งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 717
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปัญจรัตน์    ศุภดล
2. นายกันตภณ    วิขาโคตร
1. MissLI    LUYAO
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกวีพร    ท้าวสัจธรรม
2. นางสาวกฤติมา    รัตนาสรรค์
1. นางสาวสถาพร    แซ่จ๋าว
2. นางสาวสุภัคชญา    แก้วคำฟู
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวภาวิณี    วันเทาแก้ว
2. นางสาวธนาวดี    ธรรมเที่ยง
1. MissZhou    Zhenjie
2. นางสาวอุไรวรรณ    บัวพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรัชญา    แสงแก่นสาร
2. นางสาวพิชญานิน    อุ่นกูล
1. นางสาวทัศนียา    บุตดา
2. นางสุนิสา    ประสิทธิ์นอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเนตรชนก    วงศ์หาริมาตย์
2. นางสาวอรวรรณ    นามบัวศรี
1. นางสาวจุฑาวรรณ    พันธุกูล
2. นางสาวชิสากัญญ์    คำชมภู
4
6 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศิทานันท์    ภูปัญญาวัฒน์
2. นางสาววารุณี    หาญศึก
1. นายนราธิป    เสนารักษ์
2. นางพัชรีภรณ์    สุริยะเดช
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชนาภัทร    โพธิ์ศรี
2. นางสาวพรพิมล    ศิริบุรี
1. นางสาวภคมน    หมู่โยธา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริวรรณ    แสนศรศรี
2. นางสาวสนานจิตต์    เจริญเหง่า
1. MissWang    Lantian
2. นางสาวศศิประภา    โพธิรัตน์
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฏฐา    แนบชิด
2. นางสาวพร้อมเดือน    วีระศักดิ์
1. นางพรทิพย์    วรรณคำ
2. นางสาวสุภาพร    ผลสนอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวภาณุมาศ    พัสดร
2. นางสาวเกษสุดา    เบียดนอก
1. นางสาวกานติมา    มุนติเก
2. นางสาววิภาดา    ลาปะ
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเยาวลักษณ์    สุทธิประภา
2. นางสาวพันภะสา    จันทรพิทักษ์
1. นางสาวภิรมย์มาส    เผ่ากันทะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวหงส์ฟ้า    ชุดโกทา
2. นางสาวกัญญาภัค    เพียราษฎร์
1. นางนารีรัตน์    จันทร์ทอง
2. นางสาวปฐมา    ปักการะนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวแสงทิพย์    เลิศคอนสาร
2. นางสาวศรินทิพย์    บุญนาง
1. MissFan    Tingting
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพัทรทราย    บุ้งทอง
2. นางสาวภคพร    แพงทอง
1. นางสาวกนกวรรณ    นันทดิลก
2. นางสาววิลัดดา    เรืองเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................