งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 714
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทพร    หาญประเสริฐ
2. นางสาวพิชญานิน    บริบูรณ์
3. นางสาวอาภาภัทร    รักอ่อน
4. นางสาวอภิสรา    อุ่นโสดา
5. นางสาวภูมิใจ    พรมโชติ
1. นายสุจิน    นามสทอน
2. นางสาวอภินุช    นาเลาห์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    สิมลาโคตร
2. นายเพชรไพลิน    รัตนจรัสโรจน์
3. นายนทีกานต์    ปลั่งกลาง
4. นายรัชตมนต์    กระต่ายอินทร์
5. นางสาวคีตภัทร    จันทะปะทัด
1. นางกาญจนรัตน์    โต๊ะถม
2. นางสาวทิฆัมพร    ภคเมฆานนท์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนิตยา    ศิริ
2. นางสาวศรสวรรค์    ทักทุม
3. นายเอกรินทร์    บุราโส
4. นางสาวพรจิตตรา    เย็นเหลือ
5. นางสาววิชาดา    ปิยไพร
1. นางสาวจิราพร    เชิดไธสง
2. นางสาวปิยภรณ์    ส่งเสริมสิทธิ์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวชญานิศ    แสนศรี
2. นางสาวอนุชศรา    น้อยศรี
3. นางสาวดฤษธร    มุสิกวรรณ
4. นางสาวธนัญชนก    มนต์วิเศษ
5. นางสาวปภัสรา    หมื่นพร
1. นางสาวจิรัชญา    สีสุพัฒน์
2. นางสาวนรินทร์ทา    เนื่องมัจฉา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภูมินทร์    นารมย์
2. นายวงศกร    ระดาสาร
3. นางสาวศุพัตชา    ขอพึ่ง
4. นายธัญพงษ์    วิชัยศรี
5. นางสาววริศรา    ใจบุญ
1. นางฉมาพันธ์    สำเภาแก้ว
2. นางสาวดวงพร    อาจเดช
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรนภา    ดาวไธสง
2. นายชินวัฒน์    ศรีรักชาติ
3. นางสาวอนัญญา    ดวงวิโรจน์
4. นางสาวจาริญา    สีดาเขียว
5. นายไกรวุฒ    แก้วพินึก
1. นางสาวพลอยชมพู    คำสม
2. นางอุไรวรรณ์    กล้าดี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................