งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 715
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพย์ภเนตร    กัณหา
2. นายฆามินทร์    หอมมา
3. นางสาวฐิติพร    แสนจำลา
4. นางสาววรรณศิริ    อันทะเกตุ
5. นางสาวโสภางค์พิศ    ภูแลสี
1. นางสาวมนทกานต์    เพ็งเหล่างิ้ว
2. นางระวีวรรณ    เวียงเพิ่ม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปริญญา    หนอปัญญา
2. นายธีรวัฒน์    สุขอาษา
3. นางสาวปภาวรินทร์    ซ้ายบุรี
4. นางสาวชัญญานุช    ขวัญถาวร
5. นางสาวอักษราภัค    ตระกูลดี
1. นางสาวนลพรรณ    เหลี่ยมไทย
2. นายนเรนทร์ฤทธิ์    พุทธศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวมรกต    มานะดี
2. นางสาวนลินี    ดาบสมเด็จ
3. นางสาวนภัสสร    หมู่เพชร
4. นายราชพล    พันธุโศกนาภรณ์
5. นายสาโรจน์    เย็นอารมณ์
1. นางพิมพ์พร    อุ่นผาง
2. นางสาววิไลลักษณ์    พิมสวัสดิ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................