางสาวคีตพัชญ์    พินิจมนตรี
2. นางสาวเนตนคร    รักสิทธิ์จันทร์
7
50 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณิชกุล    บุญชู
2. เด็กชายโชคชัย    ชีพทำ
1. นางสาวนิภาพร    ใจบุญ
2. นายปัญญาชัย    แนบชิด
10
51 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุดารัตน์    คุรุนันท์
2. เด็กหญิงอรจิรา    หรุ่นทัพ
1. MissRechen    C.Mutia
2. นางสาวกนกวรรณ    วรรณชารี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
52 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุนันธร    แสนพุทธ
2. เด็กหญิงอภัสรา    ใจบุญ
1. นายณัฐธนัน    คณาทรัพย์นุกูล
2. นายอิสรา    การเลิศ
14
53 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุวรรณา    สุสิคง
2. เด็กหญิงอริสา    พรมหลวงศรี
1. นางณัฐลิตา    วิลัยจิตร
9
54 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววิมลวรรณ    พลธรรม
2. นางสาวนิภาพร    ตาแหวน
1. นางประสพ    แสงสุทธิ
11
55 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกาญจนันท์    ภู่ด้วง
2. เด็กหญิงกชกร    คุณบัวลา
1. นางสาวกนกอร    ชาติชนะ
2. นางศิริพร    ศิริวัฒนกุล
12
56 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกฤติภู    เหนือภูเม็ง
2. เด็กหญิงภัทราพร    ยอดช้าง
1. นางทิพวรรณ    วงษา
2. นางพัชรินทร์    โสภา
7
57 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวันใส    โกกอุ่น
2. เด็กหญิงศศิธร    จันทร์ศร
1. นางสาวศศิธร    จำรัสไว
2. นางศิริเพ็ญ    พรมษร
4
58 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คำมา
2. เด็กชายกิตติชัย    ลีปา
1. นางสายรุ้ง    มาลา
12
59 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายจิรภัทร    เหมเมือง
2. เด็กชายวีระยุทธ    นันตะนะ
1. นายนาวิน    อินโสภา
2. นางบำเพ็ญ    เหมเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
60 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอนันตญา    บัวทุม
2. เด็กหญิงธนิดา    จันหีบ
1. นางวาน    แปลงไธสง
2. นางสุวนิตย์    สีชาเหง้า
6
61 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวีรภัทร    ปัทถาพงษ์
2. เด็กชายคฑาทอง    กัลยาวงษ์
1. นางกัณฑิมา    พาลี
2. นางวิไลภรณ์    สุขยืน
ชนะเลิศ
62 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสมพล    ฮ้อยคำ
2. เด็กชายจักรินทร์    ตรีเดชา
1. นายจักรพันธ์    ประทุมทีป
2. นางสิรกุล    เตโช
7
63 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายคมกริช    สิมมาคำ
2. เด็กชายทศพร    พรมมาอาจ
1. นายวีระพันธ์    โสเมืองฮาม
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................