งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 713
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพุฒิพงศ์    ก้อนศรีษะ
2. นายวิทวัส    ทิพย์สุทธิ์
3. นางสาวฟ้าประทาน    บัวทอง
4. นายรัฐกรณ์    จิรเกษมสุข
5. นางสาวณภษร    ปั้นพานิช
1. นางสาวบัณฑิตา    ศิริมโนพิเชษฐ์
2. นางสาวสถาพร    แซ่จ๋าว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายไมเคิล    ฟันเดอคาสเตเลอร์
2. นางสาวเญมีมาร์    ทิพย์มโนวร
3. นางสาวครองขวัญ    ชุมแวงวาปี
4. นายภูริพัฒน์    วุฒิเชาว์
5. นางสาวชนัญญู    สุขทวีไพบูลย์
1. นางสาวนิษา    เรืองวงศ์วิทยา
2. นางสาวอ๋อง    วัน ดิง
7
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยาณี    แก้วยงกฎ
2. นางสาวอรัญญา    คุรินทร์
3. นางสาวรุ่งลาวัลย์    กองสมบัติ
4. นางสาวขวัญนภา    จูมพิลา
5. นางสาวชลิตา    สุวรรณเสือ
1. นางสาวทัศนนันท์    ตากแดดหัวโทน
6
4 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวฐาปณีย์    นิตยาชิต
2. นางสาวพัชรินทร    สีชาบาล
3. นางสาวชลทิชา    มาเจริญ
4. นายวีระพงษ์    เฟื่องระย้า
5. นางสาวพรชิตา    นามปัญญา
1. นางสาวณัฏฐ์ธยาน์    รมณ์ชิต
2. นางทิพย์วรรณ    แก้วดวง
8
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพีรพล    ห้าวหาญ
2. นางสาวทิพย์มณฑา    ซุยกระเดื่อง
3. นางสาวอรอนงค์    โพธิ์ปัสสา
4. นางสาวพัชราพร    จันทร์เสน
5. นางสาวพรพิมล    หอมสมบัติ
1. MissLiu    Guicong
2. MissํYin    Qiuying
4
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายศิวกร    ศิริวงศ์ไพศาล
2. นายอภิชาญ    หาญสุริย์
3. นายนิรวัฒน์    สมนาม
4. นางสาวธนัชชา    พัฒนารัฐ
5. นางสาวจันทิมา    โฮกอ่อน
1. นางสาวรวีวรรณ    ประตังตโต
2. นางสุนิสา    ประสิทธิ์นอก
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนลินธร    สุทธิวงศ์
2. นายธรรมนุญ    ไพรินทร์
3. นายธนะสิทธิ์    โสภาจันทร์
4. นางสาวพิจิตรา    ต้นโพธิ์
5. นางสาวปลายฟ้า    มาวงษา
1. นางสาวชฎารัตน์    เลิศพรประสพโชค
2. นางสาวชฎารัตน์    เลิศพรประสพโชค
5
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเกรียงไกร    บุญมา
2. นายปารเมศ    อาบสุวรรณ
3. นายวิศิษฏ์    จรรยาไพบูลย์
4. นางสาวกมลพรรณ    จำเริญ
5. นางสาวกานต์มณี    รุณชัยศรี
1. นางสาวสุวรรณี    ธิลา
2. นายอัศวิน    อินตาพวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลณัฐ    สีไพร
2. นางสาวปิยะรัตน์    บัวบาล
3. นางสาวจิรวรรณ    สมอหมอบ
4. นางสาววราภรณ์    ใสเสริม
5. นายพันธกานต์    มาริตแตง
1. นางสาวจิตรานุช    วรดี
2. นางสาวอรอนงค์    พงษ์สีมา
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจพร    มูลทรัพย์
2. นางสาวชมนวรรณ    จันทวัฒนานนท์
3. นางสาวศศิวรรณ    ทาทอง
4. นางสาวสุดารัตน์    บุญทัน
5. นางสาวปัทมาวดี    ค้าแหวน
1. นางสาวภคมน    หมู่โยธา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจักรกฤษณ์    นอกตะแบก
2. นางสาวเกตุสุดา    วินทะไชย
3. นางสาวนัยน์กานต์    โสชัยยัน
4. นางสาวนฤมล    ระเวลี
5. นางสาวพนิดา    ปูประโคน
1. MissWang    Lantian
2. นางสาวศศิประภา    โพธิรัตน์
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอัครพล    วงค์ธรรม
2. นายณัฐพล    จันทร์คำภา
3. นางสาววรารัตน์    สุนทองห้าว
4. นางสาวณัฐฑรินดา    พรมชินวงค์
5. นางสาวพิยดา    อาษานอก
1. นางพรทิพย์    วรรณคำ
2. นางสาวสุภาพร    ผลสนอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวธนพร    พรรณา
2. นางสาวธนากาญจน์    กองชนะ
3. นางสาวลักขณา    สุดชา
4. นางสาวนริศรา    คะนะมะ
5. นางสาววิยะดา    อุทาภักดิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์    เพียรแก้ว
2. นางสาวดาริกา    จันทะแพน
14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายกริช    พลราช
2. นายศิริโรจน์    อุทัยสาร
3. นางสาวสุภัทตรา    คำแหงพล
4. นายสิทธิพร    สว่างศรี
5. นางสาวเพ็ญวิภา    ริมไธสง
1. นางสาวกานติมา    มุนติเก
2. นางสาววิภาดา    ลาปะ
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวรพจน์    ชุมพล
2. นางสาวยุวรัตน์    แดนวงดอน
3. นางสาวเอื้อชน    มังคะตา
4. นางสาวพรธิชา    มีชัย
5. นางสาวศิริลักษณ์    ม่วงมณี
1. MissLin    Ling
2. นางสาวเจษฎาภรณ์    ต้องเดช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววราพร    น้อยคูณ
2. นางสาวเบญจพร    พิทักศิลป์
3. นางสาววราวรรณ    กันหาเล่ห์
4. นางสาวชลธิชา    สุวรรณโค
5. นายจักรพงศ์    ภูมิคอนสาร
1. นายภูวดล    บรรทัดเรียน
2. นางสาวอินทร์แปลง    อบอุ่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชยิสรา    จันทะมาน
2. นางสาวพลอยไพลิน    ฮาดวิเศษ
3. นางสาวเพลินพิศ    สุวรรณธรรม
4. นางสาวธิดารัตน์    ไชยวัน
5. นางสาวพีรยา    อะโนศรี
1. นางนารีรัตน์    จันทร์ทอง
2. นางสาวภควรรณ    ห่อคนดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอภิญญา    โพธิ์จักรี
2. นางสาวอริสรา    หนองสิมมา
3. นางสาวศลิษา    ผอแก้ว
4. นางสาวสุมิตรา    ด้วงอ้อย
5. นางสาวเกศสุดา    เรืองเดช
1. MissLan    Xi
2. นางสาวนารรีรัตน์    ทะสุนทร
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเพชราธร    เศียรกระโทก
2. นางสาวอัญชิสา    ธีรฐิติธรรม
3. นางสาวมินตรา    แดงทองดี
4. นางสาววิราวรรณ    ดีนาง
5. นายสิทธิชิตชัย    จำปาบุญ
1. นางสาวชนิกานต์    ปนรัตน์
2. นางสาวศิริวิมล    หล้าป้อม
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................