งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 718
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปัณนิศา    ประกอบนันท์
2. นางสาวภัทรภร    สิงหเสมานนท์
1. นายสุจิน    นามสทอน
2. นางสาวอภินุช    นาเลาห์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพวรรณ์    ตราชู
2. นางสาวฐิติกาญจน์    ญาณสว่าง
1. นางสาวมาฆพร    ก้านพลู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเด่นดนัย    แข็งฤทธิ์
2. นางสาวประณยา    จิตติอาภา
1. นางกาญจนรัตน์    โต๊ะถม
2. นางสาวทิฆัมพร    ภคเมฆานนท์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนิติธาดา    สุภา
2. นางสาวสิริยากร    เทวรักษ์พิทักษ์
1. นางชวนิตา    คำสอนทา
2. นางสาวณัฐิยา    พาที
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปัทมาภรณ์    ประทุมชัย
2. นางสาวอชิรญา    ไหทอง
1. นางสาวสุจิตรา    เบิกบาน
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายณัฐนันท์    มาตสีหา
2. นางสาวนิศราวรรณ    สังแก้ว
1. นางสาวจิรัชญา    สีสุพัฒน์
2. นางสาวณาตยาณี    บุตทนุ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายทีฆทัศน์    บุญเสริม
2. นางสาวรัชดาวรรณ    บัวซุย
1. นางสาวศศิประภา    บุญวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................